Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Izvajanje obratovalnega monitoringa stanja površinskih voda

Za zagotovitev obratovalnega monitoringa stanja površinskih voda je zadolžen povzročitelj obremenitve oziroma zavezanec.

Obratovalni monitoring lahko izvaja le oseba, ki je vpisana evidenco izvajalcev obratovalnega monitoringa, ki jo vodi Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo.

Izvedba obratovalnega monitoringa stanja površinskih voda obsega: 

 • merjenje temperature vode, električne prevodnosti, pH, nasičenosti vode s kisikom, koncentracije v vodi raztopljenega kisika na mestu vzorčenja;
 • merjenje drugih parametrov, ki se jih meri na mestu vzorčenja in so vključeni v program obratovalnega monitoringa stanja površinskih voda;
 • vzorčenje površinskih voda;
 • pripravo, prevoz in shranjevanje vzorcev;
 • prevzem vzorcev v laboratoriju;
 • pripravo vzorcev v laboratoriju, merjenje in analizo odvzetih vzorcev;
 • vrednotenje rezultatov analiz in vpliva glede na posamezne parametre, ki so predmet obratovalnega monitoringa stanja površinskih voda zaradi ugotavljanja vpliva odvajanja odpadne vode iz naprave;
 • ugotavljanja vpliva odvajanja tekočih odpadkov oziroma odpadne vode iz proizvodnje titanovega dioksida ali ugotavljanja vpliva odlaganja odpadkov na odlagališču na stanje površinskih voda in
 • izdelavo poročila o opravljenih meritvah, analizah in vrednotenjih iz prejšnje alineje.

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Splošni pogoji

Pogoji

 • Za opravljanje dejavnosti se morate predhodno registrirati in izbrati ustrezno statusno obliko.

 • Za izvajanje obratovalnega monitoringa stanja površinskih voda je treba pridobiti pooblastilo za izvajanje obratovalnega monitoringa stanja površinskih voda.

  Izvajalec obratovalnega monitoringa stanja površinskih voda pridobi pooblastilo na podlagi vloge pri Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo. Vloga za pridobitev pooblastila mora vsebovati podatke o vlagatelju ter navedbo postopkov in parametrov v sklopu izvajanja obratovalnega monitoringa stanja površinskih voda, na katere se nanaša vloga za pridobitev pooblastila, ter ustrezna dokazila. Po vsebinskem pregledu vloge in ugotovitvi, da so izpolnjeni vsi pogoji za izdajo, se izda pooblastilo za izvajanje obratovalnega monitoringa stanja površinskih voda.

  Pooblastilo ali potrdilo velja šest let od dneva njegove pravnomočnosti.

  Po pridobljenem pooblastilu ali potrdilu se izvajalec obratovalnega monitoringa vpiše v evidenco izvajalcev obratovalnega monitoringa, ki jo vodi Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo.

  V evidenco se  po uradni dolžnosti vpiše pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ima pravnomočno pooblastilo ali potrdilo ministrstva za izvajanje obratovalnega monitoringa. Oseba iz druge države članice, ki je v tej državi članici upravičena izvajati obratovalni monitoring, pridobi potrdilo ministrstva za vpis v evidenco, ki ga izda ministrstvo z odločbo, če dokaže, da je upravičena izvajati  monitoring na način, kot ga določa predpis ministra v petem odstavku 150. člena Zakona o varstvu okolja.

  Ministrstvo odloči o odvzemu pooblastila za izvajanje prvih meritev in obratovalnega monitoringa ter izbrisu iz evidence izvajalcev obratovalnega monitoringa z odločbo, če:

  • pooblaščena oseba to sama zahteva,
  • pooblaščena oseba ne izpolnjuje več predpisanih pogojev,
  • so bile s kontrolnim monitoringom iz osmega odstavka 247. člena Zakona o varstvu okolja več kot dvakrat ugotovljene nepravilnosti pri izvajanju obratovalnega monitoringa ali
  • je ob preverjanju kakovosti monitoringa iz 2. in 3. točke drugega odstavka 152 člena Zakona o varstvu okolja ugotovilo kršitve, zaradi katerih obstaja utemeljen dvom o usposobljenosti izvajalca obratovalnega monitoringa.

  Prav tako ministrstvo izda odločbo o izbrisu iz evidence izvajalcev obratovalnega monitoringa osebi iz druge države članice, če:

  • to sama zahteva,
  • ni več upravičena izvajati obratovalni monitoring v drugi državi članici,
  • so izpolnjeni razlogi iz 3. ali 4. točke 153. člena Zakona o varstvu okolja.

  Podrobneje

 • Pooblaščeni izvajalec obratovalnega monitoringa stanja površinskih voda mora za vsako koledarsko leto izdelati poročilo o obratovalnem monitoringu stanja površinskih voda.

  Poročilo o obratovalnem monitoringu stanja površinskih voda mora vsebovati  podatke o:

  • izvajalcu obratovalnega monitoringa stanja površinskih voda;
  • zavezancu in njegovi dejavnosti;
  • mestih vzorčenja za izvajanje obratovalnega monitoringa stanja površinskih voda, skupaj z opisom mesta vzorčenja (širina dna struge, širina omočenega dela struge, fotografija struge na mestu vzorčenja);
  • vrednosti pretoka na hidrološki postaji v času vzorčenja in meritev;
  • vrsti meritev in obsegu parametrov, ki so vključeni v obratovalni monitoring stanja površinskih voda;
  • pogostosti in času vzorčenja;
  • načinu in uporabljenih metodah vzorčenja;
  • izmerjenih vrednostih hidroloških parametrov na mestih vzorčenja, če gre za obratovalni monitoring stanja površinskih voda zaradi ugotavljanja vpliva odlaganja odpadkov na odlagališču;
  • izmerjenih vrednostih parametrov obratovalnega monitoringa stanja površinskih voda;
  • uporabljenih analiznih metodah in merilni opremi ter merilni negotovosti in meji določljivosti uporabljenih analiznih metod;
  • rezultatih vsake posamezne meritve na mestu vzorčenja brez vpliva in na dolvodnem mestu vzorčenja ter vrednotenju parametrov obratovalnega monitoringa stanja površinskih voda;
  • vrednotenju vpliva in
  • sklepnih ugotovitvah o vplivu na stanje površinskih voda, vključno z opredelitvijo morebitne čezmerne obremenitve okolja.

  Poročilo o obratovalnem monitoringu stanja površinskih voda mora zavezanec v elektronski obliki predložiti Agenciji RS za okolje najpozneje do 31. marca tekočega leta za preteklo leto.

  Dokazila

  • poročilo o obratovalnem monitoringu stanja površinskih voda

  Pravne podlage

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

V evidenco se po uradni dolžnosti vpiše pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ima pravnomočno pooblastilo ali potrdilo ministrstva za izvajanje obratovalnega monitoringa.

Oseba iz druge države članice, ki je v tej državi članici upravičena izvajati obratovalni monitoring, pridobi potrdilo ministrstva za vpis v evidenco, ki ga izda ministrstvo z odločbo, če dokaže, da je upravičena izvajati monitoring na način, kot ga določa predpis ministra v petem odstavku 150. člena Zakona o varstvu okolja.