Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Izvajanje aktivnosti aktivne politike zaposlovanja

Aktivnosti programov aktivne politike zaposlovanja (v nadaljevanju:APZ) lahko izvajajo zunanji izvajalci, ki so uvrščeni v register zunanjih izvajalcev aktivnosti programov APZ in h katerim izvajalec ukrepov APZ napoti osebo iz ciljne skupine programa APZ.

Register izvajalcev vodi izvajalec ukrepov APZ – Zavod RS za zaposlovanje - in je dostopen na njegovi spletni strani. Register se vodi kot centralna informatizirana zbirka tako, da se vanj vpisujejo in v njem vzdržujejo vsi vpisani podatki. Register vsebuje naslednje podatke:

 • ime zunanjega izvajalca;
 • sedež zunanjega izvajalca;
 • registrirano dejavnost;
 • številko in datum izdaje odločbe o vpisu v register zunanjih izvajalcev;
 • odgovorno osebo zunanjega izvajalca;
 • aktivnosti, ki jih izvaja zunanji izvajalec.

Vpis v register se opravi na podlagi predloga za vpis, ki ga vloži zunanji izvajalec pri izvajalcu ukrepov APZ – Zavodu RS za zaposlovanje. Predlog za vpis se lahko vloži na posebej predpisanem obrazcu, ki ga skupaj s pozivom in tehnično specifikacijo storitev objavi Zavod RS za zaposlovanj na svoji spletni strani.

Vpis zunanjega izvajalca v register zunanjih izvajalcev se opravi na podlagi dokončne odločbe o vpisu, ki jo izda uradna oseba, ki odloča v postopku. Z vpisom v register se zunanjemu izvajalcu prizna sposobnost za izvajanje aktivnosti programov APZ na ozemlju Republike Slovenije.

Izbor delodajalcev, ki bodo vključeni v izvajanje programov APZ, se izvaja z javnim povabilom za zbiranje ponudb po predpisih, ki urejajo izvrševanje proračuna. Postopek javnega povabila vodi strokovna komisija, ki jo imenuje predstojnik izvajalca ukrepov APZ.

Javno povabilo se objavi na spletnih straneh izvajalca ukrepa APZ – Zavoda RS za zaposlovanje - in vsebuje vsaj:

 • naziv in sedež naročnika;
 • pravno podlago za izvedbo javnega povabila;
 • predmet javnega povabila;
 • pogoje za oddajo ponudb;
 • merila za ocenjevanje prejetih ponudb;
 • višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega povabila;
 • upravičene stroške delodajalca;
 • pristojnosti in odgovornosti delodajalca;
 • obdobje izvajanja aktivnosti;
 • rok, v katerem mora biti ponudba predložena in do katerega je javno povabilo odprto;
 • rok, v katerem mora izvajalec ukrepov obvestiti delodajalce o tem, da njihova ponudba ni bila izbrana;
 • navodilo za izdelavo ponudb;
 • kontaktne osebe, pri katerih lahko ponudniki dobijo dodatne informacije;
 • vzorec pogodbe.

Izvajalec ukrepov APZ posreduje poziv k predložitvi ponudbe za izvedbo aktivnosti tistim registriranim zunanjim izvajalcem, ki izvajajo program oziroma aktivnosti na področju, na katerem se bosta program oziroma aktivnost predvidoma izvajala in ki zagotavljajo izvajanje najmanj v zahtevanem obsegu, če je to za izvajanje programa oziroma aktivnosti potrebno.

Strokovne komisije obravnavajo predložene ponudbe po vrstnem redu njihovega prispetja do porabe razpoložljivih finančnih sredstev. Izvajalec ukrepov APZ sprejme ponudbo tistega delodajalca, ki izpolnjuje vse zahtevane pogoje in merila in katerega ponudba ustreza potrebam brezposelnih oseb na območju njegovega poslovanja.

Pogodba se lahko sklene z enim ali več izvajalci, ki so predložili ponudbo z najnižjo ceno.  Delodajalcu, katerega ponudba je sprejeta, se skupaj z obvestilom o izboru v roku, določenem v javnem povabilu, pošljeta tudi pogodba in poziv k njenemu podpisu. Če se delodajalec v osmih dneh od prejema poziva k podpisu pogodbe ne odzove, se šteje, da je ponudbo umaknil. Delodajalce, katerih ponudba ni sprejeta, izvajalec ukrepov APZ obvešča z dopisom v roku, določenem v javnem povabilu.

Splošni pogoji

Pogoji

 • Za opravljanje dejavnosti se je treba predhodno registrirati in izbrati ustrezno statusno obliko.

  Zunanji izvajalec je pravna ali fizična oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji ali drugi državi članici EU, EGP ali Švicarski konfederaciji, ki izkaže interes za izvajanje aktivnosti programa APZ.

   

  Dokazila

  • Izpisek iz poslovnega registra (AJPES) pristojni organ ga pridobi po uradni dolžnosti

 • Aktivnosti programov aktivne politike zaposlovanja (v nadaljnjem besedilu: APZ) lahko izvajajo zunanji izvajalci, ki so uvrščeni v register zunanjih izvajalcev aktivnosti programov APZ in h katerim izvajalec ukrepov APZ napoti osebo iz ciljne skupine programa APZ.

  Register izvajalcev vodi izvajalec ukrepov APZ – Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje in je dostopen na njegovi spletni strani. Register se vodi kot centralna informatizirana zbirka tako, da se vanj vpisujejo in v njem vzdržujejo vsi vpisani podatki.

  Register vsebuje naslednje podatke:

  • ime zunanjega izvajalca;
  • sedež zunanjega izvajalca;
  • registrirano dejavnost;
  • številko in datum izdaje odločbe o vpisu v register zunanjih izvajalcev;
  • odgovorno osebo zunanjega izvajalca;
  • aktivnosti, ki jih izvaja zunanji izvajalec.

  Vpis v register se opravi na podlagi predloga za vpis, ki ga vloži zunanji izvajalec pri izvajalcu ukrepov APZ – Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje. Predlog za vpis se lahko vloži na posebej predpisanem obrazcu, ki ga skupaj s pozivom in tehnično specifikacijo storitev objavi Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje na svoji spletni strani.

  Vpis zunanjega izvajalca v register zunanjih izvajalcev se opravi na podlagi dokončne odločbe o vpisu, ki jo izda uradna oseba, ki odloča v postopku. Z vpisom v register se zunanjemu izvajalcu prizna sposobnost za izvajanje aktivnosti programov APZ na ozemlju Republike Slovenije.

  Izbor delodajalcev, ki bodo vključeni v izvajanje programov APZ, se izvaja z javnim povabilom za zbiranje ponudb po predpisih, ki urejajo izvrševanje proračuna. Postopek javnega povabila vodi strokovna komisija, ki jo imenuje predstojnik izvajalca ukrepov APZ.

  Javno povabilo se objavi na spletnih straneh izvajalca ukrepa APZ – Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje - in vsebuje vsaj:

  • naziv in sedež naročnika;
  • pravno podlago za izvedbo javnega povabila;
  • predmet javnega povabila;
  • pogoje za oddajo ponudb;
  • merila za ocenjevanje prejetih ponudb;
  • višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega povabila;
  • upravičene stroške delodajalca;
  • pristojnosti in odgovornosti delodajalca;
  • obdobje izvajanja aktivnosti;
  • rok, v katerem mora biti ponudba predložena in do katerega je javno povabilo odprto;
  • rok, v katerem mora izvajalec ukrepov obvestiti delodajalce o tem, da njihova ponudba ni bila izbrana;
  • navodilo za izdelavo ponudb;
  • kontaktne osebe, pri katerih lahko ponudniki dobijo dodatne informacije;
  • vzorec pogodbe.

  Izvajalec ukrepov APZ posreduje poziv k predložitvi ponudbe za izvedbo aktivnosti tistim registriranim zunanjim izvajalcem, ki izvajajo program oziroma aktivnosti na področju, na katerem se bo program oziroma aktivnost predvidoma izvajala in ki zagotavljajo izvajanje najmanj v zahtevanem obsegu, če je to za izvajanje programa oziroma aktivnosti potrebno.

  Strokovne komisije obravnavajo predložene ponudbe po vrstnem redu njihovega prispetja do porabe razpoložljivih finančnih sredstev. Izvajalec ukrepov APZ sprejme ponudbo tistega delodajalca, ki izpolnjuje vse zahtevane pogoje in merila in katerega ponudba ustreza potrebam brezposelnih oseb na območju njegovega poslovanja.

  Pogodba se lahko sklene z enim ali več izvajalci, ki so predložili ponudbo z najnižjo ceno. Delodajalcu, katerega ponudba je sprejeta, se skupaj z obvestilom o izboru v roku, določenem v javnem povabilu, pošljeta tudi pogodba in poziv k njenemu podpisu. Če se delodajalec v osmih dneh od prejema poziva k podpisu pogodbe ne odzove, se šteje, da je ponudbo umaknil. Delodajalce, katerih ponudba ni sprejeta, izvajalec ukrepov APZ obvešča z dopisom v roku, določenem v javnem povabilu.

  Podrobneje

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnosti v Sloveniji ne morete opravljati čezmejno ali občasno.