Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Izvajanje obratovalnega monitoringa elektromagnetnega sevanja

Izvedba prvih meritev ali obratovalnega monitoringa obsega:

 • nizkofrekvenčno elektromagnetno sevanje,
 • visokofrekvenčno sevanje,
 • izračun veličin elektromagnetnega polja,
 • izračun obremenitve okolja zaradi sevanja,
 • izdelava poročila o opravljenih meritvah in izračunu obremenitve okolja s sevanjem.

Prve meritve se izvedejo po prvem zagonu ali rekonstrukciji vira sevanja. Meritve se izvedejo med poskusnim obratovanjem, če pato v postopku izdaje uporabnega dovoljenja ni določeno, po vzpostavitvi stabilnih obratovalnih razmer, vendar ne prej kot v treh in ne kasneje kot v devetih mesecih po zagonu. V okviru prvih meritev morajo biti opravljene najmanj tri posamezne meritve, med seboj ločene in izvedene v času, ko je vir sevanja v obratovalnem času, da je obremenitev okolja z elektromagnetnim poljem kot posledica njegove emisije največja. 

V okviru obratovalnega monitoringa elektromagnetnega sevanja mora biti izvedena tudi občasna meritev veličin elektromagnetnega polja.

Občasne meritve se izvedejo med obratovanjem ali uporabo vira sevanja enkrat: 

 • vsako tretje koledarsko leto za visokofrekvenčni vir sevanja in
 • vsako peto koledarsko leto za nizkofrekvenčni vir sevanja.

V okviru občasnih meritev morajo biti opravljene najmanj tri posamezne meritve, enakomerno porazdeljene v obdobju enega dneva oziroma v obdobju dneva, ko vir sevanja obratuje, če ne obratuje neprekinjeno ves dan.

Posamezne meritve se izvajajo v času, ko je vir sevanja v obratovalnem stanju, ko je obremenitev okolja z elektromagnetnim poljem kot posledica njegove emisije največja.

Pri izvajanju prve in občasne meritve se ovrednoti celotna obremenitev območja s sevanjem kot posledica obratovanja ali uporabe vseh bližnjih virov sevanja. Skupna obremenitev območja s sevanjem zaradi nizkofrekvenčnih virov sevanja in zaradi visokofrekvenčnih virov sevanja se ugotavljata ločeno. Nov poseg v okolje ali rekonstrukcija objekta ali naprave ne sme povzročiti celotne obremenitve območja s sevanjem, ki presega mejne vrednosti.

Obratovalni monitoring elektromagnetnega sevanja izvaja lahko sam zavezanec ali oseba, ki ima pridobljeno pooblastilo za izvajanje obratovalnega monitoringa elektromagnetnega sevanja. 

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Splošni pogoji

Pogoji

 • Za opravljanje dejavnosti se morate predhodno registrirati in izbrati ustrezno statusno obliko.

 • Izvajalec obratovalnega monitoringa mora imeti pridobljeno pooblastilo za izvajanje obratovalnega monitoringa elektromagnetnega sevanja.

  S pooblastilom se izvajalcu obratovalnega monitoringa priznajo upravičenosti za izvajanje prvih meritev in obratovalnega monitoringa.

  Izvajalec obratovalnega monitoringa pridobi pooblastilo na podlagi vloge pri pristojnem organu. Po administrativnem in vsebinskem pregledu se izda pooblastilo za izvajanje obratovalnega monitoringa elektromagnetnega sevanja.

  Vloga mora vsebovati podatke o prosilcu za pooblastilo in navedbo o vrsti, področju in obsegu izvajanja prvih meritev ali obratovalnega monitoringa.

  Po pridobljenem pooblastilu se izvajalec obratovalnega monitoringa vpiše v evidenco izvajalcev monitoringa. Pooblastilo se izda za dobo največ šestih let.

  Za pridobitev pooblastila za izvajanje obratovalnega monitoringa je treba imeti akreditacijsko listino in sedež v Republiki Sloveniji.

  Podrobneje

 • Izvajalec meritev mora izdelati:

  • poročilo o prvih meritvah in
  • poročilo o občasnih meritvah.

  Poročili o prvih in občasnih meritvah morata vsebovati podatke o:

  • izvajalcu prvih/občasnih meritev,
  • zavezancu in njegovi dejavnosti,
  • glavnih tehničnih značilnostih vira sevanja,
  • obratovalnem stanju vira sevanja v času meritev,
  • uporabljenih merilnikih veličin elektromagnetnega polja,
  • temperaturi zraka, zračnem pritisku, relativni vlažnosti zraka in drugih meteoroloških razmerah v času meritev,
  • kraju meritve in času meritev,
  • načinu merjenja in izračunu vrednosti elektromagnetnega polja,
  • rezultatih posamezne meritve,
  • vrednotenju izračunanih vrednosti veličin elektromagnetnega polja glede na predpisane mejne vrednosti.

  Poročilo o prvih meritvah mora zavezanec predložiti pristojnemu organu 30 dni po opravljenih meritvah. Poročilo o občasnih meritvah, opravljenih v preteklem letu, mora biti predloženo Ministrstvu za okolje in prostor vsako leto do 31. marca. 

  Zavezanec mora obe poročili hraniti najmanj pet let, če gre za visokofrekvenčni vir sevanja, in deset let, če gre za nizkofrekvenčni vir sevanja.

  Dokazila

  Poročilo o prvih meritvah

  Poročilo o občasnih meritvah

  Pravne podlage

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnosti v Sloveniji ne morete opravljati čezmejno ali občasno.