Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Trgovina z živimi živalmi

Trgovina z živimi živali predstavlja dejavnost trgovanja z živimi živali domorodnih ali tujerodnih vrst. To so živali, iz priloge A ali B Uredbe Sveta (ES) št. 338/97/ES z dne 9. decembra 1996 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi (UL L št. 61 z dne 3. 3. 1997, str. 1) ter živali iz priloge 1 Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah.

Fizična ali pravna oseba, ki opravlja trgovinsko dejavnost z živimi živalmi, mora zagotoviti ustrezne bivalne razmere in ustrezno oskrbo za živali ter voditi evidenco o trgovini z živalmi.

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Splošni pogoji

Pogoji

 • Trgovec je vsaka pravna ali fizična oseba, ki v skladu s predpisi, ki urejajo trgovino, opravlja in je registrirana za trgovinsko dejavnost z živimi živalmi ter vsaka pravna ali fizična oseba, ki proizvaja žive živali prosto živečih vrst z namenom prodaje ali dajanja živih živali prosto živečih vrst na trg.

 • Bivalne razmere so ustrezne, če je bivališče živali tehnično in funkcionalno urejeno tako, da ima žival:

  • dovolj prostora, da niso omejene osnovne fiziološke, etološke in druge biološke potrebe, primerne vrsti, starosti, stopnji razvoja in prilagoditvi posamezne živali, v skladu s strokovnimi izkušnjami in znanstvenimi spoznanji,
  • ustrezno svetlobo, dnevno-nočni ritem, temperaturo, vlažnost, zračnost, koncentracijo plinov, razmerja med tekočinami in plini, ki ustrezajo zahtevam vrste in njenih ekotipov, starosti, stopnji razvoja in prilagoditvi živali, in čim manjšo intenzivnost hrupa in drugih motečih dejavnikov ter
  • zagotovljeno ločeno nastanitev z nezdružljivimi živalmi.

  Pravne podlage

 • Oskrba živali je ustrezna, če:

  • se žival neguje tako, da so upoštevane njene fiziološke, etološke in druge biološke potrebe;
  • je žival nadzorovana tako, da ji je onemogočen pobeg;
  • so živali zagotovljeni splošni veterinarsko-sanitarni pogoji, zlasti:
   • vsakodnevna kontrola stanja in počutja živali,
   • zdravstveno in higiensko neoporečna hrana in voda,
   • da je hrana skladiščena, pripravljena in dana živali v skladu s higienskimi pogoji,
   • da se bivališče živali redno čisti,
   • da se pri čiščenju bivališča živali uporabljajo čistila in razkužila, ki niso toksična.

  Pravne podlage

 • Trgovec, ki je registriran za trgovinsko dejavnost z živimi živalmi, mora voditi evidenco, ki se vodi v elektronski obliki.

  Evidenca se vodi v elektronski obliki. Za dostop do elektronske evidence je potrebno vložiti vlogo pri pristojnem organu.

  Evidenca za posameznega trgovca mora vsebovati naslednje sledeče podatke o nakupu in prodaji živalskega osebka.

  NAKUP osebka:

  • zaporedna številka vpisa;
  • ime in priimek/podjetje, stalno prebivališč /sedež–fizične/pravne osebe, od katere je bila žival pridobljena;
  • znanstveno in domače ime vrste;
  • število kupljenih oziroma proizvedenih osebkov;
  • izvor živali;
  • država nabave osebkov;
  • številka prevzemnega dokumenta;
  • datum nakupa;
  • številka dokumenta, ki spremlja posamezne osebke;
  • vrsta in koda trajne oznake osebkov.

  PRODAJA osebka:

  • zaporedna številka vpisa;
  • število prodanih osebkov;
  • številka računa;
  • datum prodaje;
  • ime in priimek/podjetje, stalno prebivališče/sedež–fizične/ pravne osebe, ki je žival kupila;
  • število poginulih osebkov oziroma osebkov, ki iz drugih razlogov niso več predmet prodaje.

  Trgovec mora podatke v elektronsko evidenco vnašati tako, da za vsak kupljen ali prodan osebek vpiše podatke do desetega delovnega dne tekočega meseca za pretekli mesec.

  Trgovec lahko prek elektronskega ključa vseskozi dostopa do svoje elektronske evidence pri pristojnem organu.

  Dokazila

  Evidenca o trgovini z živalmi

  Pravne podlage

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnost lahko v Sloveniji opravljate čezmejno/občasno. Pred prvim opravljanjem vam ni potrebno pridobiti dovoljenja.
Pogoji za čezmejno opravljanje dejavnosti so enaki kot za slovenske trgovce.