Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Zasebna zdravniška služba

Zdravniška služba je poklicna dejavnost zdravnikov, ki temelji na spoznanjih znanosti in strokovno preverjenih metodah.

Zdravniška služba obsega:

 • pregled na prisotnost ali odsotnost telesnih ali duševnih bolezni, poškodb ali anomalij;
 • presojo stanja iz prejšnje alineje s pomočjo medicinsko-diagnostičnih sredstev;
 • zdravljenje, habilitacijo oziroma rehabilitacijo;
 • preprečevanje bolezni, vzgojo in svetovanje;
 • skrb za reproduktivno zdravje prebivalstva;
 • predpisovanje zdravil in zdravstvenih pripomočkov;
 • obdukcijo mrtvih;
 • izdajanje zdravniških spričeval in zdravniških potrdil;
 • druga dela v skladu s posebnimi predpisi.

Zasebno zdravniško službo izvajajo zasebni zdravniki specialisti, ki so lahko pravne osebe, ki so pridobile dovoljenje Ministrstva za zdravje ali pa so fizične osebe, ki so vpisane v register zasebnih zdravnikov.

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Splošni pogoji

Pogoji

 • Zdravnik je temeljni odgovorni nosilec opravljanja zdravstvene dejavnosti.

  Zdravnik specialist mora pri uresničevanju svojih pravic, svoboščin in dolžnosti vselej ravnati tako, da varuje nepristranskost in neodvisnost izvajanja zdravniške službe ter ugled zdravniškega poklica.

  Zdravnik specialist je pri sprejemanju strokovnih odločitev neodvisen. Zdravnik specialist svobodno izbere način zdravljenja, ki je v danih okoliščinah najprimernejši. Zdravnik specialist se mora pri svojem delu ravnati po spoznanjih znanosti in strokovno preverjenih metodah.

  Zaposleni zdravnik specialist sodeluje pri odločanju o sestavi delovne skupine, za katere strokovno delo je odgovoren.

  Zdravniki specialisti smejo opravljati zdravniško službo v skladu s svojo strokovno usposobljenostjo, če so si pridobili strokovni naslov doktorice ali doktorji medicine z navedbo specialnosti in izpolnjujejo vse spodaj navedene pogoje.

  Zdravnik specialist mora imeti ustrezno izobrazbo in usposobljenost, biti vpisan v register zdravnikov in imeti dovoljenje za samostojno opravljanje zdravniške službe na določenem strokovnem področju - licenco.

  Zdravnik specialist deluje na delovnem področju primarne, sekundarne in terciarne ravni zdravstvene dejavnosti.

  Zdravnik specialist opravlja naslednje poklicne dejavnosti:

  • V skladu z opravljeno specializacijo

  Podrobneje

 • Za opravljanje dejavnosti se je treba predhodno registrirati in izbrati ustrezno statusno obliko.

  Dejavnost zasebne zdravniške službe lahko opravljajo zasebni zdravniki specialisti, doktorji dentalne medicine in doktorji dentalne medicine specialisti kot fizične ali pravne osebe.

  Dokazila

  • Izpisek iz poslovnega registra (AJPES) pristojni organ ga pridobi po uradni dolžnosti

  Pravne podlage

 • Dejavnost zasebne zdravniške službe in zasebne dentalne medicine lahko opravljajo fizične ali pravne osebe.

  Zasebni zdravniki in doktorji dentalne medicine, ki so fizične osebe, pridobijo dovoljenje z vpisom v register zasebnih zdravnikov, zasebni zdravniki in doktorji dentalne medicine (v nadaljevanju: zdravniki), ki so organizirani kot pravne osebe pa po registraciji v poslovnem registru zaprosijo za dovoljenje pri Ministrstvu za zdravje.

  V obeh primerih morajo izpolnjevati iste pogoje, le da pravne osebe ne izpolnjujejo pogoja o delovnem razmerju.

  Zdravnik mora biti registriran kot zasebni zdravnik najkasneje na dan, ko začne opravljati zdravniško službo kot zasebni zdravnik.

  Zdravnik, ki je organiziran kot fizična oseba, lahko samostojno opravlja zdravniško službo kot zasebni zdravnik, če izpolnjuje vse pogoje in je vpisan v register zasebnih zdravnikov. Zdravnik se lahko registrira kot zasebni zdravnik, če ima licenco za opravljanje zdravniške službe na določenem strokovnem področju, ni v delovnem razmerju pri drugem delodajalcu, mu s pravnomočno sodbo sodišča ni prepovedano opravljanje zdravniške službe oziroma poklica ter ima zagotovljene ustrezne prostore in opremo.

  Ko zasebni zdravnik preneha z opravljanjem zasebne zdravniške službe, izroči vso zdravstveno dokumentacijo zdravniku, ki s soglasjem Zdravniške zbornice Slovenije prevzame opravljanje njegove zdravniške službe. Če si zasebni zdravnik do prenehanja opravljanja zdravniške službe ni določil prevzemnika, imenuje zbornica začasnega upravitelja zdravstvene dokumentacije.

  Kandidat mora vlogi za izdajo dovoljenja za opravljanje zasebne zdravstvene dejavnosti za pravne osebe na obrazcu predložiti naslednja dokazila:

  • potrdilo o registraciji pravne osebe (sklep sodišča o vpisu ustanovitve subjekta v sodni register);
  • potrdilo, da ima nosilec zdravstvene dejavnosti zahtevano izobrazbo za opravljanje predvidene dejavnosti in je usposobljen za samostojno delo (spričevalo o zaključnem izpitu, diploma, potrdilo o strokovnem izpitu, licenca);
  • potrdilo o nekaznovanosti, ki ne sme biti starejše od treh mesecev (potrdilo, da nosilcu zdravstvene dejavnosti ni s pravnomočno sodbo prepovedano opravljanje zdravstvene službe oziroma poklica);
  • pravno podlago za izvajanje dejavnosti z nosilcem zdravstvene dejavnosti (pogodba o zaposlitvi ali druga pravna podlaga) ter potrdilo, da nosilec zdravstvene dejavnosti ni v delovnem razmerju oziroma soglasje delodajalca;
  • potrdilo, da so za opravljanje zdravstvene dejavnosti zagotovljeni ustrezni prostori in oprema in, če zahteva narava dela, tudi ustrezni kadri (zemljiškoknjižni izpisek o lastništvu prostorov, kupoprodajna pogodba ali pogodba o najemu oziroma uporabi z ustreznim zdravstvenim zavodom oziroma drugo pravno ali fizično osebo);
  • uporabno dovoljenje za prostore, v katerih se bo izvajala zdravstvena dejavnost (izda ga pristojna upravna enota) – ta priloga ni potrebna, če je pod točko 2 v obrazcu vloge obkrožena možnost a);
  • mnenje pristojne zbornice ali strokovnega združenja za nosilca zdravstvene dejavnosti.

  Vpis v register zasebnih zdravstvenih delavcev, ki ga morajo opraviti fizične osebe, se opravi na vlogo posameznika, v vlogi pa je treba navesti:

  • ime in priimek, rojstni datum in kraj rojstva;
  • naslov stalnega prebivališča (kraj, ulica in hišna številka);
  • poklic oziroma strokovno izobrazbo;
  • vrsto zdravstvene dejavnosti, ki bi jo želel opravljati kot zasebno zdravstveno dejavnost;
  • sedež prostorov, v katerih bo opravljal zasebno zdravstveno dejavnost - z opisom prostorov, opreme in kadrovske zasedbe;
  • znanje slovenskega jezika oziroma na dvojezičnih območjih tudi jezik narodnosti.

  K vlogi za vpis v register zasebnih zdravstvenih delavcev je treba predložiti tudi dokazila o izpolnjevanju vseh predpisanih pogojev. Kandidat mora vlogi za izdajo odločbe o vpisu v register zasebnih zdravstvenih delavcev na obrazcu priložiti še naslednja dokazila:

  • potrdilo o nekaznovanosti, ki ne sme biti starejše od treh mesecev (potrdilo, da nosilcu zdravstvene dejavnosti ni s pravnomočno sodbo prepovedano opravljanje zdravstvene službe oziroma poklica);
  • potrdilo, da nosilec zdravstvene dejavnosti ni v delovnem razmerju – predložiti ga mora najpozneje ob začetku izvajanja zasebne zdravstvene dejavnosti;
  • potrdilo, da so za opravljanje zdravstvene dejavnosti zagotovljeni ustrezni prostori in oprema in, če to zahteva narava dela, tudi ustrezni kadri (zemljiškoknjižni izpisek o lastništvu prostorov, kupoprodajna pogodba ali pogodba o najemu oziroma uporabi z ustreznim zdravstvenim zavodom oziroma drugo pravno ali fizično osebo);
  • uporabno dovoljenje za prostore, v katerih se bo izvajala zdravstvena dejavnost (izda ga pristojna upravna enota) – ta priloga ni potrebna, v kolikor je pod točko 2 v obrazcu vloge obkrožena možnost a);
  • mnenje pristojne zbornice ali strokovnega združenja za nosilca zdravstvene dejavnosti.

  Podrobneje

 • Zdravnik in doktor dentalne medicine, ki dela neposredno z bolniki, mora biti zavarovan za odgovornost za škodo, ki bi lahko nastala pri njegovem delu. Zaposlenega zdravnika zavaruje delodajalec. Zavarovalno vsoto po posameznih specialnostih vsako leto določi Zdravniška zbornica Slovenije v soglasju z ministrom.

  Dokazila

  • Sklenjeno zavarovanje odgovornosti

  Pravne podlage

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnost lahko v Sloveniji opravljate čezmejno ali občasno. Pred prvim opravljanjem oddajte pisno prijavo pri pristojnem organu.