Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Skladiščenje nevarnih kemikalij

Nevarne kemikalije so snovi ali zmesi, ki ustrezajo kriterijem za fizikalne nevarnosti, nevarnosti za zdravje ali nevarnosti za okolje, opredeljene v Prilogi I Uredbe 1272/2008/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe 1907/2006/ES (UL L št. 353 z dne 31. 12. 2008, str. 1).

Pravne in fizične osebe, ki opravljajo skladiščenje nevarnih kemikalij kot dejavnost, ki je vpisana v register, oziroma dejavnost, opredeljena v ustanovitvenem aktu, a niso zavezanci za dovoljenja za proizvodnjo, uporabo nevarnih kemikalij ali promet z njimi, morajo izpolnjevati predpisane pogoje in imeti dovoljenje za opravljanje dejavnosti skladiščenja nevarnih kemikalij.

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Pogoji

 • Pravne in fizične osebe, ki opravljajo skladiščenje nevarnih kemikalij kot dejavnost, ki je vpisana v register, oziroma dejavnost, opredeljeno v ustanovitvenem aktu, pa niso zavezanci za dovoljenja proizvodnje, prometa ali uporabe nevarnih kemikalij, morajo izpolnjevati pogoje, ki jih predpisuje Zakon o kemikalijah in imeti dovoljenje za opravljanje dejavnosti skladiščenja nevarnih kemikalij.

  Dovoljenje se izda na podlagi vloge in predloženih dokazil o izpolnjevanju pogojev. 

  Organ, pristojen za kemikalije, vodi seznam pravnih in fizičnih oseb, ki imajo pridobljeno dovoljenje za skladiščenje nevarnih kemikalij.

  Vlogo lahko predlagatelji pošljejo v elektronski obliki na e-naslov gp-ursk.mz@gov.si.

  Na podlagi tarifne številke 1 se plača upravna taksa za vsako vlogo in za vsako dopolnitev vloge za izdajo dovoljenja 4,50 EUR. 

  Upravna taksa za vlogo se plača na podračun 01100-1000315637 sklic 11 27154-7111002-07293. 

  Za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti prometa se na podlagi tarifne številke 46, 1. točka odmeri taksa v višini 150 EUR. 

  Taksa se nakaže na podračun št. 01100-1000349781 model 11 sklic 27154-7111223. Taksa se lahko odmeri tudi po pregledu popolne vloge. 

  Potrdilo o plačani upravni taksi priložite vlogi.

  V primeru oddaje elektronske vloge ni treba plačati upravne takse za vlogo v višini 4,50 eurov.

  Dejavnost skladiščenja nevarnih kemikalij lahko opravljajo pravne in fizične osebe, ki organu, pristojnemu za kemikalije, izkažejo:

  • da imajo sedež v Republiki Sloveniji ali  kateri od držav članic Evropske unije, pri čemer pa morajo imeti slednje v Republiki Sloveniji podružnico oziroma fizično ali pravno osebo, pooblaščeno za delovanje v njihovem imenu in za njihov račun;
  •  da imajo glede na vrsto in obseg dejavnosti zaposlene strokovno usposobljene osebe z znanjem, ki omogoča izvajanje obveznosti in izpolnjevanje zahtev v skladu s tem zakonom;
  • da izvajajo posebne tehnične ali organizacijske ukrepe za promet z nevarnimi kemikalijami, njihovo proizvodnjo, skladiščenje ali uporabo, ki so potrebni za varovanje zdravja ljudi in okolja;
  • da izpolnjujejo zahteve glede objektov ter zahteve glede razporejanja in varovanja posameznih skupin kemikalij;
  • da jim ni bilo odvzeto dovoljenje za opravljanje dejavnosti na podlagi pravnomočne sodbe sodišča, iz katere je razvidno, da je imetnik dovoljenja, ki je fizična oseba, namenoma, zaradi koristi, zlorabil dovoljenje za proizvodnjo ali promet posebnih skupin kemikalij, ki jih urejata zakon o strateškem blagu posebnega pomena za varnost in zdravje in zakon o predhodnih sestavinah za prepovedane droge.

  Opis postopka izdaje dovoljenj

  Podrobneje

 • Pravne in fizične osebe, ki v Republiki Sloveniji opravljajo dejavnost skladiščenja nevarnih kemikalij, morajo imeti dovoljenje za opravljanje dejavnosti prometa z nevarnimi kemikalijami.

  Dovoljenje se izda na podlagi vloge in predloženih dokazil o izpolnjevanju pogojev. 

  Enkratno dovoljenje se lahko izda za enkratno opravljanje dejavnosti skladiščenja nevarnih kemikalij  za omejene količine nevarne kemikalije, namenjene omejenemu številu poklicnih končnih uporabnikov za točno določen namen uporabe, če je količina take kemikalije obrazložena in v skladu z namenom predvidene uporabe. Če je predlagatelj pravna ali fizična oseba, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji, se izpolni II. točka obrazca tudi za podružnico ali pooblaščenca.

  Enkratnega dovoljenja ni mogoče pridobiti za kemikalije, namenjene za splošno uporabo.

  Organ, pristojen za kemikalije, vodi seznam pravnih in fizičnih oseb, ki imajo pridobljeno dovoljenje za skladiščenje nevarnih kemikalij.

  Vlogo lahko predlagatelji pošljejo v elektronski obliki na e-naslov gp-ursk.mz@gov.si.

  V primeru oddaje elektronske vloge ni treba plačati upravne takse za vlogo v višini 4,54 eurov.

  Dejavnost skladiščenja nevarnih kemikalij lahko opravljajo pravne in fizične osebe, ki organu, pristojnemu za kemikalije, izkažejo:

  • da imajo sedež v Republiki Sloveniji ali kateri od držav članic Evropske unije, pri čemer pa morajo imeti slednje v Republiki Sloveniji podružnico oziroma fizično ali pravno osebo, pooblaščeno za delovanje v njihovem imenu in za njihov račun;
  •  da imajo glede na vrsto in obseg dejavnosti zaposlene strokovno usposobljene osebe z znanjem, ki omogoča izvajanje obveznosti in izpolnjevanje zahtev v skladu s tem zakonom;
  • da izvajajo posebne tehnične ali organizacijske ukrepe za promet z nevarnimi kemikalijami, njihovo proizvodnjo, skladiščenje ali uporabo, ki so potrebni za varovanje zdravja ljudi in okolja;
  • da izpolnjujejo zahteve glede objektov ter zahteve glede razporejanja in varovanja posameznih skupin kemikalij;
  • da jim ni bilo odvzeto dovoljenje za opravljanje dejavnosti na podlagi pravnomočne sodbe sodišča, iz katere je razvidno, da je imetnik dovoljenja, ki je fizična oseba, namenoma, zaradi koristi, zlorabil dovoljenje za proizvodnjo ali promet posebnih skupin kemikalij, ki jih urejata zakon o strateškem blagu posebnega pomena za varnost in zdravje in zakon o predhodnih sestavinah za prepovedane droge.

   Opis postopka izdaje dovoljenj

  Podrobneje

 • Pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za proizvodnjo, skladiščenje ali opravljanje prometa s kemikalijami, in vsi, ki jih uporabljajo ali z njimi ravnajo, morajo zagotavljati kemijsko varnost.

  Pravna in fizična oseba, ki skladišči nevarno kemikalijo:

  • mora poskrbeti za navodila za varno shranjevanje kemikalij;
  • mora poskrbeti za oskrbo odpadkov, skladno s predpisi o odpadkih;
  • v skladu s posebnimi predpisi odgovarja za vsako škodo, ki bi utegnila nastati pri njenem skladiščenju.

  Pravne podlage

 • Pravne in fizične osebe, ki proizvajajo, skladiščijo ali dajejo v promet nevarne kemikalije, morajo zagotoviti pogoje, ki preprečujejo ali zmanjšujejo nevarnost za človeka in okolje.

  Pravne podlage

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnosti v Sloveniji ne morete opravljati čezmejno ali občasno.
Zadnja sprememba:
5. 8. 2020