Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Izvajanje obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode

Za zagotovitev obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode je zadolžen povzročitelj obremenitve oziroma zavezanec.

Obratovalni monitoring stanja podzemne vode obsega:

 • merjenje globine do podzemne vode pred predčrpanjem,
 • merjenje prehodnosti opazovalne vrtine,
 • predčrpanje vode iz opazovalne vrtine pred vzorčenjem,
 • merjenje količine predčrpane vode,
 • merjenje globine do podzemne vode ob vzorčenju in količine odvzetega vzorca,
 • terenske meritve,
 • vzorčenje podzemne vode,
 • pripravo, prevoz in shranjevanje vzorcev,
 • pripravo vzorcev v laboratoriju, merjenje in analizo odvzetih vzorcev,
 • vrednotenje rezultatov analiz in vpliva glede na posamezne parametre, ki so predmet obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode,
 • izdelavo poročila o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode in
 • oceno hitrosti toka podzemne vode na merilnih mestih in meritve hidroloških parametrov na mestu vzorčenja, če gre za ugotavljanje vpliva odlaganja odpadkov na odlagališču.

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Splošni pogoji

Pogoji

 • Za opravljanje dejavnosti se morate predhodno registrirati in izbrati ustrezno statusno obliko.

 • Za izvajanje obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode je treba pridobiti pooblastilo za izvajanje obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode.

  Izvajalec obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode pridobi pooblastilo na podlagi  vloge pri Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo. Vloga za pridobitev pooblastila mora vsebovati podatke o vlagatelju ter navedbo postopkov in parametrov v sklopu izvajanja prvih meritev ali obratovalnega monitoringa ter ustrezna dokazila. Po administrativnem in vsebinskem pregledu vloge se  izda  pooblastilo za izvajanje obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode.

  Pooblastilo velja šest let od dneva njegove pravnomočnosti, pooblastilo se lahko podaljša, če oseba še izpolnjuje predpisane pogoje.

  Po pridobljenem pooblastilu se izvajalec obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode vpiše v evidenco izvajalcev obratovalnega monitoringa, ki jo vodi Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo.

  V evidenco se lahko vpiše pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ima pooblastilo ministrstva za izvajanje obratovalnega monitoringa, in oseba, ki je upravičena izvajati obratovalni monitoring v drugi državi članici. Slednja se v evidenco lahko vpiše na podlagi overjene kopije akta, ki ji ga je za izvajanje obratovalnega monitoringa izdal pristojni organ države članice.

  Podrobneje

 • Poročilo mora vsebovati podatke o:

  • izvajalcu obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode (firma in sedež pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika) z navedbo oseb, odgovornih za pripravo posameznih vsebin poročila,
  • podizvajalcih (firma in sedež pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika), če so ti vključeni v izvajanje obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode, z navedbo oseb, odgovornih za pripravo posameznih vsebin poročila,
  • zavezancu (firma in sedež pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika) in njegovi dejavnosti,
  • merilnih mestih oziroma mestih vzorčenja za izvajanje obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode iz 5. člena tega pravilnika, vključno s strokovnimi utemeljitvami in obrazložitvami,
  • rezultatih meritev iz 1., 2., 4., 5. in 6. točke prvega odstavka 4. člena tega pravilnika, vključno z opisom izvedbe teh meritev,
  • vrsti meritev in obsegu parametrov iz 7. člena tega pravilnika, ki so vključeni v obratovalni monitoring stanja podzemne vode, pri čemer je treba dodati strokovno obrazložitev:
   • kateri osnovni parameter iz druge alineje 14. točke 3. člena tega pravilnika je bil določen kot indikativni parameter, če gre za naprave iz četrte alineje prvega odstavka 2. člena tega pravilnika,
   • s katerim parametrom se je spremljala posamezna zadevna nevarna snov, če gre za naprave iz druge alineje prvega odstavka 2. člena tega pravilnika,
  • pogostosti in času vzorčenja,
  • načinu in uporabljenih metodah vzorčenja,
  • uporabljeni opremi za vzorčenje,
  • uporabljenih analiznih metodah in merilni opremi ter merilni negotovosti in meji določljivosti uporabljenih analiznih metod, da se zagotovi primerljivost analiznih metod za ves čas izvajanja obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode, vključno s posnetkom ničelnega stanja, če je ta posnetek zahtevan,
  • rezultatih vsake posamezne meritve na vsakem od merilnih mest na dotoku podzemne vode na območje naprave ali odlagališča in na vsakem od merilnih mest na odtoku podzemne vode z območja naprave ali odlagališča,
  • vrednotenju v skladu s prejšnjim členom, pri čemer je treba za odlagališča odpadkov dodati tudi vrednotenje sprememb vsebnosti parametrov v podzemni vodi glede na opozorilne spremembe, določene za te parametre,
  • ugotovitvah o stanju podzemne vode z oceno trenda slabšanja ali izboljševanja stanja podzemne vode, vključno s prikazom prostorske porazdelitve parametrov iz 7. člena tega pravilnika, ki so vključeni v obratovalni monitoring stanja podzemne vode, znotraj ciljne hidrogeološke cone, in
  • kontaktnih osebah izvajalca obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode in podizvajalcev, če so bili ti vključeni v izvajanje obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode, odgovornih za pripravo posameznih vsebin poročila, za zagotavljanje dodatnih informacij glede vzorčenja podzemne vode ter razlago podatkov o vzorčenju in rezultatih analize podzemne vode.

  Poročilo mora poleg zgoraj navedenih podatkov vsebovati tudi:

  • podatke o pretoku črpanja,
  • opis izvedbe in opreme vsakega merilnega mesta oziroma mesta vzorčenja, če gre za prvo poročilo po izvedbi novega merilnega mesta,
  • podatke o posnetku ničelnega stanja podzemne vode, če gre za prvo poročilo, izdelano v skladu s tem pravilnikom,
  • ugotovitve in podatke o rednem vzdrževanju vsakega merilnega mesta iz 8. člena tega pravilnika,
  • podatke o preveritvah delovanja avtomatskih merilnikov,
  • ugotovitve o preveritvi ustreznosti vsakega merilnega mesta,
  • ugotovitve o potrebah po čiščenju posameznega merilnega mesta,
  • ugotovitve o potrebah po sanaciji merilnega mesta, vključno z opisom ugotovljenih poškodb ali dotrajanosti, in
  • strokovno utemeljitev in obrazložitev morebitnega predloga nadomestnega merilnega mesta glede na ugotovitve iz prejšnje točke ali dodatnih merilnih mest iz šestega odstavka 5. člena tega pravilnika.

  Poročilo o obratovalnem monitoringu za preteklo leto mora zavezanec predložiti Agenciji RS za okolje najpozneje do 31. marca tekočega leta. Zavezanec mora poročilo hraniti ves čas obratovanja naprave. Če je zavezancu izdana odločba za izvedbo ukrepov ob prenehanju obratovanja naprave, hrani poročila do dokončanja izvedbe teh ukrepov.

  Dokazila

  • poročilo o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode

  Pravne podlage

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

V evidenco izvajalcev obratovalnega monitoringa se lahko vpiše pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ima pooblastilo ministrstva za izvajanje obratovalnega monitoringa, in oseba, ki je upravičena izvajati obratovalni monitoring v drugi državi članici.

Oseba, ki je upravičena izvajati obratovalni monitoring v drugi državi članici, se lahko vpiše v evidenco na podlagi overjene kopije akta, ki ji ga je za izvajanje obratovalnega monitoringa izdal pristojni organ države članice.