SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Zavarovalno posredovanje je posredovanje pri sklepanju zavarovalnih pogodb ene zavarovalnice ali več zavarovalnic, ki ga proti plačilu začne opravljati ali opravlja zavarovalni posrednik, in sicer tako, da si prizadeva navezati stik zavarovalca z zavarovalnico, da bi z njo sklenil zavarovalno pogodbo. Zavarovalno posredovanje zajema zlasti aktivnosti v zvezi s pripravo na sklenitev zavarovalne pogodbe in pomoč pri izvrševanju pravic iz pogodbe.

Dejavnost zavarovalnega posredovanja lahko opravlja samo zavarovalno posredniška družba, ki je pridobila dovoljenje za opravljanje dejavnosti zavarovalnega posredovanja.

Določbe Zakona o zavarovalništvu o zavarovalno posredniški družbi se smiselno uporabljajo tudi za samostojnega podjetnika posameznika, ki kot gospodarsko dejavnost opravlja dejavnost posredovanja pri sklepanju zavarovalnih pogodb.

Zavarovalni posrednik mora pri opravljanju zavarovalnega posredovanja ščititi zlasti interese zavarovalca.

Zavarovalno posredniška družba lahko opravlja samo dejavnost zavarovalnega posredovanja ter

  1. storitve kreditnega posredovanja ali storitve posredovanja investicijskih kuponov vzajemnih skladov ali drugih podobnih finančnih proizvodov, če izpolnjuje pogoje za opravljanje teh storitev, določenih z zakoni oziroma drugimi predpisi, ki urejajo opravljanje teh storitev,

 2. posredovanje pri prodaji oziroma prodaja v zavarovalnih primerih poškodovanih predmetov, ki ob reševanju škodnih primerov pripadejo zavarovalnici,

3. izvajanje ukrepov za preprečevanje in odpravljanje nevarnosti, ki ogrožajo zavarovano premoženje in osebe,

4. ocena ravni izpostavljenosti zavarovalnega objekta in ocenjevanje škod,

5. opravljanje drugih intelektualnih in tehničnih storitev v zvezi z zavarovalnimi posli.

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Pogoji

 • Zavarovalna posredniška družba ali samostojni podjetnik posameznik mora pred vpisom ustanovitve ali vpisom spremembe dejavnosti v sodni register pridobiti dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje dejavnosti zavarovalnega posredovanja.

  Pravne podlage

  Skrbnik zakonodaje

  Ministrstvo za finance

  Župančičeva 3
  1000 Ljubljana

 • Zavarovalna posredniška družba ali samostojni podjetnik posameznik mora pred vpisom ustanovitve ali vpisom spremembe dejavnosti v sodni register, pridobiti dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje dejavnosti zavarovalnega posredovanja.

  Navodilo za vložitev zahteve za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti zavarovalnega posredovanja pri Agenciji za zavarovalni nadzor: https://www.a-zn.si/zastopniki-in-posredniki/izdaja-dovoljenj-zastopniki-posredniki/opravljanje-dejavnosti-pravna-oseba/

  Zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti zavarovalnega posredovanja so priloženi dokazi, iz katerih izhaja, da družba, za katero je zahteva za izdajo dovoljenja vložena, izpolnjuje pogoje, določene v 565. do 568. ZZavar -1ter pogoj iz drugega odstavka 567.a člena ZZavar -1, in naslednji podatki oziroma listine:

  1. akt o ustanovitvi družbe;
  2. seznam oseb, ki imajo ali bodo imele ob vpisu družbe v sodni register več kot 10 % delež v kapitalu družbe, z navedbo višine deležev;
  3. seznam oseb, ki so tesno povezane z družbo;
  4. pojasnilo, da deleži in tesne povezave iz prejšnjih dveh alinej ne bodo preprečevali izvajanja učinkovitega nadzora nad poslovanjem družbe. 

  Če je bilo zavarovalni zastopniški ali zavarovalno posredniški družbi odvzeto dovoljenje za opravljanje dejavnosti zavarovalnega zastopanja ali zavarovalnega posredovanja, Agencija za zavarovalni nadzor pet let od pravnomočnosti odločbe o odvzemu dovoljenja družbi ne sme izdati dovoljenja za opravljanje dejavnosti zavarovalnega zastopanja ali posredovanja.

  Agencija za zavarovalni nadzor pet let od pravnomočnosti odločbe o odvzemu dovoljenja ne sme izdati dovoljenja za opravljanje dejavnosti družbi, katere ustanovitelj družbe je oseba, ki je bila družbenik, katerega delež je omogočal vpliv na delovanje zavarovalno zastopniške ali posredniške družbe, ali oseba, ki je bila zakoniti zastopnik takšne družbe, kadarkoli v zadnjih dveh letih, preden je bilo zavarovalno zastopniški ali posredniški družbi odvzeto dovoljenje za opravljanje dejavnosti zavarovalnega zastopanja ali zavarovalnega posredovanja.

  Zahteva za izdajo dovoljenje  se zavrne tudi v primeru, če iz podatkov, ki jih ima na voljo Agencija za zavarovalni nadzor, izhaja, da bi bilo lahko zaradi dejavnosti ali poslov, ki jih družba opravlja, oziroma zaradi ravnanj, ki jih je storila, ogroženo poslovanje družbe v skladu z določbami tega zakona ali bi bilo ovirano ali oteženo izvajanje učinkovitega nadzora nad poslovanjem družbe ali če predpisi ali upravne določbe tretje države, ki se nanašajo na eno ali več fizičnih ali pravnih oseb, s katerimi je družba tesno povezana, ali težave pri izvajanju teh predpisov ali upravnih določb preprečujejo učinkovito izvajanje učinkovitega nadzora nad poslovanjem družbe.

  Podrobneje

 • Zavarovalni posrednik je fizična oseba, ki ima dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje poslov zavarovalnega posredovanja in ki posreduje pri sklepanju zavarovalnih pogodb ene ali več zavarovalnic. Posle zavarovalnega posredovanja lahko oseba opravlja pri zavarovalno posredniški družbi ali samostojnemu podjetniku posamezniku, ki opravlja dejavnost zavarovalnega posredovanja.

  Posredovanje je storitev, katere predmet je prizadevanje navezati stik zavarovalca z zavarovalnico, da bi z njo sklenil zavarovalno pogodbo. Posli zavarovalnega posredovanja obsegajo tudi aktivnosti, ki so povezane s pripravo na sklenitev zavarovalne pogodbe ter pomoč pri izvrševanju pravic iz pogodbe.

  Podrobneje

 • Zavarovalno posredniška družba ali samostojni podjetnik posameznik ima zavarovano poklicno odgovornost za celotno ozemlje EU za zavarovalno vsoto, ki ne sme biti manjša od zneska kot je določen v uredbi EU, ki predpisuje zavarovalno vsoto za zavarovanje poklicne odgovornosti zavarovalnega posrednika na en odškodninski zahtevek, ali ne sme biti manjša od zneska kot je določen v uredbi EU, ki predpisuje zavarovalne vsote za zavarovanje poklicne odgovornosti zavarovalnega posrednika za vse odškodninske zahtevke skupno v enem letu. Oškodovanec je ob nastanku zavarovalnega primera upravičen uveljavljati od zavarovalnice znesek brez upoštevanja morebitne franšize, ki jo nato zavarovalnica regresira od zavarovalca.

  Dokazila

  Kopija zavarovalne police o sklenjeni poklicni odgovornosti

  Pravne podlage

  Skrbnik zakonodaje

  Ministrstvo za finance

  Župančičeva 3
  1000 Ljubljana

Čezmejno občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnost lahko opravljate čezmejno oziroma občasno. Pred prvim opravljanjem morate pridobiti dovoljenje pri pristojnem organu.

Zavarovalno posredniška družba, ki je pridobila dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor lahko opravlja dejavnost zavarovalnega posredovanja v državi članici neposredno ali posredno preko podružnice ali stalnega predstavništva.

Pogoji za opravljanje dejavnosti zavarovalnega posredovanja v RS

Posredniška družba, ki želi opravljati dejavnost zavarovalnega posredovanja neposredno o svoji nameri obvesti Agencijo za zavarovalni nadzor in ji sporoči naslednje podatke:

 • Ime, naslov in številko dovoljenja dejavnosti zavarovalnega posredovanja
 • Državo članico, v kateri ima namen delovati in izvajati distribucijo zavarovalnih produktov
 • Ime zavarovalnice, ki jo zastopa po potrebi
 • Zavarovalne vrste po potrebi

Pri ustanovitvi stalnega predstavništva ali podružnice v državi članici gostiteljici, se za opravljanje dejavnosti zavarovalnega posredovanja poleg zgoraj navedenih podatkov sporoči še:

 • Naslov v državi članici gostiteljici, na katerem je mogoče pridobiti dokumente
 • Imena vseh oseb, ki so odgovorne za upravljanje stalnega predstavništva ali podružnice

Agencija za zavarovalni nadzor v enem mesecu po prejemu podatkov obvesti ustrezen pristojni organ države članice gostiteljice, ki prejem podatkov potrdi.

Zadnja sprememba:
8. 9. 2021