Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode (36.000)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

 

Predpisi in pogoji:

 

 • Zakon o varstvu okolja

Velja za naslednje poklice:

 • Upravljalec kompresorskih in hladilnih naprav;
 • Polnilec tehničnih plinov;
 • Preglednik za pregledovanje električnih inštalacij;
 • Stikalničar v industriji;
 • Upravljalec centralnega ogrevanja;
 • Upravljalec črpalnih naprav;
 • Upravljalec industrijske peči;
 • Upravljalec klimatizacije in prezračevanja;
 • Upravljalec kompresorskih in hladilnih naprav;
 • Upravljalec kotla;
 • Upravljalec motorjev z notranjim izgorevanjem;
 • Upravljalec plinskih naprav;
 • Upravljalec priprave vode;
Vir: Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo

 

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

 

V ta podrazred spada zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode za gospodinjstva ali industrijo. Vključeno je zbiranje vode iz različnih virov ter distribucija na razne načine. Vključeno je tudi obratovanje namakalnih sistemov; ni pa vključeno obratovanje škropilnih naprav in podobne storitve za kmetijstvo.

Sem spada:
 • zbiranje vode iz jezer, rek, izvirov, zajetij ipd.;
 • zbiranje deževnice;
 • prečiščevanje vode za oskrbo z vodo;
 • razsoljevanje morske vode ali slanice, če je glavni namen pridobivanje vode;
 • distribucija vode po cevovodih, s tovornjaki ali drugimi transportnimi sredstvi;
 • obratovanje namakalnih kanalov;

Vir: Statistični urad RS - Pojasnila k standardni klasifikaciji dejavnosti - SKD 2008.pdf (1.8 MB)

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Splošni pogoji

Situacijski pogoji

 • Po 126. členu Zakona o varstvu okolja (ZVO-2) mora upravljavec pridobiti okoljevarstveno dovoljenje (v nadaljevanju: OVD) tudi za obratovanje druge dejavnosti in druge naprave, ki ni naprava z dejavnostjo iz 110. člena tega zakona, če je s predpisi iz tretjega odstavka 18. člena in tretjega odstavka 21. člena ZVO-2 določena obveznost pridobitve OVD.

  OVD za druge dejavnosti in naprave mora pridobiti tudi upravljavec, ki je obdelovalec odpadkov, v skladu s predpisom iz šestega odstavka 24. člena tega zakona, če se njegova dejavnost ali naprava za obdelavo odpadkov ne uvršča med naprave z dejavnostmi iz 110. člena tega zakona.

  Skladno s 127. členom ZVO-2 mora upravljavec za vsako nameravano spremembo v obratovanju naprave in opravljanje dejavnosti vložiti vlogo za spremembo OVD, pri čemer mora ta vloga vsebovati tiste vsebine, ki se nanašajo na spremembo v obratovanju naprave ali opravljanju dejavnosti.

  V kolikor je za obratovanje naprave, za katero je predpisana pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja, predpisana tudi izvedba presoje vplivov na okolje in pridobitev okoljevarstvenega soglasja ali je zanjo predpisana izvedba predhodnega postopka v skladu z določili Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15, 26/17 in 105/20), je potrebno izvesti presojo vplivov na okolje in pridobitev okoljevarstvenega soglasja ali izvesti predhodni postopek še pred pridobitvijo okoljevarstvenega dovoljenja. 

  V Uredbi o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15, 26/17 in 105/20) so v Prilogi 1 določeni posegi, za katere je presoja vplivov na okolje obvezna, in posegi, za katere se lahko obveznost presoje vplivov na okolje določi v predhodnem postopku.

  Podrobneje

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnosti v Sloveniji ne morete opravljati čezmejno ali občasno.