Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Uvoz predhodnih sestavin za prepovedane droge

Uvozna dejavnost pomeni vsak vnos na carinsko območje Unije snovi s seznama, ki ni blago Unije, vključno z začasno hrambo, vnosom v prosto cono ali prosto skladišče, vnosom v odložni postopek in sprostitvijo v prosti promet.

Snov s seznama je katerakoli snov s seznama, vključno z zmesmi in naravnimi proizvodi, ki take snovi vsebujejo. Izključena so zdravila, farmacevtski pripravki, zmesi, naravni proizvodi in drugi pripravki, ki vsebujejo snovi s seznama, ki so sestavljeni tako, da jih na enostaven način ni mogoče uporabiti ali ekstrahirati z razpoložljivimi ali ekonomsko smiselnimi načini.

Uvozno dejavnost izvajajo uvozniki, ki so pravne ali fizične osebe, ki nosijo glavno odgovornost za uvozne dejavnosti zaradi gospodarskega ali pravnega odnosa do snovi s seznama, in do pošiljatelja, in ki vloži carinsko deklaracijo ali v imenu katerega je carinska deklaracija vložena.

Pristojni organi vsake države članice lahko prepovejo vnos snovi s seznama na carinsko območje Unije ali iznos snovi iz tega območja, če obstajajo razlogi za sum, da so snovi namenjene nezakoniti proizvodnji prepovedanih drog ali psihotropnih snovi. Pristojni organi zadržijo ali začasno ustavijo sprostitev snovi s seznama in sicer tako dolgo, kot je potrebno za preverjanje istovetnosti snovi s seznama ali spoštovanja pravil predpisov.

 

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Splošni pogoji

Pogoji

 • Za opravljanje dejavnosti se morate predhodno registrirati in izbrati ustrezno statusno obliko.

 • Izvajalci morajo od ustreznih organov pridobiti licenco, preden lahko posedujejo snovi s seznama skupine 1, ali opravljajo promet z njimi. Izvajalci s sedežem v Uniji, ki niso carinski zastopniki in prevozniki, kadar nastopajo samo v tej vlogi, pri opravljanju uvozne, izvozne ali posredniške dejavnosti, ki vključujejo snovi s seznama, navedene v skupini 1, morajo imeti licenco. Katerikoli izvajalec, imetnik licence, dobavi snovi s seznama skupine 1 samo fizičnim ali pravnim osebam, ki imajo tako licenco in so podpisale izjavo kupca.

  Primeri, v katerih licenca ni potrebna

  Lekarne, veterinarske ambulante, carinski in policijski organi, oborožene sile in uradni laboratoriji pristojnih organov so lahko izvzeti iz obveznosti pridobitve licence v skladu s členom 6(1) Uredbe (ES) št. 111/2005, če uporabljajo predhodne sestavine za prepovedane droge zgolj v okviru uradnih dolžnosti. Izvajalci iz prvega odstavka so izvzeti tudi iz: (a) obveznosti predložitve dokumentacije v skladu s členom 3 Uredbe (ES) št. 111/2005; (b) obveznosti imenovanja odgovornega uslužbenca iz člena 3(1) te uredbe. 

  Licenco izda pristojni organ države članice, v kateri ima izvajalec sedež. V Sloveniji licence izdaja Urad RS za kemikalije. Pristojni organ lahko licenco začasno prekliče ali razveljavi, ko pogoji, pod katerimi je bila izdana, niso več izpolnjeni ali ko obstajajo upravičeni razlogi za sum, da obstaja nevarnost preusmerjanja snovi s seznama.

  Za pridobitev licence zadevni izvajalec odda pisno vlogo. Vloga vsebuje naslednje podatke:

  • polno ime in naslov vlagatelja;
  • polno ime odgovornega uslužbenca;
  • opis delovnega mesta in nalog odgovornega uslužbenca;
  • polni naslov poslovnih prostorov;
  • opis vseh prostorov za skladiščenje, proizvodnjo, izdelavo in obdelavo snovi s seznama;
  • podatke, ki kažejo da so bili sprejeti ustrezni ukrepi proti nedovoljeni odstranitvi snovi seznama iz prostorov;
  • ime in oznaka KN snovi s seznama, kot je določeno v seznamu;
  • v primeru zmesi ali naravnega proizvoda je potrebno navesti imena zmesi ali naravnega proizvoda; imena in oznake KN snovi s seznama, ki jo vsebuje, zmesi ali naravni proizvod, kot je navedeno v seznamu ter največjega odstotka takih snovi s seznama, ki jih vsebuje zmes ali naravni proizvod;
  • opis predvidene vrste izvajalca;
  • overjen izvod registra gospodarskih družb ali dejavnosti, če je to primerno;
  • potrdilo o dobrem ravnanju vlagatelja in odgovornega uslužbenca ali dokument, iz katerega je razvidno, da nudita potrebno zagotovilo za ustrezno vodenje dejavnosti, kjer je to primerno.

  Vlagatelj pristojnim organom na njihovo zahtevo zagotovi dostop do pomembnih dodatnih podatkov in dokumentov. Pristojni organ lahko izda licenco v eni izmed naslednjih oblik:

  • licenca, ki zajema vse sestavine s seznama in vse dejavnosti ter zadeva določen poslovni prostor;
  • licenca, ki zajema vse sestavine s seznama in vse dejavnosti ter zadeva določeno državo članico.

  Pristojni organi zavrnejo dodelitev licence, če pogoji iz vloge za pridobitev licence niso izpolnjeni ali če obstajajo razlogi za sum, da so snovi s seznama namenjene nezakoniti proizvodnji prepovedanih drog ali psihotropnih snovi.

  Upravna taksa se zaračuna po Zakonu o upravnih taksah: 

  • za vlogo po tarifni številki 1 v višini 4,50 EUR, 
  • za izdajo licence/posebne licence po tarifni številki 46, točka 2a v višini 150,00 EUR, 
  • za spremembo licence/posebne licence po tarifni številki 46, točka 2b v višini 50,00 EUR. 

  Upravna taksa po tarifni številki 1 se nakaže na podračun številka 01100-1000315637, sklic 11 27154-7111002.

  Upravna taksa po tarifni številki 46 se nakaže na podračun številka 01100-1000349781, sklic 11 27154-7111223. 

  Licenca ni prenosljiva. Imetniki licenc vrnejo pristojnim organom licence, ki niso več veljavne. Imetnik licence zaprosi za novo licenco, kadar:

  • je dodana snov s seznama;
  • začne novo dejavnost;
  • se spremeni lokacija poslovnih prostorov, kjer se dejavnost izvaja.

  V teh primerih obstoječa licenca preneha veljati najprej na naslednje datume:

  • datum prenehanja veljavnosti, če je bil rok veljavnosti določen;
  • datum začetka veljavnosti nove licence.

  V primeru spremembe podatkov, predloženih v vlogi, zlasti imena odgovornega uslužbenca, imetnik licence obvesti pristojne organe v 10 delovnih dneh po takšni spremembi. Če so po spremembah pogoji še vedno izpolnjeni, pristojni organi ustrezno spremenijo licenco.

  Pristojni organi lahko začasno prekličejo ali razveljavijo licenco, če:

  • pogoji iz vloge niso več izpolnjeni;
  • obstajajo razlogi za sum, da so zadevne snovi namenjene nezakoniti proizvodnji prepovedanih drog ali psihotropnih snovi;
  • imetnik licence ni uporabil licence tri leta.

  Imetnik posebne licence mora o spremembi naslednjih podatkov v desetih delovnih dneh po nastanku takšne spremembe obvestiti pristojni organ:

  • imenu in naslovu imetnika posebne licence, registracije, ali posebne registracije;
  • imenu odgovornega uslužbenca;
  • naslovu poslovnih prostorov;
  • dodani snovi s seznama;
  • začetku opravljanja nove dejavnosti.

  Podrobneje

 • Izvajalci, ki opravljajo promet s snovmi s seznama skupine 2, se morajo tako registrirati pri pristojnih organih in z zadnjimi podatki dopolniti naslove objektov, kjer proizvajajo te snovi ali iz katerih poteka promet s temi snovmi, preden začnejo opravljati promet.

  Primeri, v katerih registracija ni potrebna. Naslednje kategorije se lahko izvzamejo iz obveznosti registracije iz člena 7(1) Uredbe (ES) št. 111/2005: (a) lekarne, veterinarske ambulante, carinski in policijski organi, uradni laboratoriji pristojnih organov in oborožene sile, če uporabljajo predhodne sestavine za prepovedane droge v okviru svojih uradnih dolžnosti; (b) izvajalci, ki izvažajo snovi s seznama, razvrščene v skupino 3 Priloge k Uredbi (ES) št. 111/2005, če skupna količina njihovega izvoza v predhodnem koledarskem letu (1. januar – 31. december) ne presega količin, navedenih v Prilogi I k tej uredbi. 

  Izvajalci s sedežem v Uniji, ki niso carinski zastopniki in prevozniki, kadar nastopajo samo v tej vlogi pri opravljanju uvozne, izvozne ali posredniške dejavnosti, ki vključujejo snovi s seznama skupine 2, ali ki izvažajo snovi s seznama skupine 3 se takoj registrirajo in po potrebi ažurirajo naslove prostorov, v katerih izvajajo te dejavnosti. Ta obveznost se izpolni pri pristojnem organu v državi članici, v kateri ima izvajalec sedež.

  Seznami posameznih namembnih držav za izvoz snovi s seznama skupin 2 in 3 iz Priloge, se objavijo na spletišču Komisije.

  Izvajalci, ki izvažajo snovi s seznama skupine 3, so izvzeti iz pogojev za registracijo, če zadevna količina v teku predhodnega koledarskega leta ne presega predpisanih količin. Če so te količine v tekočem koledarskem letu presežene, se mora izvajalec nemudoma ravnati po določbah za registracijo.

  Izvajalci, ki izvažajo zmesi, ki vsebujejo snovi s seznama skupine 3, so izvzeti iz pogojev za registracijo, če zadevna količina snovi s seznama, ki jo vsebuje zmes, v teku prehodnega leta ne presega predpisane količine.

  Če so te količine v tekočem koledarskem letu presežene, se mora izvajalec nemudoma ravnati po določbah za registracijo.

  Imetnik registracije ali posebne registracije mora o spremembi naslednjih podatkov v desetih delovnih dneh po nastanku takšne spremembe obvestiti pristojni organ:

  • imenu in naslovu imetnika posebne licence, registracije, ali posebne registracije;
  • imenu odgovornega uslužbenca;
  • naslovu poslovnih prostorov;
  • dodani snovi s seznama;
  • začetku opravljanja nove dejavnosti.

  Registracija in posebna registracija se izdajata za nedoločen čas.

  Upravna taksa se zaračuna po Zakonu o upravnih taksah: 

  • za vlogo po tarifni številki 1 v višini 4,50 EUR, 
  • za izdajo registracije/posebne registracije po tarifni številki 46, točka 2c v višini 50,00 EUR, 
  • za spremembo registracije/posebne registracije po tarifni številki 46, točka 2č 25,00 EUR. 

  Upravna taksa po tarifni številki 1 se nakaže na podračun številka:
  01100-1000315637, sklic 11 27154-7111002.

  Upravna taksa po tarifni številki 46 se nakaže na podračun številka:
  01100-1000349781, sklic 11 27154-7111223. 

  Podrobneje

 • Za uvoz snovi s seznama skupine 1, je potrebno uvozno dovoljenje. Uvozno dovoljenje se lahko izda samo izvajalcu, ki ima sedež v Uniji. Uvozno dovoljenje izdajo pristojni organi države članice, v kateri ima izvajalec sedež.

  Uvozno dovoljenje se ne zahteva, če so snovi raztovorjene ali pretvorjene, skladiščene v prosti coni kontrolne vrste I ali v prostem skladišču ali dane v tranzitni postopek Unije.

  Vloga za uvozno dovoljenje vsebuje najmanj naslednje:

  • imena in naslove uvoznika, izvoznika iz tretje države, vseh drugih udeležencev izvajalcev, in končnega prejemnika;
  • ime snovi s seznama, kot je navedeno v seznamu, ali, v primeru zmesi ali naravnega proizvoda, njeno oziroma njegovo ime z 8-mestno oznako kombinirane nomenklature carinske tarife ter ime vsake snovi s seznama, kot je navedeno v seznamu, ki jo vsebuje zmes ali naravni proizvod;
  • količino in težo snovi s seznama ter, v primeru zmesi ali naravnega proizvoda, količino, težo in, če je ta podatek na razpolago, odstotek vsebnosti vsake snovi s seznama v zmesi ali naravnem proizvodu;
  • če so na razpolago, podrobnosti o prevozu, kot so datum in kraj predvidenih uvoznih dejavnosti, načini ni sredstva prevoza;
  • številka licence ali registracije.

  Upravna taksa se zaračuna po Zakonu o upravnih taksah:  

  • za vlogo po tarifni številki 1 v višini 4,50 EUR,  
  • za izdajo uvoznega dovoljenja po tarifni številki 46, točka 2d v višini 25,00 EUR.

  Upravna taksa po tarifni številki 1 se nakaže na podračun številka:
  01100-1000315637, sklic 11 27154-7111002.

  Upravna taksa po tarifni številki 46 se nakaže na podračun številka:
  01100-1000349781, sklic 11 27154-7111223.  

  Uvozno dovoljenje spremlja pošiljko od mesta vstopa na carinsko območje Unije do prostorov uvoznika ali končnega prejemnika. Uvozno dovoljenje se predloži carinskemu uradu, ko se snovi s seznama prijavi v carinski postopek.

  Uvoznik na zahtevo priskrbi overjene delne ali celotne prevode podatkov, ki jih vsebuje uvozno dovoljenje, če se to dovoljenje predloži carinskemu uradu v državi članici, ki ni država organa izdaje.

  Izdaja uvoznega dovoljenja se zavrne, če:

  • so podrobnosti iz vloge za uvozno dovoljenje nepopolne;
  • obstajajo razlogi za sum, da so podrobnosti v vlogi za uvozno dovoljenje lažne ali nepravilne;
  • obstajajo razlogi za sum, da so snovi s seznama namenjene nezakoniti proizvodnji prepovedanih drog ali psihotropnih snovi.

  Pristojni organi lahko uvozno dovoljenje začasno prekličejo ali razveljavijo, ko obstajajo razlogi za sum, da so snovi namenjene nezakoniti proizvodnji prepovedanih drog ali psihotropnih snovi.

  Podrobneje

 • Ko so snovi s seznama vnesene na carinsko območje Unije zaradi raztovarjanja ali pretovarjanja, za začasno hrambo, za njihovo skladiščenje v prosti coni kontrolne vrste 1 ali v prostem skladišču ali za njihovo predložitev v zunanji tranzitni postopek Unije, mora izvajalec na zahtevo pristojnega organa izkazati zakonite namene.

  Če pristojni organi od izvajalca zahtevajo, da izkaže zakonite namene, ta z uporabo vzorca, zagotovi pisno deklaracijo, ki pristojnim organom potrdi, da je pošiljka zapustila državo izvoza v skladu z veljavnimi nacionalnimi predpisi. Izvajalec lahko predloži tudi uvozno dovoljenje ali izjavo kupca.

  Dokazila

  • Pisna deklaracija o zakonitih namenih

  Pravne podlage

 • Izvajalci morajo zagotoviti, da so nalepke pritrjene na vsako embalažo, ki vsebuje snovi s seznama, in da označujejo njegovo ime, kot je navedeno v seznamu, ali, v primeru  zmesi ali naravnega proizvoda, njeno oziroma njegovo ime in ime vsake snovi s seznama, ki jo vsebuje zmes ali naravni proizvod, kot je navedeno v seznamu. Izvajalci lahko dodatno pritrdijo svoje običajne nalepke.

  Dokazila

  • Označene snovi

  Pravne podlage

 • Izvajalci pristojne organe takoj obvestijo o vseh okoliščinah, kot so nenavadna naročila ali sklenjeni posli, ki vključujejo snovi s seznama, ki kažejo na to, da bi se take snovi, ki se dajejo v promet lahko preusmerjale za nezakonito proizvodnjo prepovedanih drog ali psihotropnih snovi.

  Izvajalci pristojnim organom v zgoščeni obliki posredujejo informacije o sklenjenih poslih, ki vključujejo snovi s seznama.

  Imetnik posebne licence, registracije ali posebne registracije mora o spremembi naslednjih podatkov v desetih delovnih dneh po nastanku takšne spremembe obvestiti pristojni organ:

  • imenu in naslovu imetnika posebne licence, registracije, ali posebne registracije;
  • imenu odgovornega uslužbenca;
  • naslovu poslovnih prostorov;
  • dodani snovi s seznama;
  • začetku opravljanja nove dejavnosti.

  Izvajalec je dolžan vsako leto najkasneje do 15. februarja poročati pristojnemu organu za preteklo koledarsko leto o transakcijah s snovmi s seznama. Izpolnjen obrazec se pošlje na Urad RS za kemikalije. Poročati so dolžni tudi izvajalci, ki v preteklem koledarskem letu niso opravili nobene transakcije.

  Dokazila

  Pravne podlage

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnosti v Sloveniji ne morete opravljati čezmejno ali občasno.