Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Vnos in uporaba tujerodnih vrst organizmov za biotično varstvo rastlin

Za namene biotičnega varstva rastlin se uporablja domorodne in tujerodne vrste organizmov, ki so razvrščeni v seznam domorodnih in seznam tujerodnih vrst organizmov. To so koristni organizmi, kot so živi naravni sovražniki, antagonisti ali kompetitorji ali njihovi produkt in drugi organizmi, ki se morejo sami razmnoževati.

Za vnos in uporabo tujerodnih vrst organizmov na območju Republike Slovenije je potrebno pridobiti dovoljenje pristojnega organa, ki se izda v soglasju z ministrstvom, pristojnim za ohranjanje narave,

Vlagatelj mora za pridobitev dovoljenja mora zagotoviti:

 • strokovno odgovorno osebo, ki ima veljavno dokazilo o izpolnjevanju pogojev glede izobrazbe oziroma strokovne usposobljenosti, ter je odgovorna za vnos, uporabo, spremljanje učinkovitosti in širjenja tujerodne vrste organizma;
 • oceno tveganja vnosa za naravo;
 • program vnosa ali naselitve, iz katerega je razviden vnos tujerodne vrste organizmov glede na čas in količino;
 • seznam prejemnikov oziroma uporabnikov tujerodne vrste organizma;

Pogoji

 • Za vnos in uporabo tujerodnih vrst organizmov mora uporabnik pridobiti dovoljenje pristojnega organa, ki se izda v soglasju s pristojnim organom.

  Dovoljenje se pridobi na podlagi vloge, ki vsebuje:

  • podatke o vlagatelju (osebno ime in naslov stalnega ali začasnega prebivališča ali firmo in sedež) in vrsti dejavnosti;
  • podatke o strokovni odgovorni osebi za vnos, uporabo, spremljanje učinkovitosti in širjenja tujerodne vrste organizma (osebno ime, kontaktni podatki in potrdilo o znanju iz fitomedicine);
  • v primeru, da je organizem pakiran ali formuliran kot komercialni proizvod: trgovsko ime komercialnega proizvoda z latinskim imenom organizma in ime proizvajalca oziroma zastopnika v Republiki Sloveniji;
  • vrsto in način uporabe glede na ciljni škodljivi organizem;
  • način pakiranja organizma pri transportu (opis pakiranja in odpornost embalaže pri transportu);
  • varnostni ukrepi pri uporabi, shranjevanju, transportu;
  • dokazila, da so izpolnjeni drugi predpisani pogoji glede prostorov, opreme in kadrov.

  Podrobneje

 • Vsako pakiranje koristnih organizmov za trženje mora biti ustrezno  označeno, in sicer morajo biti razvidni zlasti podatki o:

  • številki dovoljenja in organu, ki ga je izdal,
  • koristnem organizmu (latinsko ime vrste, podvrste ali druge pod enote in njegovo taksonomsko uvrstitev),
  • razvojni stopnji koristnega organizma (jajčece, ličinka, buba, odrasel osebek) oziroma fizikalni obliki,
  • ciljnem/ih organizmu/ih (latinsko ime vrste, podvrste in njegovo taksonomsko uvrstitev),
  • načinu uporabe glede na ciljni škodljivi organizem oziroma vrsto rastlin, ki jih škodljivi organizmi napadajo oziroma pridelave na prostem ali prostoru ločenem od narave,
  • najvišji predvideni količini uporabe organizmov na enoto pridelave,
  • času uporabe.

  Pravne podlage

 • Osebe, ki se ukvarjajo s profesionalnim gojenjem koristnih organizmov ali z gojenjem tujerodnih organizmov, morajo voditi evidenco o količinah koristnih organizmov, ki so bile vzgojene, vnesene, prodane oziroma prepuščene tretjemu, in o tem najpozneje do 31. marca za preteklo leto obvestiti pristojni organ.

  Evidenca se mora voditi ločeno po vrstah koristnih organizmov ter mora vsebovati najmanj naslednje podatke:

  • osebno ime in naslov stalnega ali začasnega prebivališča fizične osebe ali firmo in sedež pravne osebe, sedež, kjer se izvaja dejavnost in leto, za katero se vodi evidenca,
  • latinsko ime koristnega organizma oziroma trgovsko ime komercialnega proizvoda,
  • količina, ki se vzgoji, kupi ali proda (merska enota, število),
  • tržna količina glede na gojenje, glede na vnos iz držav članic EU ali vnos iz tretjih držav.

  Dokazila

  Vzpostavljena evidenca koristnih organizmov

  Pravne podlage

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti ni definirano.

Zadnja sprememba:
5. 8. 2020