SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Zdravstveni nadzor izpostavljenih delavcev

Izpostavljeni delavci so osebe, ki so kot fizične osebe ali delavci pri svojem delu izpostavljeni ionizirajočim sevanjem zaradi izvajanja sevalnih dejavnosti in za katere je verjetno, da bodo prejeli večjo dozo, kot je predpisana mejna doza za posameznike iz prebivalstva.

Zdravstveni nadzor izpostavljenih delavcev se izvaja v okviru mreže javne zdravstvene službe.

Zdravstveni nadzor izpostavljenih delavcev opravljajo pooblaščeni zdravniki, ki jih za zdravstveni nadzor izpostavljenih delavcev pooblasti minister, pristojen za zdravje.

Zdravstveni nadzor izpostavljenih delavcev mora zagotavljati oceno zdravstvenega stanja izpostavljenih delavcev glede njihovega izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev za določeno delo v delovnem okolju. V ta namen morajo imeti pooblaščeni zdravniki dostop do vseh ustreznih podatkov, ki jih zahtevajo, vključno s podatki o razmerah delovnega okolja v delovnih prostorih.

Zdravstveni nadzor izpostavljenih delavcev obsega:

  • sodelovanje pooblaščenega zdravnika pri oblikovanju dela oziroma delovnih mest glede na nadzorovano ali opazovano območje,
  • sodelovanje pooblaščenega zdravnika pri izdelavi izjav o varnosti z oceno tveganja,
  • proučevanje zdravstvenega stanja skupin izpostavljenih delavcev na podlagi preventivnih zdravstvenih pregledov in analize ravni in dinamike kazalcev negativnega zdravja,
  • preventivne zdravstvene preglede: predhodni, usmerjeni obdobni in drugi usmerjeni preventivni zdravstveni pregledi glede na kategorijo delavcev in območje v katerem delajo,
  • sodelovanje pri organizaciji in izvajanju prve pomoči in izrednega zdravstvenega nadzora izpostavljenih delavcev,
  • sodelovanje pri usposobitvi ekipe za reševanje in dekontaminacijo v primeru nezgode v jedrskih in sevalnih objektih in usposobitev ekipe hospitalnih zdravnikov za zdravljenje ponesrečencev v takem primeru (kadri, oprema, prostori, organizacija, strokovna doktrina),
  • skrb nad skupinami z zmanjšano delazmožnostjo (invalidi, kronični bolniki),
  • oblikovanje, posredovanje in preverjanje izvajanja enotne strokovne doktrine na področju celovitega zdravstvenega nadzora izpostavljenih delavcev,
  • izvedensko in vzgojno-izobraževalno delo na tem področju,
  • upravljanje z zbirko zdravstvenih podatkov izpostavljenih delavcev.


Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Pogoji

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnosti v Sloveniji ne morete opravljati čezmejno ali občasno.
Zadnja sprememba:
8. 9. 2021