Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Cestni tovorni promet (49.410)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo
 • Zakon o cestah

 • Izredni prevoz je prevoz z vozilom ali skupino vozil, ki samo ali skupaj z nedeljivim tovorom presega s predpisi dovoljeno skupno maso, osne obremenitve ali mere (širina, dolžina, višina).

  Izredni prevoz je tudi prevoz, pri katerem je vozilo samo ali skupaj s tovorom v mejah s predpisom dovoljene skupne mase, osnih obremenitev ali mer, vendar pa presega omejitev katerega koli od teh elementov, ki je odrejena na cesti ali njenem delu.

  Izredni prevoz se lahko opravi na podlagi dovoljenja za izredni prevoz, ki se izda, če izdajatelj dovoljenja za izredni prevoz ugotovi, da vozila ali tovora od izvora do cilja ni mogoče prepeljati po železnici ali z drugimi prometnimi sredstvi ali če predlagatelj izrednega prevoza dokaže, da bi prevoz s temi prometnimi sredstvi povzročil večje skupne stroške prevoza v primerjavi s stroški dodatnih ukrepov za usposobitev prevozne poti za prevoz po cesti.

  Dovoljenje za izredni prevoz, ki poteka samo po državnih oziroma po državnih in občinskih cestah izda Direkcija Republike Slovenije za ceste. V primeru poteka izrednega prevoza tudi po občinski cesti mora biti pridobljeno predhodno soglasje njenega upravljavca. Dovoljenje za izredni prevoz, ki poteka samo po občinskih cestah, izda upravljavec občinske ceste, če občina z odlokom ne določi drugače.

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo
 • Lista dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način

 • Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

  Velja za naslednje dejavnosti/storitve:

  • prevoz blaga po cestah s tovornimi vozili:
   • lesa,
   • živine,
   • hlajenega tovora,
   • težkih tovorov,
   • sipkih, tekočih, plinastih tovorov, v cisternah ali kako drugače, tudi zbiranje in prevoz mleka od kmetij do mlekarne,
   • prevoz avtomobilov,
   • prevoz odpadkov (brez zbiranja).
  • dajanje tovornjakov z voznikom v najem, 
  • prevoz tovora z ročnimi ali vprežnimi vozil.
Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Dejavnosti/storitve dodane po tabeli vprašanja in odgovori (SURS) :

 • Storitev odvoza odpadkov (brez zbiranja);
 • Nalaganje in odvoz materiala z gradbišča;
 • Storitev odvoza materiala, ki se opravlja kot samostojna storitev;
 • Dovoz materiala na gradbišče;
 • Prevoz tovora s kombijem;
 • Prevoz in dostava stavbnega pohištva;
 • Odvoz arhivskega gradiva na uničenje;
 • Storitev prevoza betona z avtomešalcem z izčrpanjem na gradbišču (49.410 Cestni tovorni promet. Prevoz in črpanje betona sodita skupaj, kajti črpanje betona je kot npr.  "nakladanje" tovora. Pri izčrpanju betona iz hruške na določeno površino, beton po površini razporedijo drugi delavci, voznik ga samo "strese");
 • Odvoz zapuščenih vozil;
 • Prevozi materiala s kamioni na gradbišče, odvozi iz gradbišča;
 • Prevoz sena, žit, poljščin itd. s traktorjem;

Vir: Statistični urad RS

Sem spada:

 • prevoz blaga po cestah s tovornimi vozili:
 • lesa
 • živine
 • hlajenega tovora
 • težkih tovorov
 • sipkih, tekočih, plinastih tovorov, v cisternah ali kako drugače, tudi zbiranje in prevoz mleka od kmetij do mlekarne
 • prevoz avtomobilov
 • prevoz odpadkov (brez zbiranja)

Sem spada tudi:

 • dajanje tovornjakov z voznikom v najem,
 • prevoz tovora z ročnimi ali vprežnimi vozili.

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Splošni pogoji

Situacijski pogoji

 • Po 126. členu Zakona o varstvu okolja (ZVO-2) mora upravljavec pridobiti okoljevarstveno dovoljenje (v nadaljevanju: OVD) tudi za obratovanje druge dejavnosti in druge naprave, ki ni naprava z dejavnostjo iz 110. člena tega zakona, če je s predpisi iz tretjega odstavka 18. člena in tretjega odstavka 21. člena ZVO-2 določena obveznost pridobitve OVD.

  OVD za druge dejavnosti in naprave mora pridobiti tudi upravljavec, ki je obdelovalec odpadkov, v skladu s predpisom iz šestega odstavka 24. člena tega zakona, če se njegova dejavnost ali naprava za obdelavo odpadkov ne uvršča med naprave z dejavnostmi iz 110. člena tega zakona.

  Skladno s 127. členom ZVO-2 mora upravljavec za vsako nameravano spremembo v obratovanju naprave in opravljanje dejavnosti vložiti vlogo za spremembo OVD, pri čemer mora ta vloga vsebovati tiste vsebine, ki se nanašajo na spremembo v obratovanju naprave ali opravljanju dejavnosti.

  V kolikor je za obratovanje naprave, za katero je predpisana pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja, predpisana tudi izvedba presoje vplivov na okolje in pridobitev okoljevarstvenega soglasja ali je zanjo predpisana izvedba predhodnega postopka v skladu z določili Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15, 26/17 in 105/20), je potrebno izvesti presojo vplivov na okolje in pridobitev okoljevarstvenega soglasja ali izvesti predhodni postopek še pred pridobitvijo okoljevarstvenega dovoljenja. 

  V Uredbi o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15, 26/17 in 105/20) so v Prilogi 1 določeni posegi, za katere je presoja vplivov na okolje obvezna, in posegi, za katere se lahko obveznost presoje vplivov na okolje določi v predhodnem postopku.

  Podrobneje

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnost lahko v Sloveniji opravljate čezmejno ali občasno. Pred prvim opravljanjem oddajte pisno prijavo pri pristojnem organu.

Velja le za naslednjo dejavnost, ki se običajno opravlja na obrtni način:
- cestni tovorni promet.