Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Reja drugih živali (01.490)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Zakon o živinoreji

 • Pred opravljanjem dejavnosti mora imetnik živali registrirati gospodarstvo in se vpisati v Evidenco imetnikov rejnih živali (EIRŽ), ki jo vodi Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).

  Vsak čebelar je dolžan v register čebelnjakov sporočiti podatke o številu čebeljih družin, ki jih ima v lasti v posameznih čebelnjakih, in sicer na dan 15. april in 31. oktober. Podatke je treba sporočiti najpozneje do 25. maja za oba predhodna datuma.

  Podrobnejše informacije o pogojih za opravljanje dejavnosti:

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Zakon o ohranjanju narave

 • Za gojenje živali domorodnih ali tujerodnih prosto živečih vrst je potrebno pridobiti dovoljenje, ki ga izda Agencija RS za okolje (ARSO). V kolikor se goji žival tujerodne prosto živeče vrste, je potrebno izdelati presojo tveganja za naravo.

  Podrobnejše informacije o pogojih za opravljanje dejavnosti:

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Sem spada:
 • vzreja in reja drugih domačih ali divjih živali:
  • nojev
  • golobov
  • drugih ptic (razen perutnine)
  • zajcev
  • kuncev
  • drugih kožuharjev
  • jelenjadi in srnjadi v oborah
 • pridobivanje surovih nestrojenih kož
 • čebelarstvo (pridelava medu in čebeljega voska)
 • gojenje glist, polžev, žuželk
 • gojenje plazilcev
 • gojenje sviloprejk, pridobivanje zapredkov sviloprejke
 • gojenje hišnih živali (razen rib):
  • psov in mačk
  • okrasnih ptic, kot so papagaji, kanarčki, pavi
  • hrčkov, činčil ipd.
 • vzreja in gojenje drugih živali
Sem spada tudi:
 • proizvodnja živalskih zarodkov za razplod
Vir: Statistični urad RS - Pojasnila k standardni klasifikaciji dejavnosti 2008.pdf
 • Čebelarstvo;
 • Pridelava matičnega mlečka in propolisa;
Vir: Statistični urad RS - Tabela vprašanja in odgovori

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Zadnja sprememba:
8. 9. 2021