Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Izvajanje dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije po zakonu o veterinarstvu

Dezinfekcija, dezinsekcija in deratizacija (DDD) po zakonu o veterinarstvu se izvaja v objektih za rejo in bivanje živali teh drugih objektih (klavnice, predelovalnice mesa, mleka, mešanice krmil, zbiralnice živalskih trupel in odpadkov ipd.) in transportnih sredstev za živali zaradi preprečevanja širjenja kužnih bolezni živali.

Organizacija mora naročnika pred začetkom seznaniti s potekom dela, z morebitnimi nevarnostmi za ljudi, živali in okolje, varnostnimi ukrepi in časom trajanja del oziroma nevarnosti.

Za izvajanje DDD se lahko uporabljajo samo sredstva, ki izpolnjujejo pogoje iz predpisa, ki ureja kemikalije in biocide.

Izvajalci morajo zagotoviti, da pri uporabi in ravnanju z nevarnimi kemikalijami ne ogrožajo svojega in zdravja drugih ljudi.

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Splošni pogoji

Pogoji

 • Veterinarsko dejavnost dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije (DDD) zaradi preprečevanja širjenja kužnih bolezni živali lahko izvajajo veterinarske organizacije, Nacionalni veterinarski inštitut in druge organizacije, ki izpolnjujejo predpisane pogoje. Za opravljanje dejavnosti si mora organizacija poleg odločbe Veterinarske uprave Republike Slovenije (VURS) o izpolnjevanju predpisanih pogojev pridobiti še koncesijo, ki jo dodeli VURS in je veljavna za celotno območje Republike Slovenije.

  Postopek ugotavljanja pogojev:

  Postopek ugotavljanja izpolnjevanja pogojev se začne na zahtevo organizacije, ki ga izvaja tričlanska komisija imenovana s strani generalnega direktorja VURS. Komisija v postopku opravi ogled prostorov, opreme in sredstev za izvajanje DDD, preveri izpolnjevanje kadrovskih pogojev ter poda mnenje glede vloženega zahtevka, kar je podlaga za izdajo odločbe generalnega direktorja VURS o izpolnjevanju predpisanih pogojev. Šele po pridobitvi odločbe o izpolnjevanju pogojev se organizacija lahko prijavi na javni razpis VURS za dodelitev koncesije za izvajanje veterinarske dejavnosti DDD.

  Pri koncesiji država (koncendent) kot dajalec koncesije podeli koncesionarju dovoljenje za opravljanje določene dejavnosti, ki je del javne veterinarske službe za obdobje 10 let.

  VURS odloči o izbiri koncesionarja z odločbo v upravnem postopku. Na podlagi odločbe o izbiri VURS sklene z nosilcem koncesije pogodbo v pisni obliki, v kateri določi:

  • dejavnost javne veterinarske službe, ki jo opravlja nosilec koncesije;
  • veterinarje, ki bodo opravljali posamezne dejavnosti iz pogodbe.

  Nosilec koncesije je odgovoren za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem koncesije povzroči pri njem zaposleni delavec uporabnikom ali drugim osebam.

  Koncesija preneha :

  • z odvzemom
  • s prenehanjem pogodbe

  Izvajanje DDD dejavnosti vodijo doktorji veterinarske medicine. Delo opravljajo veterinarji in veterinarski pomočniki (veterinarski tehnik, kmetijsko-živinorejski tehnik in drugi pomožni delavci), usposobljeni za izvajanje DDD.

  Organizacija, ki uporablja zelo strupene kemikalije v skladu s predpisom, ki ureja kemikalije in biocide, mora pri izvajanju del zagotoviti prisotnost veterinarja oziroma zdravnika.

  Podrobneje

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Pogoji za občasno čezmejno delovanje so opredeljeni v Pravilniku o priznavanju poklicnih kvalifikacij veterinarjev.

V Republiki Sloveniji lahko veterinar države članice v svojem imenu in za svoj račun opravlja občasne storitve, če je zakonito ustanovljen za opravljanje te storitve v eni izmed držav članic.

Ponudnik storitev mora ministrstvu, pristojnemu za veterinarstvo, prijaviti opravljanje veterinarskih dejavnosti pred prvim opravljanjem občasnih storitev, v nujnih primerih pa najpozneje v treh dneh od začetka opravljanja storitev.

Ponudnik storitev prijavo pisno ali elektronsko odda na predpisanem obrazcu s priloženimi dokazili.

Dokazila:

Ponudnik občasnih storitev mora ministrstvu, pristojnemu za veterinarstvo, pred začetkom opravljanja storitev skupaj s prijavo predložiti naslednja dokazila in podatke:

 • potrdilo o državljanstvu,
 • če je ponudnik storitev vpisan v poslovni register ali podoben javni register v svoji državi, njegovo številko registracije ali ustrezen način ugotavljanja identitete v registru;
 • če je dejavnost treba odobriti v državi članici sedeža, ime in naslov pristojnega nadzornega organa,
 • kakršno koli poklicno združenje ali podoben organ, v katerem je registriran ponudnik storitve;
 • dokazilo o poklicni kvalifikaciji iz točke 5.4.2 Priloge V Direktive 2005/36/ES;
 • dokazilo, da mu ni prepovedano izvajanje teh dejavnosti, ki ne sme biti starejše od treh mesecev,
 • če izvajalec opravlja dejavnost, za katero se zaračunava DDV, identifikacijsko številko za DDV iz prvega odstavka 22. člena šeste Direktive Sveta z dne 17. maja 1977 o usklajevanju zakonodaje držav članic o prometnih davkih – Skupni sistem davka na dodano vrednost: enotna osnova za odmero (77/388/EGS) (UL L št. 145 z dne 13. 6. 1977, str. 1),
 • podatke o zavarovalnem kritju ali drugih načinih osebnega ali kolektivnega zavarovanja v zvezi s poklicno odgovornostjo, če obstaja,
 • naslov varnega elektronskega predala ali podatke o pooblaščencu za vročanje v Republiki Sloveniji.

Veterinar, ki opravlja delo s strankami, mora znati slovenski jezik, na območju narodnih skupnosti pa tudi madžarski oziroma italijanski jezik.