SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Testne postaje v konjereji, govedoreji, prašičjereji, drobnice

Testna postaja je odobrena organizacija za merjenje lastnosti domačih živali za potrebe selekcijskih programov in za potrebe primerjalnih testov za vzrejo plemenjakov.

Naloge testne postaje opravlja pravna ali fizična oseba, ki je vpisana v register testnih postaj na podlagi izdane odločbe o odobritvi testne postaje.

Postopki in načini testiranja pri posameznih vrstah domačih živali ter primerjalni testi se izvajajo v skladu z rejskim programom. Rejski program zajema metode in ukrepe za rejo domačih živali določene vrste in pasme.

Testne postaje delujejo pri naslednjih domačih živali:

 • govedoreja,
 • konjereja
 • prašičereja
 • reja drobnice.

Naloge testne postaje opravljata vodja testne postaje in strokovni delavec, ki izvaja preskuse.

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Pogoji

 • Za opravljanje dejavnosti se morate predhodno registrirati in izbrati ustrezno statusno obliko.

 • Za opravljanje testnih postaj mora biti organizacija odobrena in vpisana v register.

  Za vpis v register mora odobrena testna postaja imeti ustrezne objekte in ustrezno opremo. Imeti mora strokovno vodjo testne postaje in ustrezno število delavcev, ki opravljajo preskuse. Celoten kader mora biti ustrezno usposobljeno.

  Za odobritev testne postaje organizacija vloži vlogo na pristojni organ. Po administrativnem in vsebinskem pregledu pristojni organ izda odločbo o odobritvi testne postaje. Po odobritvi se testno postajo vpiše v register.

  Za odobritev testne postaje mora vloga vsebovati:

  •  ime, sedež in pravno-organizacijsko obliko organizacije;
  • naslov oziroma lokacijo posameznih objektov testne postaje z navedbo posameznih identifikacijskih številk kmetijskega gospodarstva; 
  • delovno območje in podrobnejši opis delovnega področja;
  • osebno ime in naslov zakonitega zastopnika organizacije in strokovnega vodje testne postaje;
  • opis tehničnih pogojev za sprejem živali v preizkus (minimalna starost ob vhlevitvi, način vhlevitve, možnost karantene in drugo);
  • opis tehničnih pogojev izvajanja posameznih preizkusov (preizkus v skupinah, možnost individualnega preizkušanja živali)
  • skupno kapaciteto testne postaje in kapaciteto vhlevljanja po posameznih kategorijah živali;
  • opis tehničnih pogojev, iz katerih je razvidno, da je mogoče zagotoviti enake pogoje preizkusov za vse živali v obdobju izvajanja preizkusov;
  • navedbo merilne in laboratorijske opreme, ki je na testni postaji na voljo za izvajanje preizkusov;
  • opis pošiljanja podatkov v času izvajanja preizkusov priznani rejski organizaciji, za katero opravlja testna postaja preizkus živali;
  • opis načina arhiviranja podatkov za obdobje najmanj petih let po zaključku vsakega posameznega preizkusa;
  • opis načina zagotavljanja veterinarskih ukrepov in preventivnega zdravstvenega varstva živali na testni postaji;
  • dokazilo o usposobljenosti strokovnega vodje testne postaje za izvajanje preizkusov z navedbo strokovnih referenc;
  • poimenski seznam vseh zaposlenih na testni postaji z opisom delovnih mest in specifikacijo strokovne izobrazbe, tehničnega znanja, izpopolnjevanja in izkušenj pri izvajanju preizkusov plemenskih živali;
  • dokazilo o zaposlitvi oseb delavcev, ki izvajajo preskuse

  Pri vpisu testne postaje v register se navedejo naslednji podatki:

  • ime in sedež testne postaje;
  • naslov oziroma lokacijo posameznih objektov testne postaje oziroma kmetijskih gospodarstev, na katerih se izvajajo preizkusi, z navedbo posameznih KMG-MID;
  • številka in datum odločbe o odobritvi testne postaje;
  • področje in območje delovanja;
  • obdobje veljavnosti odobritve.

  Podrobneje

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnost testnih postaj ne sodi v storitveno direktivo. Čezmejno opravljanje dejavnosti v tem primeru ni možno.

Zadnja sprememba:
5. 8. 2020