Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Dejavnost operaterja trga z elektriko

Dejavnost operaterja trga z elektriko je obvezna državna gospodarska javna služba. Operater trga z elektriko omogoča aktivno poslovanje na trgu vsem udeležencem trga z elektriko.

Naloge gospodarske javne službe obsegajo:

 • upravljanje bilančne sheme trga z elektriko,
 • evidentiranje pogodb o članstvu v bilančni shemi, obratovalnih napovedi in zaprtih pogodb,
 • izvajanje izravnalnega trga z elektriko,
 • izvajanje dejavnosti centra za podpore,
 • izvajanje bilančnega obračuna,
 • izvajanje obračuna in poravnave poslov, povezanih z nalogami iz prejšnjih alinej,
 • zbiranje, analiza in objava podatkov z namenom zagotavljanja preglednosti delovanja trga z elektriko.

Za opravljanje dejavnosti operaterja trga z elektriko se je treba registrirati in imeti podeljeno koncesijo.

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Pogoji

 • Za opravljanje dejavnosti se je treba registrirati kot gospodarska javna služba.

  Gospodarske družbe zagotavljajo materialne javne dobrine zaradi zadovoljevanja javnih potreb, če jih ni mogoče zagotavljati na trgu.

  Pravne podlage

 • Za opravljanje dejavnosti operaterja trga z elektriko je treba imeti izključno pravico, ki je dodeljena s koncesijo. Republika Slovenija kot koncedent podeli koncesijo enemu operaterju trga za celotno območje Republike Slovenije.

  Vlada Republike Slovenije koncesionarju podeli koncesijo za opravljanje gospodarske javne službe, in sicer z odločbo po tej uredbi brez javnega razpisa. Medsebojna razmerja med vlado in koncesionarjem se natančneje uredijo s koncesijsko pogodbo.

  Podrobneje

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Čezmejno opravljanje dejavnosti je možno, če subjekt izpolnjuje vse predpisane pogoje.

Zadnja sprememba:
8. 9. 2021