Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Izvajanje medicine dela

Medicino dela izvaja izvajalec medicine dela, ki opravlja - odvisno od vrste dejavnosti delodajalca ter vrste in stopnje tveganj za nastanek nezgod pri delu, poklicnih bolezni in bolezni, povezanih z delom delavcev - zlasti naslednje naloge:

 • sodeluje pri izdelavi strokovnih podlag za izjavo o varnosti;
 • izvaja zdravstvene preglede delavcev;
 • seznanja delavce s tveganji, povezanimi z njihovim delovnim mestom in delovnim okoljem, ki lahko privedejo do funkcionalnih okvar, bolezni ali invalidnosti;
 • spremlja in analizira stanje v zvezi s poklicnimi boleznimi in boleznimi, povezanimi z delom, ter odkriva vzroke;
 • pripravlja poročila za delodajalce glede na ugotovitve iz analiz zdravstvenega stanja delavcev, ugotovljenega na zdravstvenih pregledih, analiz funkcionalnih okvar, nezgod pri delu, poklicnih bolezni, bolezni, povezanih z delom in delovne invalidnosti. Poročila morajo vsebovati tudi predloge izboljšav delovnega procesa z namenom dopolnitve ali nadgradnje ukrepov v zvezi z zdravjem pri delu;
 • sodeluje v procesu poklicne rehabilitacije ter svetuje pri izbiri drugega ustreznega dela;
 • sodeluje pri pripravi načrta delodajalca za dajanje prve pomoči ter sodeluje pri usposabljanju delavcev in delodajalcev za splošne in posebne ukrepe prve pomoči.

Pri opravljanju svojih nalog izvajalec medicine sodeluje z osebnim zdravnikom delavca in izvedenskimi organi invalidskega in zdravstvenega zavarovanja zaradi izmenjave podatkov o zdravstvenem stanju delavcev ter pomoči pri ugotavljanju upravičenosti do začasne oziroma trajne zadržanosti z dela in ocenjevanja delovne sile.

Strokovni delavec, kateremu je delodajalec poveril opravljanje strokovnih nalog varnosti in zdravja pri delu in izvajalec medicine dela morata pri izvajanju nalog varnosti in zdravja pri delu sodelovati.

Izvajalec medicine dela je pravna ali fizična oseba, ki ima dovoljenje ministrstva, pristojnega za zdravje.

Splošni pogoji

Pogoji

 • Za opravljanje dejavnosti se morate predhodno registrirati in izbrati ustrezno statusno obliko.

 • Zasebno zdravstveno dejavnost lahko opravljajo fizične ali pravne osebe.

  Zasebni zdravstveni delavci, ki so fizične osebe, pridobijo dovoljenje z vpisom v register zasebnih zdravstvenih delavcev.

  Zasebni zdravstveni delavci, ki so organizirani kot pravne osebe pa po registraciji v poslovnem registru zaprosijo za dovoljenje pri Ministrstvu za zdravje.

  V obeh primerih morajo izpolnjevati iste pogoje, le da pravne osebe ne izpolnjujejo pogoja o delovnem razmerju.

  Pogoji za opravljanje zasebne zdravstvene dejavnosti so:

  • ustrezna izobrazba in usposobljenost za samostojno delo;
  • ni v delovnem razmerju;
  • mu ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje zdravstvene službe oziroma poklica;
  • ima zagotovljene ustrezne prostore, opremo, in - če to zahteva narava dela - tudi ustrezne kadre;
  • pridobi mnenje pristojne zbornice ali strokovnega združenja.

  Vpis v register zasebnih zdravstvenih delavcev se opravi na vlogo.

  Kandidat mora vlogi za izdajo dovoljenja za opravljanje zasebne zdravstvene dejavnosti za pravne osebe na obrazcu predložiti naslednja dokazila:

  • potrdilo o registraciji pravne osebe (sklep sodišča o vpisu ustanovitve subjekta v sodni register);
  • potrdilo, da ima nosilec zdravstvene dejavnosti zahtevano izobrazbo za opravljanje predvidene dejavnosti in je usposobljen za samostojno delo (spričevalo o zaključnem izpitu, diploma, potrdilo o strokovnem izpitu, licenca);
  • potrdilo o nekaznovanosti, ki ne sme biti starejše od treh mesecev (potrdilo, da nosilcu zdravstvene dejavnosti ni s pravnomočno sodbo prepovedano opravljanje zdravstvene službe oziroma poklica);
  • pravno podlago za izvajanje dejavnosti z nosilcem zdravstvene dejavnosti (pogodba o zaposlitvi ali druga pravna podlaga) ter potrdilo, da nosilec zdravstvene dejavnosti ni v delovnem razmerju oziroma soglasje delodajalca;
  • potrdilo, da so za opravljanje zdravstvene dejavnosti zagotovljeni ustrezni prostori in oprema in - če to zahteva narava dela - tudi ustrezni kadri (zemljiškoknjižni izpisek o lastništvu prostorov, kupoprodajna pogodba ali pogodba o najemu oziroma uporabi z ustreznim zdravstvenim zavodom oziroma drugo pravno ali fizično osebo);
  • uporabno dovoljenje za prostore, v katerih se bo izvajala zdravstvena dejavnost (izda ga pristojna upravna enota) – ta priloga ni potrebna, če je pod točko 2 v obrazcu vloge obkrožena možnost a);
  • mnenje pristojne zbornice ali strokovnega združenja za nosilca zdravstvene dejavnosti.

  Zdravstveni delavec (fizična oseba), ki izpolnjuje pogoje, lahko začne opravljati zasebno zdravstveno dejavnost z dnem izdaje odločbe o vpisu v register zasebnih zdravstvenih delavcev.

  Vpis v register zasebnih zdravstvenih delavcev se opravi na vlogo posameznika, v vlogi pa je treba navesti:

  • ime in priimek, rojstni datum in kraj rojstva;
  • naslov stalnega prebivališča (kraj, ulica in hišna številka);
  • poklic oziroma strokovno izobrazbo;
  • vrsto zdravstvene dejavnosti, ki bi jo želel opravljati kot zasebno zdravstveno dejavnost;
  • sedež prostorov, v katerih bo opravljal zasebno zdravstveno dejavnost - opisom prostorov, opreme in kadrovske zasedbe;
  • znanje slovenskega jezika oziroma na dvojezičnih območjih tudi jezik narodnosti.

  K vlogi za vpis v register zasebnih zdravstvenih delavcev je treba predložiti tudi dokazila o izpolnjevanju vseh predpisanih pogojev. Kandidat mora vlogi za izdajo odločbe o vpisu v register zasebnih zdravstvenih delavcev na obrazcu priložiti še naslednja dokazila:

  • potrdilo o nekaznovanosti, ki ne sme biti starejše od treh mesecev (potrdilo, da nosilcu zdravstvene dejavnosti ni s pravnomočno sodbo prepovedano opravljanje zdravstvene službe oziroma poklica);
  • potrdilo, da nosilec zdravstvene dejavnosti ni v delovnem razmerju – predložiti ga mora najpozneje ob začetku izvajanja zasebne zdravstvene dejavnosti;
  • potrdilo, da so za opravljanje zdravstvene dejavnosti zagotovljeni ustrezni prostori in oprema in - če to zahteva narava dela - tudi ustrezni kadri (zemljiškoknjižni izpisek o lastništvu prostorov, kupoprodajna pogodba ali pogodba o najemu oziroma uporabi z ustreznim zdravstvenim zavodom oziroma drugo pravno ali fizično osebo);
  • uporabno dovoljenje za prostore, v katerih se bo izvajala zdravstvena dejavnost (izda ga pristojna upravna enota) – ta priloga ni potrebna, če je pod točko 2 v obrazcu vloge obkrožena možnost a);
  • mnenje pristojne zbornice ali strokovnega združenja za nosilca zdravstvene dejavnosti.

  Podrobneje

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnosti v Sloveniji ne morete opravljati čezmejno ali občasno.