Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Veterinarska ambulanta A opravlja dejavnost veterinarskih pregledov izključno v živilskih obratih manjše kapacitete.

Vsaka veterinarska organizacija mora biti pred pričetkom opravljanja dejavnosti verificirana s strani Veterinarske zbornice RS.

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Pogoji

 • Verifikacija je postopek, v katerem tričlanska strokovna komisija Veterinarske zbornice Slovenije ugotovi ali veterinarska organizacija izpolnjuje kadrovske, prostorske, tehnične pogoje in pogoje glede opreme, ki so predpisani za določeno organizacijsko obliko.

  Veterinarska organizacija mora vložiti zahtevek za verifikacijo na Veterinarsko zbornico Slovenije.

  Priloge k vlogi

  • dokazila o zasedbi delovnih mest v veterinarski organizaciji. V primeru, da ima organizacija zaposlene za določen čas ali preko pogodbenega razmerja, ki ni pogodba o zaposlitvi, mora to posebej navesti.

  če ima veterinarska organizacija podružnico, jo mora imeti v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah navedeno kot podružnico tudi

  Veterinarska zbornica mora 15 dni pred postopkom verifikacije obvestiti vlagatelja oziroma njegovo odgovorno osebo o terminu verifikacije  in sestavu tričlanske komisije.

  Postopek verifikacije obsega:

  • pregled dokumentacije o kadrovski zasedbi (pogodbe o zaposlitvi, M1/M obrazci - prijava v zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje);
  • pregled uporabnega dovoljenja;
  • pregled dokumentacije o vzdrževanju, kalibriranju opreme in meritvah električne napetosti in osvetljenostjo v prostorih;
  • pregled dokazil o odvozu škodljivih medicinskih odpadkov in kadavrov;
  • pregled prostorov;
  • sestava zapisnika;

  Na osnovi zapisnika in mnenja komisije najkasneje v 30 dneh izvršni direktor izda odločbo o izpolnjevanju ali neizpolnjevanju predpisanih pogojev.

  Podrobneje

 • Veterinar, ki opravlja delo s strankami, mora znati slovenski jezik, na območju narodnih skupnosti pa tudi madžarski oziroma italijanski jezik.

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Pogoji za občasno ali čezmejno delovanje so opredeljeni v Pravilniku o priznavanju poklicnih kvalifikacij veterinarjev (Uradni list RS, št. 71/08, 7/11, 59/14, 21/16 in 10/20).

V Republiki Sloveniji lahko veterinar države članice v svojem imenu in za svoj račun opravlja občasne storitve, če je zakonito ustanovljen za opravljanje te storitve v eni izmed držav članic.

Ponudnik storitev mora ministrstvu, pristojnemu za veterinarstvo, prijaviti opravljanje veterinarskih dejavnosti pred prvim opravljanjem občasnih storitev, v nujnih primerih pa najpozneje v treh dneh od začetka opravljanja storitev.

Ponudnik storitev prijavo pisno ali elektronsko odda na predpisanem obrazcu s priloženimi dokazili.

Dokazila:

Ponudnik občasnih storitev mora ministrstvu, pristojnemu za veterinarstvo, pred začetkom opravljanja storitev skupaj s prijavo predložiti naslednja dokazila in podatke:

 • potrdilo o državljanstvu,
 • če je ponudnik storitev vpisan v poslovni register ali podoben javni register v svoji državi, njegovo številko registracije ali ustrezen način ugotavljanja identitete v registru,
 • če je dejavnost treba odobriti v državi članici sedeža, ime in naslov pristojnega nadzornega organa,
 • kakršno koli poklicno združenje ali podoben organ, v katerem je registriran ponudnik storitve,
 • dokazilo o poklicni kvalifikaciji iz točke 5.4.2 Priloge V Direktive 2005/36/ES,
 • dokazilo, da mu ni prepovedano izvajanje teh dejavnosti, ki ne sme biti starejše od treh mesecev,
 • če izvajalec opravlja dejavnost, za katero se zaračunava DDV, identifikacijsko številko za DDV iz prvega odstavka 22. člena šeste Direktive Sveta z dne 17. maja 1977 o usklajevanju zakonodaje držav članic o prometnih davkih – Skupni sistem davka na dodano vrednost: enotna osnova za odmero (77/388/EGS) (UL L št. 145 z dne 13. 6. 1977, str. 1),
 • podatke o zavarovalnem kritju ali drugih načinih osebnega ali kolektivnega zavarovanja v zvezi s poklicno odgovornostjo, če obstaja,
 • naslov varnega elektronskega predala ali podatke o pooblaščencu za vročanje v Republiki Sloveniji. 
Zadnja sprememba:
21. 4. 2022