Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Ugotavljanje skladnosti komponent interoperabilnosti v železniškem prometu

Komponenta interoperabilnosti je vsaka osnovna komponenta, skupina komponent, podsklop ali celoten sklop opreme, vgrajene ali namenjene vgradnji v podsistem. Interoperabilnost pomeni sposobnost vseevropskega železniškega sistema, da zagotovi varen in neprekinjen promet vlakov ob zahtevani stopnji izkoriščenosti zmogljivosti teh prog.

Ugotavljanje skladnosti ali primernosti za uporabo komponent interoperabilnosti opravlja pravna oseba, ki je priglašena na Ministrstvo za infrastrukturo. Postopek ugotavljanja skladnosti se začne na podlagi zahteve za odobritev uporabe komponent, ki ga na organ vloži proizvajalec ali njegov zastopnik.

Vsaka komponenta interoperabilnosti je predmet postopka za ugotavljanje skladnosti ali primernosti za uporabo s posamezno tehnično specifikacijo za interoperabilnosti (TSI) in mora imeti ES - izjavo o skladnosti ali primernosti za uporabo.

Naloga priglašenega organa se začne v fazi načrtovanja in obsega celotno obdobje proizvodnje do faze prevzema pred začetkom obratovanja podsistema. Priglašen organ overi tudi vmesnike, ki omogočajo vključitev komponent interoperabilnosti ali podsistema v obstoječ sistem.

Priglašen organ opravlja preverjanje z izvajanjem revizij, da se prepriča o skladnosti izvedenih del. Preverjanje lahko poteka kot naključen obisk delovišča ali proizvodnih obratov. Pooblaščenim osebam za graditev oziroma izdelavo podsistema mora izdati poročilo o pregledu in po potrebi revizijsko poročilo.


Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Splošni pogoji

Pogoji

 • Za opravljanje dejavnosti se morate predhodno registrirati in izbrati ustrezno statusno obliko.

 • Priglašeni organi za ugotavljanje skladnosti komponent interoperabilnosti so pravne osebe, ki imajo pridobljeno pooblastilo ministrstva pristojnega za infrastrukturo.

  Njihova naloga je ugotavljanje skladnost komponent interoperabilnosti za uporabo in izvedbo postopka verifikacije podsistemov ali delov podsistemov.

  Ministrstvo, pristojno za trg, na podlagi odločbe ministra za infrastrukturo obvesti Evropsko komisijo in države članice Evropske unije o priglašenih organih, ki so v Republiki Sloveniji pooblaščeni za izvajanje postopka za ocenjevanje skladnosti komponent interoperabilnosti ali njihove primernosti za uporabo, pri čemer navede tudi področje pristojnosti in identifikacijsko številko vsakega priglašenega organa, predhodno pridobljeno od Evropske komisije. Smiselno enak postopek se uporablja, če organ ne izpolnjuje več pogojev za imenovanje. Ministrstvo pristojno za trg mora obvestiti Evropsko komisijo in druge države članice o imenovanih organih in postopkih za ocenjevanje, priglasitev in nadzor organov za ocenjevanje skladnosti in o kakršnih koli spremembah teh postopkov, ki veljajo v Republiki Sloveniji

  Podrobneje

 • Priglašeni organi morajo priglasitveni organ obvestiti o:

  • vsaki zavrnitvi, omejitvi, začasnem preklicu ali odvzemu potrdila o skladnosti;
  • vseh okoliščinah, ki vplivajo na področje uporabe in pogoje priglasitve;
  • vsaki zahtevi po informacijah, ki so jo prejeli od organov za nadzor trga v zvezi z dejavnostmi ocenjevanja skladnosti;
  • dejavnostih ocenjevanja skladnosti, izvedenih v okviru njihove priglasitve, in o kakršnih koli drugih izvedenih dejavnostih, vključno s čezmejnimi dejavnostmi in sklepanjem pogodb s podizvajalci, če se od njih to zahteva.

  Priglašeni organi morajo informacijo iz točke a) prejšnjega odstavka posredovati tudi varnostnemu organu.

  Priglašeni organi morajo posredovati drugim priglašenim organom, ki izvajajo podobne dejavnosti ocenjevanja skladnosti za enake proizvode, informacije o negativnih rezultatih ocenjevanja skladnosti. V primeru pozitivnih rezultatov ocenjevanja skladnosti pa posredujejo informacije le na zahtevo.

  Priglašeni organi morajo ERA posredovati potrdila o ES verifikaciji podsistemov, potrdila ES o skladnosti komponent interoperabilnosti in potrdila ES o primernosti komponent interoperabilnosti za uporabo.

  Pravne podlage

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti