Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Izvajanje požarnega varovanja

Naloge varstva pred požarom so raziskovanje, izobraževanje in usposabljanje, načrtovanje ukrepov varstva pred požarom, nadziranje, požarno zavarovanje, gasilstvo, tehnični nadzor vgrajenih sistemov požarne zaščite, dimnikarstvo, požarno varovanje premoženja idr.

Cilj dejavnosti in ukrepov varstva pred požarom je varovanje ljudi, živali, premoženja in okolja pred požarom in eksplozijo.

Pravica za opravljanje požarnega varovanja se pridobi s pooblastilom. Pooblastilo izda Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje.

Pooblastilo za izvajanje ukrepov varstva pred požarom obsega pooblastila za:

 • organiziranje in izvajanje usposabljanja za varstvo pri delu;
 • izdelavo požarnega reda, požarnega načrta in načrta evakuacije;
 • izvajanje drugih ukrepov varstva pri delu.

Dejavnost lahko opravljajo fizične in pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki ali posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, če izpolnjujejo predpisane pogoje.

Požarno varovanje vključuje tehnično in fizično požarno varovanje. Opravljajo ga lahko pravne osebe, ki imajo licenco za varovanje premoženja in pooblastilo za izvajanje požarnega varovanja.

Tehnično požarno varovanje obsega nadzor prenosa signalov od vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite v varovanem objektu do varnostno nadzornega centra. Opravljajo ga osebe s pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo operater VNC. Fizično požarno varovanje obsega zlasti preventivne preglede varovanega objekta. Opravlja ga osebe s pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo varnostnik.

Načrt požarnega varovanjaje sestavni del pogodbe o požarnem varovanju in se izdela za vsak objekt posebej.

O intervenciji ali drugem potrebnem ukrepanju v posameznem varovanem objektu, izvajalec požarnega varovanja izdela poročilo o intervenciji.

Izvajalec požarnega varovanja izdela letno poročilo o izvajanju požarnega varovanja, ki ga pošlje Upravi Republike Slovenije za varovanje in zaščito, in sicer do 31. marca za preteklo leto.

Gasilske enote opravljajo dejavnost varstva pred požarom v okviru obvezne javne službe.

Požarno varovanje požarno bolj ogroženih industrijskih in drugih poslovnih objektov, v katerih obstaja vsaj srednja do povečana požarna ogroženost, lahko izvajajo na podlagi pogodb z gospodarskimi družbami tudi poklicne ali prostovoljne gasilske enote, ki morajo na območje požarno varovanega objekta priti z intervencijsko ekipo najkasneje v desetih minutah, pri čemer sedež teh enot ne sme biti oddaljen od varovanega objekta več kot 5 km.

Požarno varovanje industrijskih in drugih poslovnih objektov, ki so požarno bolj ogroženi, lahko opravljajo tudi gasilske enote na podlagi ustreznih pogodb.

Splošni pogoji

Pogoji

 • Za opravljanje dejavnosti se morate predhodno registrirati in izbrati ustrezno statusno obliko.

 • Licenca je eno od dovoljenj za opravljanje nalog zasebnega varovanja, ki jo gospodarskim družbam ali samostojnim podjetnikom ob izpolnjevanju pogojev s certifikatom o licenci  podeli Ministrstvo za notranje zadeve.

  Osnovni pogoji, potrebni za pridobitev licence za varovanja ljudi in premoženja, so:

  1. Imeti za nedoločen čas s polnim delovnim časom v delovnem razmerju varnostnega menedžerja, ki opravlja naloge odgovorne osebe za opravljanje zasebnega varovanja ali je prosilec sam varnostni menedžer
  2. Odsotnost varnostnih zadržkov za povezane osebe
  3. Nepovezanost povezanih oseb s pravno osebo, kateri je bila odvzeta licenca, in ukrep prepovedi ponovne pridobitve licence še traja
  4. Neuveden postopek za odvzem katere koli druge licence po Zakonu o zasebnem varovanju
  5. Neizrečen ukrep začasnega ali pogojnega odvzema licence ali odvzema licence v obdobju zadnjih dveh let in ukrep prepovedi ponovne pridobitve licence še traja
  6. Imeti v delovnem razmerju vsaj enega varnostnika
  7. Imeti lasten ali s pogodbo zagotovljen varnostno nadzorni center
  8. Sklenjeno zavarovanje za odgovornost za škodo, ki bi lahko nastala pri delu
  9. Sprejet interni akt, s katerim se določi oznake, delovno obleko, opremo in vozila
  10. Lastništvo ali najem poslovnih prostorov v Republiki Sloveniji

  Pogoj iz 1., 6., 7. in 8. točke mora prosilec izpolniti pred začetkom opravljanja zasebnega varovanja, vendar najkasneje v 30 dneh od vročitve certifikata o licenci, sicer se šteje, da ne izpolnjuje pogojev.

  Podrobneje

 • Pravica za opravljanje požarnega varovanja se pridobi s pooblastilom. Pooblastilo izda Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje.

  Pogoji za pridobitev pooblastila:

  • licenca za varovanje premoženja,
  • zaposlenih najmanj pet varnostnikov z opravljenim preizkusom znanja oziroma usposobljenosti iz varstva pri delu,
  • neposredna in stalna komunikacija med VNC in varnostniki (lahko dogovor z VNC o opravljanju nalog tehničnega varovanja),
  • ustrezna oprema za vozila, s katerimi se opravlja požarno varovanje. V vozilih morata biti nameščena najmanj dva gasilnika, in sicer gasilnik na ABC-prah z gasilno sposobnostjo 27A, 144B in gasilnik CO(2) z gasilno sposobnostjo 144B.

  Predlagatelj vloži pri Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje vlogo za izdajo pooblastila. Pooblastilo se izda za nedoločen čas. 

  Imetniki pravice za opravljanje požarnega varovanja morajo najmanj enkrat letno omogočiti zaposlenim, navedenim na pooblastilu, strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje iz varstva pred požarom. O usposabljanju za varstvo pred požarom se vodi evidenca.

  Podrobneje

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnost lahko opravljate čezmejno oziroma občasno. Pred prvim opravljanjem morate pridobiti dovoljenje pri pristojnem organu.