Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Stojnica in kiosk s hitro pripravljenimi jedmi in ostali začasni gostinski obrati

Začasni gostinski obrat je gostinski obrat, ki pripravlja in prodaja hitro pripravljene jedi na stojnicah, v kioskih in podobnih začasnih objektih praviloma brez gostinskih sedežev.

Običajno v takih obratih nudijo mimoidočim:

 • ocvrte ribe, krompirček, tople sendviče, hamburgerje, kuhane hrenovke, palačinke, burek in podobne jedi,
 • pečeni kostanj, koruzo ipd.,
 • sladoled po porcijah ali iz avtomatov.

Za opravljanje gostinske dejavnosti je potrebna registracija živilskega obrata pri Upravi Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, in sicer najpozneje 15 dni pred pričetkom opravljanja dejavnosti.

Premični objekt, v katerem se izvaja gostilniška dejavnost, mora biti ustrezno označen, upoštevati se morajo minimalni prostorski pogoji, zunanje površine morajo biti ustrezno urejene. Zagotoviti se mora minimalen obseg storitev za določen gostinski obrat, obratovati se mora v rednem obratovalnem času, ki mora biti potrjen s strani občine. Pri izvajanju svoje dejavnosti mora gostinec upoštevati omejitve prodaje tobačnih izdelkov in omejitve prodaje in ponujanja alkoholnih pijač.

Gostinska dejavnost se lahko opravlja zunaj gostinskega obrata na javnih prireditvah, sejmih ipd. med njihovim trajanjem, vendar vsakokrat največ 30 dni. Gostinec lahko na prireditvi opravlja gostinsko dejavnost le s soglasjem prireditelja.

Gostinska dejavnost se lahko opravlja zunaj gostinskega obrata med turistično sezono v mestnih jedrih, na kopališčih, na smučiščih ipd., na predlog pristojnega organa občine pa lahko tudi izven turistične sezone ali za obdobje, daljše od enega leta. Če gre za opravljanje gostinske dejavnosti izven turistične sezone ali za obdobje daljše od enega leta je potrebno soglasje občine.

Ta dejavnost je uvrščena na listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način.

Brezplačen vpis v obrtni register se opravi na podlagi obvestila, ki ga registrski organ (AJPES) posreduje OZS.

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Splošni pogoji

Pogoji

Situacijski pogoji

 • Gostinski obrat, ki v svojih prostorih ali na zunanjih površinah, kjer se opravlja gostinska dejavnost zagotavljajo dodatno ponudbo za otroke v obliki igral, morajo izpolnjevati in upoštevati zahteve, da so ta igrala varna in v skladu s predpisanimi standardi.

  Standard SIST-EN 1177 narekuje, da mora biti nameščena varna podlaga pod tistimi igrali, kjer se otrok igra na višini nad 600 mm in pod vsemi igrali z izsiljeno silo, kot so gugalnice, vrtiljaki in tobogani, ne glede na njihovo višino.

  Dobro vzdrževana travnata podlaga ali ruša je dovoljena le takrat, ko otrok ne more pasti z višine več kot 1 meter.

  Za igrala, razen visečih gugalnic in nekaterih gugal pri katerih je višina padca manjša od 1,5 m, mora biti varna podlaga nameščena na razdalji pribl. 1,5 m okoli igrala, pri čemer je treba upoštevati skrajno točko, do katere igralo seže med zibanjem – torej od te točke še 1,5 m.

  Za igrala, pri katerih je višina padca večja od 1,5 metra, je za izračun površine varne podlage treba uporabiti naslednjo formulo:

  11 x = 2/3 y + 0,5 m (x = širina varne podlage, y = maksimalna višina padca). Podlaga okoli igrala mora zajemati vsaj toliko veliko površino, kolikor je rezultat izračuna.

  Pred odprtjem otroškega igrišča igrala in igrišče v celoti pregledati in se prepričati o njihovi
  varnosti in kakovosti montaže. Najboljše je, da igrala pregleda strokovnjak ali ustrezno
  usposobljena neodvisna institucija (npr. akreditirani organ).

  Vrste pregledov otroškega igrišča, ki jih določa standard, so:

  Redni pregled – vizualni (rutinski pregled)

  Preverja se splošno stanje igral, zlasti poškodbe, ki so posledica vandalizma. Pregled izvaja upravitelj igrišča ali oseba, ki je določena in evidentirana v knjigi otroškega igrišča ali v drugem dokumentu. Priporočljivo je, da za tovrstne preglede dobavitelj opreme pripravi kontrolni seznam zahtev. Pogostost pregledov je odvisna od pogostosti uporabe otroškega igrišča ne glede na to pa ga je treba opraviti vsaj enkrat na teden. Med tem ko je npr. v vrtcih potrebno pregled opraviti vsak dan.

  Funkcionalni pregled

  Podrobneje se pregledajo igrala, posebna pozornost pa je namenjena obrabi igral. Tak pregled lahko izvaja upravitelj ali druga oseba, ki jo določi upravitelj. Ugotovitve pregleda je treba vpisati v dokumentacijo o vzdrževanju otroškega igrišča, pregled pa je treba opraviti vsake 1–3 mesece.

  Vsakoletni glavni pregled

  Pregled opravi strokovni organ, ki je neodvisen od lastnika ali upravitelja igrišča. Ob takem pregledu se preveri dotrajanost igral, stanje temeljev in podlage ter varnost igral, predvsem pa skladnost z zahtevami standardov. Organ, ki opravi letni pregled igrišča, mora biti ustrezno usposobljen in verodostojen.

  Lastnik oziroma skrbnik igrišča mora imeti izdelan program pregledov in vzdrževanja, ki
  temelji na priporočilih proizvajalca igral (redno vzdrževanje) in ugotovitvah rednih in izrednih
  pregledov (izredno ali interventno vzdrževanje). O vseh vzdrževalnih delih mora biti vodena
  evidenca, ki je potrjena s podpisom odgovorne osebe vzdrževalne službe.

  Splošne varnostne zahteve:

  • Igralo, ki ima več funkcij (npr. se ziblje in vrti), je treba preveriti tudi glede izpolnjevanja posebnih zahtev, določenih za te funkcije igrala.
  • Velikost igral in stopnjo zahtevnosti igre na igralih je treba prilagoditi starosti predvidenih uporabnikov.  Tveganje, ki ga lahko predstavlja igralo, mora biti očitno.
  • Voda (dež) se ne sme zbirati na igralih, razen če igralo ni bilo zasnovano v ta namen.
  • Igrala morajo omogočati dostop odraslim osebam.
  • Zaprta igrala (npr. tuneli), daljša od 2 metrov, morajo vedno imeti dve odprtini, ki omogočata izhod iz njih.
  • Na otroškem igrišču se priporoča namestitev informacijske table s podatki o naslovu igrišča, odgovorni osebi za vzdrževanje igrišča in številko za klic v sili.
  • Na igrala, ki so pritrjena v tla, mora proizvajalec namestiti vidno oznako osnovnega nivoja. Ta označuje višino, ki pri namestitvi v tla zagotavlja potrebno stabilnost igrala. Ta oznaka je zelo uporabna tudi zaradi ustreznega vzdrževanja podlag iz sipkih materialov in preverjanja, ali so igrala zaradi uporabe še pravilno nameščena.
  • Vsako igralo naj bo označeno z imenom in naslovom proizvajalca ali pooblaščenega zastopnika, s serijsko številko, ki omogoča individualno identifikacijo (tablica s podatki in letom proizvodnje) ter s številko in datumom standarda, katerega zahteve izpolnjuje (EN 1176-1: 2018).

  Ostale zahteve, ki jih morajo izpolnjevati igrala:

  • zaščita pred zatikanjem in udarci,
  • zaščita pred padcem,
  • zaščita pred trki,
  • zaščita pred neustrezno obdelavo ali napačno konstrukcijo.

  Pravne podlage

  Povezave

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnost lahko v Sloveniji opravljate čezmejno ali občasno. Pred prvim opravljanjem oddajte pisno prijavo pri pristojnem organu.

Velja le za naslednjo dejavnost, ki se običajno opravlja na obrtni način:
- stojnica in kiosk s hitro pripravljenimi jedmi in ostali začasni gostinski obrati.