Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Ravnanje z nenevarnimi odpadki (38.210)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji: 

  • Zakon o varstvu okolja

   Pravna ali fizična oseba, ki predeluje ali odstranjuje svoje odpadke ali odpadke drugih povzročiteljev po predpisanih postopkih, mora za to imeti okoljevarstveno dovoljenje v skladu s tem zakonom.

   Pravna ali fizična oseba, ki zbira ali prevaža odpadke ali z njimi trguje ali jih posreduje, mora imeti za zbiranje, prevažanje ali trgovanje z odpadki ali za njihovo posredovanje odločbo ministrstva o izpolnjevanju pogojev in biti vpisana v evidenco oseb iz četrtega odstavka 104. člena tega zakona.

   Oseba iz prejšnjega odstavka zaprosi za vpis v evidenco iz četrtega odstavka 104. člena tega zakona z vlogo, ki vsebuje dokazila o izpolnjevanju pogojev iz predpisa iz petega odstavka tega člena.

   Vir: Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
 •  
 •  
  • Uredba o odpadkih

Vpis v evidenco zbiralcev odpadkov

Zbiralec lahko zbira odpadke, ko ima odločbo o izpolnjevanju pogojev in je vpisan v evidenco zbiralcev odpadkov, ki jo vodi Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (v nadaljnjem besedilu: MOPE).

Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik vloži vlogo za vpis v evidenco pisno ali elektronsko na obrazcu na MOPE. Vlogi mora biti priložen načrt zbiranja odpadkov.

Zbiralec mora razpolagati z vsaj enim zbirnim centrom ter sredstvi in opremo za prevzem odpadkov in njihov prevoz. Po administrativni in vsebinski ustreznosti vloge MOPE vlagatelju izda odločbo, ga vpiše v evidenco zbiralcev odpadkov in ga, na osnovi podatkov o digitalnem potrdilu, ki jih je poslal zbiralec, registrira kot uporabnika informacijskega sistema o ravnanju z odpadki. Odločba o izpolnjevanju pogojev se na zahtevo izda pravni osebi ali samostojnemu podjetniku posamezniku, ki:

   • je registriran v RS za opravljanje dejavnosti zbiranja in odvoza odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja klasifikacijo dejavnosti,
   • je upravljavec enega ali več zbirnih centrov,
   • zbirni center izpolnjuje zahteve, določene z Uredbo o odpadkih, predpisi, ki urejajo emisijo snovi in energije v okolje, ter predpisi, ki urejajo zbiranje posamezne vrste odpadkov, če gre za zbiranje takih odpadkov,
   • razpolaga s sredstvi in opremo za prevzem odpadkov in njihov prevoz,
   • zbira odpadke v skladu z zahtevami iz te uredbe in predpisov, ki urejajo zbiranje posamezne vrste odpadkov, če gre za zbiranje takih odpadkov,
   • čigar zbiranje odpadkov ne ogroža človekovega zdravja ali povzroča škodljivih vplivov na okolje,
   • ni bil izbrisan iz evidence zbiralcev odpadkov v zadnjih dveh letih od dneva vložitve zahteve na podlagi 3., 5. ali 6. točke tretjega odstavka 33. člena Uredbe o odpadkih.

Zbiralec odpadkov mora spremembo svojih podatkov ali podatkov iz odločbe, sporočiti MOPE z vlogo v 30 dneh od nastanka spremembe. MOP spremeni odločbo v 30 dneh od prejema popolne vloge.

Okoljevarstveno dovoljenje za predelavo/odstranjevanje odpadkov

Izvajalec obdelave, ki je pravna ali fizična oseba, ki predeluje ali odstranjuje svoje odpadke ali odpadke drugih povzročiteljev po predpisanih postopkih, mora za to imeti okoljevarstveno dovoljenje za predelavo ali odstranjevanje odpadkov in biti vpisan v evidenco izvajalcev obdelave.

Vlagatelj vloži vlogo za okoljevarstveno dovoljenje. Vlogi morajo biti priloženi načrt ravnanja z odpadki, dokazilo o tem, da je vlagatelj upravljavec naprave za obdelavo odpadkov, oziroma dokazilo o posesti naprave za obdelavo odpadkov, če ni njen lastnik (če je za obdelavo odpadkov potrebna naprava), ter dokazila, določena s predpisi, ki urejajo emisijo snovi in energije v okolje. Za posamezne odpadke ali posamezne postopke predelave ali odstranjevanja odpadkov so določeni še dodatni pogoji, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj, ali dodatna dokazila, ki jih mora priložiti k vlogi za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja.

Vir: Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Dejavnosti/storitve po pojasnilih k standardni klasifikaciji dejavnosti:

Sem spada:
 • obratovanje deponij za nenevarne odpadke;
 • odstranjevanje nenevarnih odpadkov s sežiganjem ne glede na to, ali se pri tem pridobiva tudi električna energija ali para, bioplin, kompost, pepel ali drugi stranski proizvodi, uporabni za nadaljnjo predelavo;
 • zakopavanje ali podoravanje odpadkov, tudi rastlinskih.

Vir: Statistični urad RS

Dejavnosti/storitve dodane po tabeli vprašanja in odgovori (SURS) :

 • Deponije odpadnega lesa;
 • Odlaganje in zakopavanje sadre (nenevaren odpadek);

Vir: Statistični urad RS

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Splošni pogoji

Situacijski pogoji

 • Po 126. členu Zakona o varstvu okolja (ZVO-2) mora upravljavec pridobiti okoljevarstveno dovoljenje (v nadaljevanju: OVD) tudi za obratovanje druge dejavnosti in druge naprave, ki ni naprava z dejavnostjo iz 110. člena tega zakona, če je s predpisi iz tretjega odstavka 18. člena in tretjega odstavka 21. člena ZVO-2 določena obveznost pridobitve OVD.

  OVD za druge dejavnosti in naprave mora pridobiti tudi upravljavec, ki je obdelovalec odpadkov, v skladu s predpisom iz šestega odstavka 24. člena tega zakona, če se njegova dejavnost ali naprava za obdelavo odpadkov ne uvršča med naprave z dejavnostmi iz 110. člena tega zakona.

  Skladno s 127. členom ZVO-2 mora upravljavec za vsako nameravano spremembo v obratovanju naprave in opravljanje dejavnosti vložiti vlogo za spremembo OVD, pri čemer mora ta vloga vsebovati tiste vsebine, ki se nanašajo na spremembo v obratovanju naprave ali opravljanju dejavnosti.

  V kolikor je za obratovanje naprave, za katero je predpisana pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja, predpisana tudi izvedba presoje vplivov na okolje in pridobitev okoljevarstvenega soglasja ali je zanjo predpisana izvedba predhodnega postopka v skladu z določili Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15, 26/17 in 105/20), je potrebno izvesti presojo vplivov na okolje in pridobitev okoljevarstvenega soglasja ali izvesti predhodni postopek še pred pridobitvijo okoljevarstvenega dovoljenja. 

  V Uredbi o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15, 26/17 in 105/20) so v Prilogi 1 določeni posegi, za katere je presoja vplivov na okolje obvezna, in posegi, za katere se lahko obveznost presoje vplivov na okolje določi v predhodnem postopku.

  Podrobneje

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnosti v Sloveniji ne morete opravljati čezmejno ali občasno.