Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Veterinarska ambulanta C

Veterinarska ambulanta C opravlja veterinarske storitve javne veterinarske službe na podlagi javnega razpisa.

Dejavnosti:

 • spremljanje zdravstvenega stanja živali;
 • veterinarski pregledi živali;
 • svetovanje na področju zdravstvenega varstva živali, patologije prehrane in reje živali z veterinarskega vidika;
 • veterinarska vzgoja in izobraževanje imetnikov živali v zvezi z izvajanjem veterinarske dejavnosti;
 • proučevanje higienskih razmer v objektih za rejo živali in higiene v drugih objektih in napravah z vidika zdravstvenega varstva in zaščite živali ter ljudi;
 • nujna veterinarska pomoč;
 • proučevanje vplivov veterinarskih ukrepov na okolje;
 • organizacija in vodenje preprečevanja, zatiranja in izkoreninjenja živalskih bolezni in zoonoz;
 • posredno reševanje vprašanj zdravja ljudi, živinorejske proizvodnje in tehnologije ter svetovanje;
 • zagotavljanje priprav za obrambo in zaščito ter delovanje veterinarske službe v vojni ali ob naravnih in drugih nesrečah in drugih nesrečah ter v izrednem stanju;
 • zagotavljanje usposabljanja enot za prvo veterinarsko pomoč civilne zaščite;
 • organiziranje veterinarskega izobraževanja imetnikov živali in prebivalstva;
 • strokovno izobraževalno delo na področju veterinarske dejavnosti;
 • organiziranje in izvajanje tečajev za osnovno znanje o živalskih kužnih bolezni;
 • preprečevanje onesnaževanja okolje s povzročitelji in prenašalci živalskih kužnih bolezni;
 • spremljanje učinkovitosti in ugotavljanje ustreznosti posameznih sredstev za dezinfekcijo, dezinsekcijo in deratizacijo;
 • ukrepanje za higienizacijo odplak, gnoja, gnojevke, gnojnice;
 • preiskave s področja varovanja okolja, higiene zraka in vode, odpadnih voda iz živinorejske proizvodnje in živalskih obratov ter obratov za predelavo odpadkov;
 • zaščita živali pred mučenjem;
 • preiskave v zdravstvenem varstvu in zaščiti živali;

Dejavnosti v okviru javne veterinarske službe:

 • označevanje živali ter vodenje registra živali v skladu s predpisi;
 • izvajanje ukrepov za preprečevanje, odkrivanje, zdravljenje in zatiranje živalskih bolezni ter poškodb in kirurški posegi na živalih;
 • skrb za zdravje plemenske živali in zdravstveno sposobnost za razmnoževanje, izvajanje ukrepov za preprečevanje in odpravljanje jalovosti ter osemenjevanje;
 • osnovna terenska in laboratorijska diagnostika za odkrivanje kužnih bolezni živali;

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Pogoji

 • Verifikacija je postopek, v katerem tričlanska strokovna komisija Veterinarske zbornice Slovenije ugotovi ali veterinarska organizacija izpolnjuje kadrovske, prostorske, tehnične pogoje in pogoje glede opreme, ki so predpisani za določeno organizacijsko obliko.

  Veterinarska organizacija mora vložiti zahtevek za verifikacijo na Veterinarsko zbornico Slovenije.

  Priloge k vlogi

  • dokazila o zasedbi delovnih mest v veterinarski organizaciji. V primeru, da ima organizacija zaposlene za določen čas ali preko pogodbenega razmerja, ki ni pogodba o zaposlitvi, mora to posebej navesti.

  če ima veterinarska organizacija podružnico, jo mora imeti v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah navedeno kot podružnico tudi

  Veterinarska zbornica mora 15 dni pred postopkom verifikacije obvestiti vlagatelja oziroma njegovo odgovorno osebo o terminu verifikacije  in sestavu tričlanske komisije.

  Postopek verifikacije obsega:

  • pregled dokumentacije o kadrovski zasedbi (pogodbe o zaposlitvi, M1/M obrazci - prijava v zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje);
  • pregled uporabnega dovoljenja;
  • pregled dokumentacije o vzdrževanju, kalibriranju opreme in meritvah električne napetosti in osvetljenostjo v prostorih;
  • pregled dokazil o odvozu škodljivih medicinskih odpadkov in kadavrov;
  • pregled prostorov;
  • sestava zapisnika;

  Na osnovi zapisnika in mnenja komisije najkasneje v 30 dneh izvršni direktor izda odločbo o izpolnjevanju ali neizpolnjevanju predpisanih pogojev.

  Podrobneje

 • Veterinar, ki opravlja delo s strankami, mora znati slovenski jezik, na območju narodnih skupnosti pa tudi madžarski oziroma italijanski jezik.

 • Za opravljanje dejavnosti javne veterinarske službe mora veterinarska organizacija poleg odločbe Veterinarske zbornice (verifikacije) pridobiti še koncesijo Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).. Za zagotavljanje najmanjšega obsega zdravstvenega varstva živali, ki se financirajo iz proračuna Repubilke Slovenije, veterinarske organizacije s koncesijo izvajajo na dodeljenih območjih, druge dejavnosti javne veterinarske službe pa lahko izvajajo na celotnem območju Republike Slovenije.

  UVHVVR dodeli koncesije za opravljanje določene dejavnosti, ki je del javne veterinarske službe, za obdobje 10 let, na podlagi javnih razpisov, ki se objavijo v Uradnem listu RS.

  UVHVVR odloči o izbiri nosilca koncesije (koncesionarja) z odločbo v upravnem postopku, na podlagi odločbe pa sklene s koncesionarjem pogodbo v pisni obliki, v kateri določi:

  • dejavnosti javne veterinarske službe, ki jo opravlja koncesionar;
  • veterinarje, ki bodo opravljali posamezne dejavnosti iz pogodbe;
  • območje, na katerem mora koncesionar opravljati dejavnost javne veterinarske službe;
  • način in pogoje za opravljanje določene dejavnosti;
  • pravice, obveznosti in odgovornosti koncesionarja in veterinarjev;
  • delovni čas in poslovni čas oziroma način zagotavljanja neprekinjenega zdravniškega varstva živali;
  • obdobje trajanja koncesije;
  • vir financiranja opravljanja javne službe;
  • nadzor nad opravljanjem javne službe;
  • pogoje prenehanja koncesije koncesionarju oziroma veterinarju;
  • rok za odpoved koncesije.

  Koncesionar je v skladu z zakonom odgovoren za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem koncesije povzroči pri njem zaposleni delavec uporabnikom ali drugim osebam.

  Koncesija preneha :

  • z odvzemom,
  • s potekom pogodbe.

  Koncesija v okviru mreže javne veterinarske službe za zagotavljanje najmanjšega obsega zdravstvenega varstva živali, ki se financira iz proračunskih sredstev, ne spada v okvir DSNT.

  Podrobneje

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Pogoji za občasno ali čezmejno delovanje so opredeljeni v Pravilniku o priznavanju poklicnih kvalifikacij veterinarjev (Uradni list RS, št. 71/08, 7/11, 59/14, 21/16 in 10/20).

V Republiki Sloveniji lahko veterinar države članice v svojem imenu in za svoj račun opravlja občasne storitve, če je zakonito ustanovljen za opravljanje te storitve v eni izmed držav članic.

Ponudnik storitev mora ministrstvu, pristojnemu za veterinarstvo, prijaviti opravljanje veterinarskih dejavnosti pred prvim opravljanjem občasnih storitev, v nujnih primerih pa najpozneje v treh dneh od začetka opravljanja storitev.

Ponudnik storitev prijavo pisno ali elektronsko odda na predpisanem obrazcu s priloženimi dokazili.

Dokazila:

Ponudnik občasnih storitev mora ministrstvu, pristojnemu za veterinarstvo, pred začetkom opravljanja storitev skupaj s prijavo predložiti naslednja dokazila in podatke:

 • potrdilo o državljanstvu,
 • če je ponudnik storitev vpisan v poslovni register ali podoben javni register v svoji državi, njegovo številko registracije ali ustrezen način ugotavljanja identitete v registru,
 • če je dejavnost treba odobriti v državi članici sedeža, ime in naslov pristojnega nadzornega organa,
 • kakršno koli poklicno združenje ali podoben organ, v katerem je registriran ponudnik storitve,
 • dokazilo o poklicni kvalifikaciji iz točke 5.4.2 Priloge V Direktive 2005/36/ES,
 • dokazilo, da mu ni prepovedano izvajanje teh dejavnosti, ki ne sme biti starejše od treh mesecev,
 • če izvajalec opravlja dejavnost, za katero se zaračunava DDV, identifikacijsko številko za DDV iz prvega odstavka 22. člena šeste Direktive Sveta z dne 17. maja 1977 o usklajevanju zakonodaje držav članic o prometnih davkih – Skupni sistem davka na dodano vrednost: enotna osnova za odmero (77/388/EGS) (UL L št. 145 z dne 13. 6. 1977, str. 1),
 • podatke o zavarovalnem kritju ali drugih načinih osebnega ali kolektivnega zavarovanja v zvezi s poklicno odgovornostjo, če obstaja,
 • naslov varnega elektronskega predala ali podatke o pooblaščencu za vročanje v Republiki Sloveniji. 
Zadnja sprememba:
21. 4. 2022