Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Ravnanje z nevarnimi odpadki (38.220)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

 

Predpisi in pogoji:

 

  • Zakon o varstvu okolja

Pravna ali fizična oseba, ki predeluje ali odstranjuje svoje odpadke ali odpadke drugih povzročiteljev po predpisanih postopkih, mora za to imeti okoljevarstveno dovoljenje v skladu s tem zakonom.

Pravna ali fizična oseba, ki zbira ali prevaža odpadke ali z njimi trguje ali jih posreduje, mora imeti za zbiranje, prevažanje ali trgovanje z odpadki ali za njihovo posredovanje odločbo ministrstva o izpolnjevanju pogojev in biti vpisana v evidenco oseb iz četrtega odstavka 104. člena tega zakona.

Oseba iz prejšnjega odstavka zaprosi za vpis v evidenco iz četrtega odstavka 104. člena tega zakona z vlogo, ki vsebuje dokazila o izpolnjevanju pogojev iz predpisa iz petega odstavka tega člena.

Vir: Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo

 • Uredba o odpadkih

  Vpis v evidenco zbiralcev odpadkov

  Zbiralec lahko zbira odpadke, ko ima odločbo o izpolnjevanju pogojev in je vpisan v evidenco zbiralcev odpadkov, ki jo vodi Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (v nadaljnjem besedilu: MOPE).

  Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik vloži vlogo za vpis v evidenco  pisno ali elektronsko na obrazcu na MOPE. Vlogi mora biti priložen načrt zbiranja odpadkov. Zbiralec mora razpolagati z vsaj enim zbirnim centrom ter sredstvi in opremo za prevzem odpadkov in njihov prevoz. Po administrativni in vsebinski ustreznosti vloge MOPE vlagatelju izda odločbo, ga vpiše v evidenco zbiralcev odpadkov in ga, na osnovi podatkov o digitalnem potrdilu, ki jih je poslal zbiralec, registrira kot uporabnika informacijskega sistema o ravnanju z odpadki. Odločba o izpolnjevanju pogojev se na zahtevo izda pravni osebi ali samostojnemu podjetniku posamezniku, ki:


  • je registriran v RS za opravljanje dejavnosti zbiranja in odvoza odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja klasifikacijo dejavnosti,
  • je upravljavec enega ali več zbirnih centrov,
  • zbirni center izpolnjuje zahteve, določene z Uredbo o odpadkih, predpisi, ki urejajo emisijo snovi in energije v okolje, ter predpisi, ki urejajo zbiranje posamezne vrste odpadkov, če gre za zbiranje takih odpadkov,
  • razpolaga s sredstvi in opremo za prevzem odpadkov in njihov prevoz,
  • zbira odpadke v skladu z zahtevami iz te uredbe in predpisov, ki urejajo zbiranje posamezne vrste odpadkov, če gre za zbiranje takih odpadkov,
  • čigar zbiranje odpadkov ne ogroža človekovega zdravja ali povzroča škodljivih vplivov na okolje,
  • ni bil izbrisan iz evidence zbiralcev odpadkov v zadnjih dveh letih od dneva vložitve zahteve na podlagi 3., 5. ali 6. točke tretjega odstavka 33. člena Uredbe o odpadkih.

Zbiralec odpadkov mora spremembo svojih podatkov ali podatkov iz odločbe, sporočiti MOPE z vlogo v 30 dneh od nastanka spremembe. MOP spremeni odločbo v 30 dneh od prejema popolne vloge.

Vir: Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
 • Zakon o prevozu nevarnega blaga

  Dovoljenje za prevoz

  Za prevoz eksplozivnih, radioaktivnih in jedrskih snovi je potrebno dovoljenje.

  Varnostni svetovalec

  Pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki s sedežem v Republiki Sloveniji, katerih dejavnost obsega prevoz nevarnega blaga po cesti ali železnici ali pa s temi prevozi povezano pakiranje, nakladanje, polnjenje ali razkladanje, morajo imenovati najmanj enega varnostnega svetovalca za prevoz nevarnega blaga.

Vir: Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
  • Lista dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način

  • Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način, velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

Velja za naslednje dejavnosti/storitve:

  • obratovanje deponij za nevarne odpadke
  • ravnanje s strupenimi odpadki in njihova razgradnja
  • ravnanje s kužnimi živimi ali poginulimi živalmi in drugimi kontaminiranimi odpadki
  • sežiganje nevarnih odpadkov
  • ravnanje z radioaktivnimi odpadki, npr.:
   • ravnanje z nizkoradioaktivnimi odpadki iz bolnišnic
   • priprava jedrskih odpadkov za skladiščenje in odlaganje
  • odstranjevanje dotrajanih izdelkov oz. njihovih delov, npr. hladilnikov
  • ravnanje z drugimi posebnimi odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi
Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

 

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

 

Dejavnosti/storitve po pojasnilih k standardni klasifikaciji dejavnosti:

Sem spada:
 • obratovanje deponij za nevarne odpadke
 • ravnanje s strupenimi odpadki in njihova razgradnja
 • ravnanje s kužnimi živimi ali poginulimi živalmi in drugimi kontaminiranimi odpadki
 • sežiganje nevarnih odpadkov
 • ravnanje z radioaktivnimi odpadki, npr.:
  • ravnanje z nizkoradioaktivnimi odpadki iz bolnišnic
  • priprava jedrskih odpadkov za skladiščenje in odlaganje
 • odstranjevanje dotrajanih izdelkov oz. njihovih delov, npr. hladilnikov
 • ravnanje z drugimi posebnimi odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi

Vir: Statistični urad RS

Dejavnosti/storitve dodane po tabeli vprašanja in odgovori (SURS) :

 • Obdelava nevarnih odpadkov;
Vir: Statistični urad RS

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Splošni pogoji

Situacijski pogoji

 • Po 126. členu Zakona o varstvu okolja (ZVO-2) mora upravljavec pridobiti okoljevarstveno dovoljenje (v nadaljevanju: OVD) tudi za obratovanje druge dejavnosti in druge naprave, ki ni naprava z dejavnostjo iz 110. člena tega zakona, če je s predpisi iz tretjega odstavka 18. člena in tretjega odstavka 21. člena ZVO-2 določena obveznost pridobitve OVD.

  OVD za druge dejavnosti in naprave mora pridobiti tudi upravljavec, ki je obdelovalec odpadkov, v skladu s predpisom iz šestega odstavka 24. člena tega zakona, če se njegova dejavnost ali naprava za obdelavo odpadkov ne uvršča med naprave z dejavnostmi iz 110. člena tega zakona.

  Skladno s 127. členom ZVO-2 mora upravljavec za vsako nameravano spremembo v obratovanju naprave in opravljanje dejavnosti vložiti vlogo za spremembo OVD, pri čemer mora ta vloga vsebovati tiste vsebine, ki se nanašajo na spremembo v obratovanju naprave ali opravljanju dejavnosti.

  V kolikor je za obratovanje naprave, za katero je predpisana pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja, predpisana tudi izvedba presoje vplivov na okolje in pridobitev okoljevarstvenega soglasja ali je zanjo predpisana izvedba predhodnega postopka v skladu z določili Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15, 26/17 in 105/20), je potrebno izvesti presojo vplivov na okolje in pridobitev okoljevarstvenega soglasja ali izvesti predhodni postopek še pred pridobitvijo okoljevarstvenega dovoljenja. 

  V Uredbi o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15, 26/17 in 105/20) so v Prilogi 1 določeni posegi, za katere je presoja vplivov na okolje obvezna, in posegi, za katere se lahko obveznost presoje vplivov na okolje določi v predhodnem postopku.

  Podrobneje

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnost lahko v Sloveniji opravljate čezmejno ali občasno. Pred prvim opravljanjem oddajte pisno prijavo pri pristojnem organu.

Velja le za naslednjo dejavnost, ki se običajno opravlja na obrtni način:
- ravnanje z nevarnimi odpadki.