SPOT

Portal SPOT je posodobljen in prenovljen.
Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Trgovina na drobno s fitofarmacevtskimi sredstvi

Trgovinska dejavnost se opravlja v prodajnih objektih ali zunaj njih, skladno s predpisanimi pogoji.

Za opravljanje trgovinske dejavnosti morajo biti izpolnjeni minimalni tehnični pogoji, ki se nanašajo na:

  • prostor, opremo in naprave v prodajalni,
  • zunanjost prodajalne,
  • način, opremo in naprave za prodajo blaga zunaj prodajaln,
  • način, opremo in naprave na posebej urejenem prostoru v trgovini na debelo.

S prometom s fitofarmacevtskimi sredstvi (FFS) se lahko ukvarjajo distributerji, ki imajo dovoljenje za opravljanje prometa na drobno s FFS  in so vpisani v register, ki ga vodil pristojni organ, ter izpolnjujejo ostale predpisane pogoje.

V Republiki Sloveniji se sme dajati v promet in uporabljati le tista fitofarmacevtska sredstva, ki imajo:

  • odločbo o registraciji ali
  • dovoljenje za nujne primere ali
  • dovoljenje za vzporedno trgovanje ali
  • dovoljenje za raziskave in razvoj.

Trgovec na drobno mora za opravljanje trgovske dejavnosti voditi podatke o trgovskem blagu, imeti ustrezno določen odpiralni čas in zagotoviti minimalne tehnične in prostorske pogoje.

Trgovec mora v času prodaje zagotoviti obvezno prisotnost prodajalca in svetovalca FFS, voditi evidence, ter upoštevati prepoved prodaje FFS osebam brez opravljenega ustreznega usposabljanja in prepovedi prodaje zelo strupenih FFS.

Pri opravljanju dejavnosti, mora trgovec zagotoviti redno overitev meril - tehtnice, ki jih uporablja za zaračunavanje svojih storitev.

Pogoji

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnost lahko opravljate čezmejno oziroma občasno. Pred prvim opravljanjem morate pridobiti dovoljenje pri pristojnem organu.
Zadnja sprememba:
5. 8. 2020