SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Distribucija električne energije

Distribucija električne energije pomeni upravljanje distribucijskih omrežij in distribucijo električne energije, prejete od elektrarn ali prenosnih omrežij do končnih odjemalcev.

Z distribucijskimi omrežji upravlja družba SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d.o.o. Na podlagi pogodbe o najemu infrastrukture za distribucijo električne energije lastniki distribucijskega omrežja v imenu SODO, d.o.o., zagotavljajo storitve na distribucijskih omrežjih:

 • Elektro Celje, d. d.
 • Elektro Gorenjska, d. d.
 • Elektro Ljubljana, d. d.
 • Elektro Maribor, d. d.
 • Elektro Primorska, d. d.

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Pogoji

 • Za opravljanje dejavnosti se je treba registrirati kot gospodarska javna služba.

  Gospodarske družbe zagotavljajo materialne javne dobrine zaradi zadovoljevanja javnih potreb, če jih ni mogoče zagotavljati na trgu.

  Pravne podlage

 • Dejavnost distribucijskega operaterja lahko izvaja oseba, ki od vlade pridobi koncesijo za opravljanje gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja električne energije. Koncesija se izdaja za obdobje 50 let.

  Koncesija se podeli za celotno območje Republike Slovenije. Koncesionar pridobi izključno pravico opravljanja te javne službe.

  Koncesija se podeli brez javnega razpisa. O izbiri koncesionarja odloči Vlada Republike

  Slovenije z odločbo v upravnem postopku. Vlada s koncesionarjem sklene koncesijsko pogodbo.

  Podrobneje

 • Distribucijski operater mora imeti v lasti ali najemu distribucijski sistem.

  Če distribucijski operater ni lastnik distribucijskega sistema ali njegovega dela, mora z lastnikom ali drugo osebo, ki z lastnino upravlja ali razpolaga, skleniti pogodbo, s katero se uredijo vsa vprašanja uporabe tega sistema za opravljanje nalog distribucijskega operaterja.

  Pravne podlage

 • Operater prenosnega sistema ter sistemski in distribucijski operater morajo izdelati razvojni načrt sistema in zanje pridobiti soglasje ministra, pristojnega za energijo. Razvojni načrti morajo biti narejeni za najmanj deset let in morajo biti usklajeni z Državnim razvojnim energetskim načrtom (DREN).

  Operaterji morajo razvojne načrte sistema sprejeti vsaki dve leti.

  Razvojni načrt mora opredeliti glavno infrastrukturo za prenos in distribucijo elektrike, ki jo je treba v naslednjih desetih letih zgraditi ali posodobiti za zanesljivo oskrbo.

  Dokazila

  Desetletni razvojni načrt sistema

  Pravne podlage

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Čezmejno opravljanje dejavnosti je možno, če subjekt izpolnjuje vse predpisane pogoje.

Zadnja sprememba:
9. 9. 2021