Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Izdajanje časopisov

Dejavnost izdajanja časopisov je del dejavnosti razširjanja programskih vsebin, ki zajema dejavnost izdajanja časopisov, revij ali periodike, radijsko in televizijsko dejavnost ter izdajanje elektronskih publikacij ne glede na tehnično obliko nosilca, na katerem so izdane.

Dejavnost izdajanja časopisov vključuje izdajanje časopisov, revij in periodike, tudi reklamnih časopisov in revij, ki izhajajo najmanj štirikrat tedensko. Lahko so v tiskani obliki ali na elektronskih medijih, tudi na internetu.

Izdajatelj medija samostojno oblikuje programsko zasnovo medija in nosi temeljno odgovornost za njeno izvajanje. Izdajatelj lahko opravlja tudi ustvarjanje oziroma produkcijo programskih vsebin.

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Splošni pogoji

Pogoji

 • Za opravljanje dejavnosti se je treba predhodno registrirati in izbrati ustrezno statusno obliko.

  Dejavnost razširjanja programskih vsebin izvaja izdajatelj medija, ki je lahko pravna ali fizična oseba.

  Dejavnost mora temeljiti na svobodi izražanja, svobodi razširjanja programskih vsebin iz drugih držav in prepovedi spodbujanja k neenakopravnosti in strpnosti.

  Ime medija in njegovih rubrik oziroma oddaj mora biti v slovenskem jeziku, razen kadar gre za medije ali njegove rubrike oziroma oddaje, ki so slovenske licenčne različice tujega medija ali rubrik oziroma oddaj z blagovnimi ali storitvenimi znamkami tega medija.

  Ime je lahko tudi v mrtvem jeziku, esperantu ali v enem od slovenskih pokrajinskih narečij.

  Programske vsebine morajo biti v slovenskem jeziku ali pa na ustrezen način prevedene v slovenščino, razen ko so v prvi vrsti namenjene bralcem, poslušalcem oziroma gledalcem iz druge jezikovne skupine.

  V tujem jeziku se lahko prenašajo programske vsebine, ki so namenjene jezikovnemu izobraževanju. Razlog za razširjanje vsebin v tujem jeziku mora biti posebej opredeljen na vidnem mestu nosilca teh vsebin.

  Če so programske vsebine namenjene madžarski oziroma italijanski narodni skupnosti, se lahko razširjajo v jeziku narodne skupnosti.

  Izdajatelj medija mora imeti sedež oziroma stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.

  Poleg tega mora izdajatelj imeti tudi sedež uredništva v Republiki Sloveniji.

  Dokazila

  Izpisek iz poslovnega registra (AJPES) pristojni organ ga pridobi po uradni dolžnosti

  Pravne podlage

 • Vsak medij mora imeti odgovornega urednika, ki ga imenuje in razrešuje izdajatelj. Pred imenovanjem ali razrešitvijo odgovornega urednika mora izdajatelj pridobiti mnenje uredništva, če ni v temeljnem pravnem aktu določen močnejši vpliv uredništva.

  Odgovorni urednik odgovarja za uresničevanje programske zasnove ter opravlja druge naloge, določene s temeljnim pravnim aktom izdajatelja. Odgovorni urednik odgovarja za vsako objavljeno informacijo.

  Če ima medij več odgovornih urednikov, vsak od njih odgovarja za objave informacij v tistem programskem sklopu, za katerega je odgovoren.

  Odgovorni urednik je oseba, ki:

  • aktivno obvlada slovenski jezik, če ni državljan RS, oziroma italijanski ali madžarski jezik, če gre za medij madžarske ali italijanske skupnosti;
  • je poslovno sposobna;
  • ji ni izrečena prepoved opravljanja poklica, dejavnosti ali javnega nastopanja.

  Odgovorni urednik ne more

  biti oseba, ki po ustavi ali zakonu uživa imuniteto.

  Dokazila

  • Izkaz o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni državljan Republike Slovenije;
  • izkaz o aktivnem znanju italijanskega oziroma madžarskega jezika, če gre za medij madžarske ali italijanske narodne skupnosti

  Pravne podlage

 • Izdajatelj mora vsako leto najpozneje do konca februarja objaviti v Uradnem listu Republike Slovenije naslednje podatke:

  • ime, priimek in stalno prebivališče fizične osebe oziroma podjetje in sedež pravne osebe, ki ima v njegovem premoženju najmanj 5-odstotni delež kapitala ali najmanj 5odstotni delež upravljavskih oziroma glasovalnih pravic,
  • imena članov uprave oziroma organa upravljanja in nadzornega organa izdajateljev.

  Spremembe zgoraj navedenih podatkov mora izdajatelj sporočiti Uradnemu listu Republike Slovenije najpozneje v 30 dneh od njihovega nastanka.

  Pravne podlage

 • V razvid medijev so vpisani vsi mediji, ki delujejo v Republiki Sloveniji. Namen razvida medijev je zagotoviti pregled nad medijsko krajino ter strukturo in lastništvom izdajateljev medijev v Republiki Sloveniji.

  Med postopki za razvid medijev ločimo:

  • vpis medija,
  • spremembo podatkov,
  • spremembo izdajatelja,
  • izbris iz razvida.

  Izdajatelj mora o vpisu, spremembah in izbrisu iz razvida medijev obvestiti Ministrstvo za kulturo v 15 dneh od nastanka, spremembe oziroma od prenehanja.

  Podrobneje

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnosti v Sloveniji ne morete opravljati čezmejno ali občasno.