Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Izvajanje obratovalnega monitoringa stanja površinskih voda

Za zagotovitev obratovalnega monitoringa stanja površinskih voda je zadolžen povzročitelj obremenitve oziroma zavezanec.

Zavezanec lahko opravi obratovalni monitoring sam ali pa ga opravi oseba, ki je za to dejavnost pooblaščena.

Izvedba obratovalnega monitoringa stanja površinskih voda obsega:

 • merjenje temperature vode, električne prevodnosti, pH, nasičenosti vode s kisikom, koncentracije v vodi raztopljenega kisika na mestu vzorčenja;
 • merjenje drugih parametrov, ki se jih meri na mestu vzorčenja in so vključeni v program obratovalnega monitoringa stanja površinskih voda;
 • vzorčenje površinskih voda;
 • pripravo, prevoz in shranjevanje vzorcev;
 • prevzem vzorcev v laboratoriju;
 • pripravo vzorcev v laboratoriju, merjenje in analizo odvzetih vzorcev;
 • vrednotenje rezultatov analiz in vpliva glede na posamezne parametre, ki so predmet obratovalnega monitoringa stanja površinskih voda zaradi ugotavljanja vpliva odvajanja odpadne vode iz naprave;
 • ugotavljanja vpliva odvajanja tekočih odpadkov oziroma odpadne vode iz proizvodnje titanovega dioksida ali ugotavljanja vpliva odlaganja odpadkov na odlagališču na stanje površinskih voda in
 • izdelavo poročila o opravljenih meritvah, analizah in vrednotenjih.

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Pogoji

 • Za opravljanje dejavnosti se morate predhodno registrirati in izbrati ustrezno statusno obliko.

 • Za izvajanje obratovalnega monitoringa stanja površinskih voda je treba pridobiti pooblastilo.

  Izvajalec obratovalnega monitoringa pridobi pooblastilo na podlagi vloge pri Ministrstvu za okolje in prostor. Po administrativnem in vsebinskem pregledu se izda pooblastilo za izvajanje obratovalnega monitoringa stanja površinskih voda.

  Vloga za pridobitev pooblastila za izvajanje obratovalnega monitoringa stanja površinskih voda mora vsebovati podatke o vlagatelju ter navedbo postopkov in parametrov.

  Po pridobljenem pooblastilu se izvajalec obratovalnega monitoringa vpiše v evidenco izvajalcev monitoringa. Pooblastilo se izda za dobo največ šestih let.

  Za pridobitev pooblastila za izvajanje obratovalnega monitoringa stanja površinskih voda je treba zagotoviti tehnične pogoje.

  Podrobneje

 • Izvajalec obratovalnega monitoringa stanja površinskih voda mora za vsako koledarsko leto izdelati poročilo o obratovalnem monitoringu stanja površinskih voda.

  Poročilo o obratovalnem monitoringu stanja površinskih voda mora vsebovati naslednje podatke o:

  • izvajalcu obratovalnega monitoringa stanja površinskih voda;
  • zavezancu in njegovi dejavnosti;
  • mestih vzorčenja za izvajanje obratovalnega monitoringa stanja površinskih voda, skupaj z opisom mesta vzorčenja (širina dna struge, širina omočenega dela struge, fotografija struge na mestu vzorčenja);
  • vrednosti pretoka na hidrološki postaji v času vzorčenja in meritev;
  • vrsti meritev in obsegu parametrov, ki so vključeni v obratovalni monitoring stanja površinskih voda;
  • pogostosti in času vzorčenja;
  • načinu in uporabljenih metodah vzorčenja;
  • izmerjenih vrednostih hidroloških parametrov na mestih vzorčenja, če gre za obratovalni monitoring stanja površinskih voda zaradi ugotavljanja vpliva odlaganja odpadkov na odlagališču;
  • izmerjenih vrednostih parametrov obratovalnega monitoringa stanja površinskih voda;
  • uporabljenih analiznih metodah in merilni opremi ter merilni negotovosti in meji določljivosti uporabljenih analiznih metod;
  • rezultatih vsake posamezne meritve na mestu vzorčenja brez vpliva in na dolvodnem mestu vzorčenja ter vrednotenju parametrov obratovalnega monitoringa stanja površinskih voda;
  • vrednotenju vpliva in
  • sklepnih ugotovitvah o vplivu na stanje površinskih voda, vključno z opredelitvijo morebitne čezmerne obremenitve okolja.

  Poročilo o obratovalnem monitoringu stanja površinskih voda mora zavezanec v elektronski obliki do 31. marca tekočega leta za preteklo leto predložiti Ministrstvu za okolje in prostor.

  Dokazila

  Poročilo o obratovalnem monitoringu stanja površinskih voda

  Pravne podlage

  Skrbnik zakonodaje

  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

  Kotnikova 5
  1000 Ljubljana

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnosti v Sloveniji ne morete opravljati čezmejno ali občasno.
Zadnja sprememba:
5. 8. 2020