SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Zavarovalno zastopanje je sklepanje zavarovalnih pogodb v imenu in za račun zavarovalnice. Poleg sklepanja pogodb se za zavarovalno zastopanje štejejo tudi aktivnosti, ki so povezane s pripravo na sklenitev zavarovalne pogodbe ter pomoč pri izvrševanju pravic iz pogodbe, zlasti pri reševanju zahtevkov do zavarovalnice.

Zavarovalno zastopanje lahko izvajajo zavarovalno zastopniške družbe, ki imajo status družbe ali samostojnega podjetnika posameznika po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD) in ki so pridobile dovoljenje za opravljanje dejavnosti zavarovalnega zastopanja.

Dejavnost zavarovalnega zastopanja lahko opravljajo tudi zastopniki dopolnilnih zavarovanj, ki začnejo proti plačilu opravljati distribucijo zavarovalnih produktov kot dopolnilno dejavnost in ki so pridobili dovoljenje za opravljanje dejavnosti zavarovalnega zastopanja (gospodarska družba oziroma samostojni podjetnik posameznik).

Zavarovalno zastopniška družba lahko opravlja samo dejavnost zavarovalnega zastopanja ter: 

 1. storitve kreditnega posredovanja, oziroma storitve posredovanja investicijskih kuponov vzajemnih skladov ali drugih podobnih finančnih proizvodov, če izpolnjuje pogoje za opravljanje teh storitev, določenih z zakoni ali drugimi predpisi, ki urejajo opravljanje teh storitev, 

 2. posredovanje pri prodaji oziroma prodaja v zavarovalnih primerih poškodovanih predmetov, ki ob reševanju škodnih primerov pripadejo zavarovalnici,

3. izvajanje ukrepov za preprečevanje in odpravljanje nevarnosti, ki ogrožajo zavarovano premoženje in osebe,

4. ocena ravni izpostavljenosti zavarovalnega objekta in ocenjevanje škod,

5. opravljanje drugih intelektualnih in tehničnih storitev v zvezi z zavarovalnimi posli.

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Pogoji

 • Zavarovalna zastopniška družba se mora pred opravljanjem dejavnosti zavarovalnega zastopanja registrirati. Iz registracije mora biti razvidno, da je pravna oseba registrirana le za opravljanje dejavnosti zavarovalnega zastopanja.

  Zavarovalno zastopanje lahko opravljajo zavarovalno zastopniške družbe, ki so registrirane skladno z Zakonom o gospodarskih družbah kot družbe ali samostojni podjetniki posamezniki.

  Pravne podlage

 • Zavarovalna posredniška družba in samostojni podjetnik posameznik (v nadaljevanju: družba) mora pred vpisom ustanovitve ali vpisom spremembe dejavnosti v sodni register pridobiti dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje dejavnosti zavarovalnega posredovanja.

  Zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti zavarovalnega zastopanja ali zavarovalnega posredovanja so priloženi dokazi, iz katerih izhaja, da družba, za katero je zahteva za izdajo dovoljenja vložena, izpolnjuje pogoje, določene v 565. do 568. členu ZZavar-1, oziroma da zastopnik dopolnilnih zavarovanj izpolnjuje pogoje iz četrtega odstavka 558. člena in pogoj iz drugega odstavka 567.a člena istega zakona, in naslednji podatki oziroma listine:

  1. akt o ustanovitvi družbe;
  2. seznam oseb, ki imajo ali bodo imele ob vpisu družbe v sodni register več kot 10 % delež v kapitalu družbe, z navedbo višine deležev;
  3. seznam oseb, ki so tesno povezane z družbo;
  4. pojasnilo, da deleži in tesne povezave iz prejšnjih dveh alinej ne bodo preprečevali izvajanja učinkovitega nadzora nad poslovanjem družbe.

  Podrobneje

 • Dejavnost zavarovalnega zastopanja lahko opravljajo tudi zastopniki dopolnilnih zavarovanj, ki so pridobili dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje dejavnosti zavarovalnega zastopanja (gospodarska družba oziroma samostojni podjetnik posameznik).

  Zastopnik dopolnilnih zavarovanj je vsaka pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, razen kreditne institucije in investicijskega podjetja, ki začne proti plačilu opravljati ali opravlja distribucijo zavarovalnih produktov kot dopolnilno dejavnost, če so izpolnjeni vsi naslednji pogoji (četrti odstavek 558. člena ZZavar-1):

   1. glavna poklicna dejavnost te osebe ni distribucija zavarovalnih produktov;
   2. oseba samo lastnim strankam distribuira določene zavarovalne produkte, ki dopolnjujejo blago ali storitev, s katero ta oseba na trgu ustvarja prihodke v okviru opravljanja svoje dovoljene dejavnosti.

  Podrobneje

 • Zavarovalni zastopnik je fizična oseba, ki ima dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja in posle opravlja na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali drugega odplačnega razmerja pri zavarovalnici, zavarovalno zastopniški družbi, samostojnemu podjetniku posamezniku, ki opravlja dejavnost zavarovalnega zastopanja, zastopniku dopolnilnih zavarovanj ali banki.

  Posli zavarovalnega zastopanja so zlasti:

  • sklepanje zavarovalnih pogodb v imenu in za račun zavarovalnice,
  • aktivnosti v zvezi s pripravo na sklenitev zavarovalne pogodbe,
  • pomoč pri izvrševanju pravic iz pogodbe, zlasti pri reševanju zahtevkov do zavarovalnice.

  Podrobneje

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnost lahko opravljate čezmejno oziroma občasno. Pred prvim opravljanjem morate pridobiti dovoljenje pri pristojnem organu.

Zavarovalno zastopniška družba, ki je pridobila dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor lahko opravlja dejavnost zavarovalnega zastopanja v državi članici neposredno ali posredno preko podružnice ali stalnega predstavništva.

Pogoji za opravljanje dejavnosti zavarovalnega zastopanja v RS

Zastopniška družba, ki želi opravljati dejavnost zavarovalnega zastopanja neposredno o svoji nameri obvesti Agencijo za zavarovalni nadzor in ji sporoči naslednje podatke:

 • Ime, naslov in številko dovoljenja dejavnosti zavarovalnega zastopanja
 • Državo članico, v kateri ima namen delovati in izvajati distribucijo zavarovalnih produktov
 • Ime zavarovalnice, ki jo zastopa po potrebi
 • Zavarovalne vrste po potrebi

Pri ustanovitvi stalnega predstavništva ali podružnice v državi članici gostiteljici, se za opravljanje dejavnosti zavarovalnega zastopanja poleg zgoraj navedenih podatkov sporoči še:

 • Naslov v državi članici gostiteljici, na katerem je mogoče pridobiti dokumente
 • Imena vseh oseb, ki so odgovorne za upravljanje stalnega predstavništva ali podružnice

Agencija za zavarovalni nadzor v enem mesecu po prejemu podatkov obvesti ustrezen pristojni organ države članice gostiteljice, ki prejem podatkov potrdi

 

Zadnja sprememba:
8. 9. 2021