SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Zasebno osnovno glasbeno izobraževanje

Osnovno glasbeno izobraževanje lahko opravljajo tudi zasebne glasbene šole.

Cilji in naloge vzgoje in izobraževanja v glasbeni šoli so:

 • odkrivanje in razvijanje glasbene in plesne nadarjenosti;
 • sooblikovanje osebnosti in načrtno izboljševanje glasbene izobraženosti prebivalstva;
 • doseganje ustreznega znanja in pridobivanja izkušenj za začetek delovanja v ljubiteljskih instrumentalnih ansamblih, orkestrih, pevskih zborih ter plesnih skupinah;
 • pridobivanje znanja za nadaljnje glasbeno in plesno izobraževanje;
 • omogočanje umetniškega doživljanja in izražanja;
 • omogočanje osebnostnega razvoja učencev v skladu z njihovimi sposobnostmi in zakonitostmi razvoja;
 • vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije;
 • vzgajanje za medsebojno strpnost, spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z drugimi;
 • skrb za prenos nacionalne in občečloveške dediščine in razvijanje nacionalne zavesti;
 • vzgajanje za multikulturno družbo, hkrati pa razvijanje in ohranjanje lastne kulturne in naravne dediščine.

V glasbeni šoli se lahko izobražujejo predšolski otroci, učenci osnovnih šol, dijaki, vajenci, študentje višjih in visokih šol ter odrasli pod pogoji, določenimi z vzgojno-izobraževalnimi programi osnovnega glasbenega in plesnega izobraževanja.

Pogoji

 • Za opravljanje dejavnosti se morate predhodno registrirati in izbrati ustrezno statusno obliko.

 • V razvid se vpisujejo izvajalci javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja. Razvid vodi ministrstvo, pristojno za vzgojo in izobraževanje.

  Vrtci in šole morajo imeti za opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja zagotovljene strokovne delavce, ki imajo predpisano izobrazbo, ter prostor in opremo, ki jih določi minister oziroma z zakonom pooblaščena zbornica.

  Šole in vrtci lahko začnejo opravljati dejavnost vzgoje in izobraževanja po vpisu v razvid, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo oziroma šolstvo. Vrtec oziroma šola se vpišeta v razvid, če je zagotovljeno izpolnjevanje pogojev, predpisanih za prostor in opremo, ima javno veljavni program in je priložena izjava, da bo do začetka izvajanja dejavnosti izpolnjen tudi pogoj, ki se nanaša na zagotovljenost strokovnih delavcev s predpisano izobrazbo.

  Predlog za vpis v razvid pri ministrstvu, pristojnem za predšolsko vzgojo oziroma šolstvo, vloži poslovodni organ vrtca oziroma šole. Predlogu za vpis mora priložiti:

  • ime in podjetje, sedež in matično številko ustanovitelja oziroma ime in priimek, rojstne podatke, bivališče in enotno matično številko, če je ustanovitelj fizična oseba;
  • ime in sedež vrtca oziroma šole;
  • številko in datum akta o ustanovitvi;
  • ime programa, ki ga vrtec oziroma šola izvaja;
  • javno veljavnost programa;
  • izjavo poslovodnega organa o zagotovljenosti izpolnjevanja prostorskih in kadrovskih pogojev in pogojev glede opreme oziroma izjavo poslovodnega organa, da bo do začetka izvajanja programa izpolnjen tudi pogoj, ki se nanaša na zagotovljenost strokovnih delavcev s predpisano izobrazbo.

  Za resničnost podatkov in izjav poslovodni organ vrtca oziroma šole odgovarja kazensko in odškodninsko. V primeru dvoma o zagotovljenosti pogojev lahko ministrstvo pred vpisom v razvid zahteva predložitev dodatnih dokazil o zagotovljenosti pogojev za izvajanje dejavnosti v prvem letu po vpisu v razvid.

  Če je potrebno za ugotovitev ali presojo kakšnega dejstva posebno znanje, s katerim uradna oseba ne razpolaga, imenuje minister izvedenca ali komisijo, ki ugotovi, ali izvajalec izpolnjuje predpisane pogoje za opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja.

  Če izvajalec izpolnjuje pogoje za vpis v razvid, minister izda odločbo o vpisu v razvid.

  V razvid se vpisujejo tudi spremembe podatkov. Izvajalec mora sporočiti spremembe podatkov, vpisanih v razvid, najkasneje v roku 30 dni od njihovega nastanka.

  Vrtec oziroma šola se izbriše iz razvida:

  • če preneha izvajati javno veljavni program;
  • če mu je s pravnomočno sodbo prepovedano izvajati javno veljavni program;
  • na predlog inšpekcije, če šola ali vrtec ne ravna v skladu s pravnomočno inšpekcijsko odločbo, ki se nanaša na zagotovitev pogojev, potrebnih za vpis v razvid;
  • če preneha obstajati.

  Podrobneje

 • Ime vrtca oziroma šole, razen vrtca oziroma šole, katere soustanoviteljica je samoupravna narodna skupnost,  mora biti slovensko.

  Tuja osebna imena, ki so del imena vrtca oziroma šole, se pišejo v skladu s slovenskim pravopisom oziroma v skladu s pravopisom italijanskega ali madžarskega jezika, kadar gre za ime vrtca oziroma šole, katere soustanoviteljica je samoupravna narodna skupnost.

  Ime zasebnega vrtca oziroma šole mora vsebovati poleg zgoraj navedenih podatkov tudi označbo, da je zasebni vrtec oziroma šola.

  Pravne podlage

 • Vzgojno in vzgojno-izobraževalno delo v vrtcih oziroma šolah poteka v slovenskem jeziku.

  Na območjih, kjer živijo pripadniki slovenskega naroda in pripadniki italijanske narodne skupnosti in so opredeljena kot narodno mešana območja, se v skladu s tem zakonom in posebnim zakonom ustanavljajo tudi vrtci oziroma šole, v katerih poteka vzgoja oziroma vzgojno-izobraževalno delo v italijanskem jeziku (vrtci in šole v jeziku narodne skupnosti).

  Na območjih, kjer živijo pripadniki slovenskega naroda in pripadniki madžarske narodne skupnosti in so opredeljena kot narodno mešana območja, se v skladu s tem zakonom in posebnim zakonom ustanavljajo dvojezični vrtci in šole, v katerih vzgojno oziroma vzgojno-izobraževalno delo poteka v slovenskem in madžarskem jeziku (dvojezični vrtci in šole).

  Pravne podlage

 • S predmetnikom se določijo obvezni predmeti za nižjo in višjo stopnjo glasbene šole, tedensko oziroma letno število ur pouka oziroma dodatnega pouka in način izvajanja pouka. Z učnim načrtom se določijo vsebina predmetov, cilji in standardi znanja.

  Pravne podlage

 • Šola oziroma vrtec mora imeti pečat.

  Vsebina in oblika pečatov zasebnih vrtcev in šol se določita z aktom o ustanovitvi.

  Pravne podlage

 • Zasebne šole uporabljajo učbenike, ki jih potrdi pristojni strokovni svet le za z zakonom določene obvezne predmete.

  Pravne podlage

 • Šola ima knjižnico. Knjižnica zbira knjižnično gradivo, a strokovno obdeluje, hrani, predstavlja in izposoja ter opravlja informacijsko-dokumentacijsko delo kot sestavino vzgojno-izobraževalnega dela v šoli.

  V knjižnici se lahko oblikuje tudi učbeniški sklad. Za učence, vajence in dijake, ki zaradi socialnega položaja ne morejo plačati prispevka za izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada, zagotovi sredstva država.

  Pravne podlage

 • Izobraževalno delo v glasbeni šoli se izvaja po letnem delovnem načrtu, ki vsebuje zlasti:

  • obseg in razporeditev pouka in drugega vzgojno-izobraževalnega dela;
  • razporeditev učencev po predmetih, oddelkih individualnega in skupinskega pouka;
  • zasedbe komornih skupin in šolskih orkestrov;
  • razpored nastopov in tekmovanj;
  • načrt vpisa;
  • roke za opravljanje izpitov;
  • strokovno izobraževanje učiteljev in drugih strokovnih delavcev;
  • sodelovanje s starši;
  • sodelovanje z osnovnimi in drugimi šolami ter vrtci;
  • sodelovanje z drugimi glasbenimi šolami in kulturno-umetniškimi organizacijami ter
  • druge naloge.

  Pravne podlage

 • Glasbena šola mora učencem in staršem v posebni publikaciji predstaviti pravice in dolžnosti učencev, značilnosti izobraževalnega programa in organizacijo dela šole.

  Poleg obveznih delov ima publikacija lahko tudi dodatni del, v katerem učencem in staršem predstavi še druge značilnosti in posebnosti šole. Vsebino dodatnega dela publikacije in njen naslov določi ravnatelj s soglasjem sveta šole.

  Publikacija o glasbeni šoli mora vsebovati podatke o šoli, predstavitev programa, prikaz organizacije dela šole  in predstavitev pravil hišnega reda, ki veljajo za učence šole.

  Zasebne glasbene šole v publikaciji poleg obveznih vsebin predstavijo tudi pedagoška načela, če se njihov vzgojno-izobraževalni program razlikuje od javnoveljavnega, ter podrobnejšo organizacijo dela na šoli.

  Ko glasbena šola prvič pripravi publikacijo, jo mora razdeliti vsem učencem šole.

  V vsakem naslednjem šolskem letu glasbena šola najkasneje do konca septembra izda prenovljeno publikacijo oziroma dodatek k prejšnji z informacijami in spremembami v tem šolskem letu.

  Ob izidu publikacije glasbena šola pošlje po en izvod ustanovitelju in šolski upravi.

  Pravne podlage

 • Zasebnim šolam, ki izvajajo javno veljavne programe osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja ali gimnazijam pripadajo sredstva iz državnega proračuna oziroma proračuna lokalne skupnosti, če izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • da glasbena šola v vzgojno-izobraževalnem glasbenem programu izvaja pouk najmanj treh orkestrskih inštrumentov in ima vpisanih najmanj 35 učencev;
  • da imajo zaposlene oziroma drugače zagotovljene učitelje oziroma vzgojitelje, potrebne za izvedbo javno veljavnega programa v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

  Zasebni šoli se za izvedbo programa zagotavlja 85% sredstev, ki jih država oziroma lokalna skupnost zagotavlja za izvajanje programa javne šole. Zasebnim šolam ne pripadajo sredstva za naložbe, investicijsko vzdrževanje in opremo.

  Zasebne šole lahko sodelujejo na natečajih za učila in učne pripomočke, ki so namenjeni javnim šolam.

  Pravne podlage

 • Glasbena šola vodi naslednji zbirki podatkov:

  • zbirko podatkov o učencih, vpisanih v glasbeno šolo, in starših, če gre za mladoletne učence;
  • zbirko podatkov o napredovanju učencev, izdanih spričevalih in drugih listinah.

  Zbirke podatkov se vodijo v šolski dokumentaciji.

  Pravne podlage

 • Osebni podatki učencev se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in uporabljajo za potrebe osnovnega glasbenega in plesnega izobraževanja in posredujejo ministrstvu, pristojnemu za šolstvo, za izvajanje z zakonom določenih nalog.

  Za potrebe znanstveno raziskovalnega dela in pri izdelavi statističnih analiz se smejo osebni podatki uporabljati in objavljati tako, da identiteta učenca ni razvidna.

  Zbirke podatkov o učencu, napredovanju, izdanih spričevalih in drugih listinah se hranijo trajno, preostali podatki iz zbirk podatkov, ki jih vodi glasbena šola, pa se hranijo eno leto po končanem šolanju učenca.

  Pravne podlage

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Zasebne vrtce in šole lahko ustanovijo tudi tuje fizične ali pravne osebe, ki morajo izpolnjevati iste pogoje kot domače fizične ali pravne osebe.

Zadnja sprememba:
8. 9. 2021