Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Železniški tovorni promet

Prevozne storitve v železniškem tovornem prometu opravlja prevoznik kot javni prevoz, ki zagotavlja celostno in celovito logistično storitev.

Prevoz blaga zajema prevoz vagonov, cistern, avtovlakov, prevoz nevarnih snovi ipd.

Preko Slovenije potekata dva prednostna tovorna koridorja (RFC), in sicer RFC 5 in RFC 6. 

Prednostni tovorni koridor 5 poteka od Poljske preko Češke, Slovaške, Avstrije, Slovenije in Italije. Z 10. novembrom 2013 je vzpostavljen prednostni koridor 6, ki poteka od Španije preko Francije, Italije, Slovenije in Madžarske.

Prevozniki blaga oziroma tovora si morajo zagotoviti dostop do javne železniške infrastrukture, licenco za izvajanje prevoznih storitev, varnostno spričevalo in vlakovno pot.

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Pogoji

 • Za opravljanje dejavnosti se morate predhodno registrirati in izbrati ustrezno statusno obliko.

 • Prevoznik lahko opravlja vozno pot na javni železniški infrastrukturi, če mu je dodeljena vlakovna pot. Brez dodeljene vlakovne poti dostop na javno železniško infrastrukturo ni dovoljen. 

  Vlakovna pot je zmogljivost transportne infrastrukture, potrebna za vožnjo vlaka med dvema krajema ob določenem času.

  Pravice do uporabe vlakovne poti ni mogoče prenesti na drugo osebo.

  POSTOPEK DODELITVE VLAKOVNE POTI

  Upravljavec javne železniške infrastrukture pripravi in objavi besedilo Programa omrežja Republike Slovenije najkasneje 12 mesecev pred začetkom veljavnosti novega voznega reda omrežja. Najkasneje 11 mesecev preden začetkom veljave novega voznega reda se vzpostavijo začasne mednarodne vlakovne poti. Pristojni organi in upravljavec izdelata in objavita katalog tras za novo vzporedno obdobje.

  Prosilec mora na pristojni organ vložiti vlogo za dodelitev vlakovne poti, ki bo dodeljena za naslednje vozno redno obdobje, najkasneje do drugega ponedeljka v mesecu aprilu tekočega leta. Po administrativnem in vsebinskem pregledu se prosilcu izda vlakovna pot.

  Vlakovna pot se lahko naroči s pomočjo programa "Naročanje vlakovnih poti". Predhodno je treba pridobiti geslo in uporabniško ime pri Javni agenciji za železniški promet Republike Slovenije (JAŽP). Prosilec lahko naroča vlakovne poti s pomočjo programa "Pathfinder"

  Prevoznik oziroma prosilec mora imeti za dodelitev vlakovne poti:

  Najpozneje dva meseca pred začetkom veljavnosti voznega reda omrežja pristojni organ prosilcem z odločbo dodeli naročene vlakovne poti za novo voznoredno obdobje, ki začne veljati ob polnoči drugo soboto v mesecu decembru.

  Podrobneje

 • Prevoznik mora za dostop do železniške infrastrukture in za začetek izvajanja prevoznih storitev pridobiti licenco.

  Licenca je javna listina, s katero se prevozniku prizna sposobnost za opravljanje vseh ali posameznih vrst prevoznih storitev v železniškem prometu, vključno z zagotavljanjem vleke, oziroma sposobnost samo za zagotavljanje vleke.

  Licenco izda Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije ali drug licenčni organ držav članic Evropske unije in velja na celotnem ozemlju Evropske unije.

  Prevoznik za pridobitev licence za izvajanje prevoznih storitev vloži vlogo pristojnemu organu. Po administrativnem in vsebinskem pregledu pristojni organ izda licenco za opravljanje prevoznih storitev.

  Licenca velja od izdaje do preklica njene veljavnosti. Prevoznik oziroma imetnik licence mora vsakih pet let najkasneje tri mesece pred potekom roka licenčnemu organu ponovno predložiti podatke o izpolnjevanju pogojev.

  V primeru, da prevoznik preneha z izvajanjem prevoznih storitev v železniškem prometu za šest mesecev ali jih ne začne izvajati šest mesecev po dodelitvi, se mu licenca odvzame.

  Če namerava imetnik licence pomembneje spremeniti ali razširiti svojo dejavnost, mora zaprositi za novo licenco.

  Za pridobitev licence mora biti prevoznik registriran v Republiki Sloveniji, ne sme biti v stečajnem in/ali kazenskem postopku. Izkazovati mora finančno in kadrovsko sposobnost ter biti zmožen kriti odškodnino za škodo.

  Podrobneje

 • Prevoznik mora za vožnjo po progah železniškega omrežja Republike Slovenije pridobiti varnostno spričevalo. V varnostnem spričevalu morata biti navedena vrsta in obseg storitev v železniškem prometu.

  Varnostno spričevalo je dokaz, da je prevoznik vzpostavil svoj sistem varnega upravljanja in da izpolnjuje zahteve tehničnih specifikacij interoperabilnosti.

  Varnostno spričevalo je sestavljeno iz:

  • spričevala, s katerim prevoznik dokaže, da izvaja sistem varnega upravljanja;
  • spričevala, s katerim se potrjuje, da je prevoznik sprejel ustrezne ukrepe za varnost železniškega prometa na določenem omrežju.

  Prevoznik mora za pridobitev varnostnega spričevala vložiti vlogo pri Javni agenciji za železniški promet Republike Slovenije - JAŽP. Po administrativnem in vsebinskem pregledu pristojni organ izda varnostno spričevalo za obdobje petih let.

  Varnostno spričevalo izdano v drugi državi članici Evropske skupnosti, je za enake storitve veljavno tudi v Republiki Sloveniji.

  V primeru, da prevoznik namerava izvajati dodatne storitve v železniškem prometu, mu pristojni organ izda dodatno nacionalno spričevalo.

  Prevoznik oziroma imetnik varnostnega spričevala mora nemudoma obvestiti pristojni organ o vseh pomembnih spremembah za tisti del spričevala, ki se spreminja. Prav tako mora prevoznik obvestiti agencijo glede sprememb kadrovskega osebja in novih vrst tirnih vozil.

  Varnostno spričevalo se izda prevozniku, ki ima veljavno licenco za opravljanje prevozniških storitev, izpolnjuje tehnične in obratovalne pogoje, ustrezno osebje in vozni park.

  Podrobneje

 • Za uporabo javne železniške infrastrukture mora prevoznik z upravljavcem javne železniške infrastrukture (JŽI) skleniti pogodbo o dostopu in uporabi JŽI.

  S

  pogodbo prevoznik in JŽI natančneje uredita medsebojna razmerja v zvezi

  z zagotavljanjem tehničnih in drugih pogojev varnosti železniškega

  prometa.

  Pogodba o dostopu in uporabi JŽI se sklene v pisni obliki in velja za obdobje veljavnosti voznega reda omrežja, za katero so dodeljene vlakovne poti.

  Pravne podlage

 • Za uporabo javne železniške infrastrukture prevoznik plačuje uporabnino, ki je namenjena kritju stroškov vzdrževanja javne železniške infrastrukture.

  Osnovna uporabnina, s katero so pokriti stroški najmanjšega obsega storitev dostopa do infrastrukture, do katerega so upravičeni vsi, ki jim je bila vlakovna pot dodeljena, obsega:

  • obravnavanje vlog za dodelitev vlakovnih poti,
  • uporabo tirov na dodeljeni vlakovni poti,
  • uporabo kretnic in križišč na dodeljeni vlakovni poti,
  • urejanje vlakovnega prometa, skupaj s signaliziranjem, regulacijo,
  • odpravo in komunikacijo z vlakom ter zagotavljanje informacij o gibanju vlaka,
  • druge informacije, potrebne za izpolnitev ali izvajanje storitev, za katere je bila dodeljena vlakovna pot.

  Določitev uporabnine je sestavni del Programa omrežja RS.

  Javna agencija za železniški promet RS izda račun za uporabnino, ki vsebuje predpisano stopnjo DDV najkasneje do 20. v mesecu za pretekli mesec. K računu mora biti priložen seznam vseh realiziranih in nepravočasno odpovedanih in neodpovedanih dodeljenih vlakovnih poti.

  Prosilec je dolžan plačati uporabnino najpozneje v osmih dneh od prejema računa.

  Dokazila

  Potrdilo o plačilu uporabnine.

  Pravne podlage

  Skrbnik zakonodaje

  Ministrstvo za notranje zadeve

  Štefanova 2
  1501 Ljubljana

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnosti v Sloveniji ne morete opravljati čezmejno ali občasno.
Zadnja sprememba:
5. 8. 2020