Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Izvajanje prvih meritev in obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak

Prve meritve in obratovalni monitoring mora zagotoviti upravljavec naprav, ki izvajajo dejavnost:

 • energetike in pridobivanje mineralnih surovin,
 • pridobivanja nekovinskih mineralnih surovin, proizvodnja stekla, keramike in gradbenih materialov,
 • proizvodnje jekla, železa in drugih kovin,
 • proizvodnje kemičnih izdelkov, fitofarmacevtskih sredstev in rafiniranje mineralnih olj,
 • površinske obdelava z uporabo organskih snovi, proizvodnja plastičnih folij ter postopki predelave smol in plastike,
 • proizvodnje lesa in pulpe,
 • proizvodnje hrane, piva, tobaka in krme ter kmetijskih proizvodov,
 • predelave in odstranjevanje odpadkov,
 • skladiščenja kemičnih spojin in pripravkov.

Prve meritve in obratovalni monitoring lahko izvaja le oseba, ki je vpisana evidenco izvajalcev obratovalnega monitoringa, ki jo vodi Ministrstvo za okolje in prostor.

Izvedba prvih meritev in obratovalnega monitoringa obsega:

 • izdelavo načrta meritev emisije snovi v zrak, v skladu s standardom SIST EN 15259,
 • izdelavo strategije vzorčenja in vzorčenje odpadnih plinov v skladu s standardom SIST EN 15259,
 • izdelavo načrta za beleženje časa obratovanja naprave in ocenjevanje letnega časa obratovanja naprave,
 • merjenje koncentracije snovi v odpadnih plinih ter preračunavanje rezultatov na enoto prostornine pri normalnih pogojih in na računsko vsebnost kisika,
 • merjenje in vrednotenje parametrov stanja odpadnih plinov in obratovalnih parametrov,
 • merjenje prostorninskega pretoka odpadnih plinov in izračun masnega pretoka snovi v odpadnih plinih, emisijskega deleža, stopnje zmanjšanja emisije, količine vlaken in emisijskega faktorja, če je s predpisi o emisiji snovi v zrak zanje določena mejna vrednost,
 • ocenjevanje razpršene in ubežne emisije snovi v zrak,
 • izračunavanje emisijskih faktorjev, če so za napravo določeni,
 • izdelavo poročila o opravljenih meritvah emisije snovi v skladu s standardom SIST EN 15259 in izdelavo ocene o letni emisiji snovi v zrak.

Če gre za emisijo snovi iz naprave, za katero je treba dokazovati izpolnjevanje pogojev v zvezi s kakovostjo zunanjega zraka, obratovalni monitoring obsega tudi:

 • ugotavljanje letne količine odpadnih plinov in masnih pretokov,
 • ocenjevanje celotne in dodatne obremenitve zunanjega zraka na območju vrednotenja obremenitve zunanjega zraka zaradi emisije snovi iz naprave,
 • izdelavo poročila o izdelanih ocenah celotne in dodatne obremenitve zunanjega zraka.

Če se v napravi uporabljajo hlapna organska topila ali halogenirana hlapna organska topila, obratovalni monitoring obsega tudi:

 • ugotavljanje letne količine nezajetih in celotnih emisij hlapnih organskih topil ali halogeniranih hlapnih organskih topil in
 • izračun masnega pretoka hlapnih organskih topil ali halogeniranih hlapnih organskih topil na posameznih izpustih.

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Splošni pogoji

Pogoji

 • Za opravljanje dejavnosti se morate predhodno registrirati in izbrati ustrezno statusno obliko.

 • Za izvajanje prvih meritev in obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak je treba pridobiti pooblastilo za vsako od naslednjih vrst obratovalnega monitoringa:

  • izvajanje prvih ali občasnih meritev emisije snovi in izdelavo ocene o letnih emisijah snovi v zrak,
  • kalibracijo in redno letno testiranje delovanja merilne opreme za trajne meritve,
  • ocenjevanje celotne obremenitve zunanjega zraka na območju vrednotenja.

  Za pridobitev pooblastila mora izvajalec prvih meritev in obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak vložiti vlogo na Ministrstvo za okolje in prostor. Vloga za pridobitev pooblastila mora vsebovati podatke o vlagatelju ter ustrezna dokazila glede na vrsto pooblastila, ki ga izvajalec želi pridobiti. Po administrativnem in vsebinskem pregledu vloge se izda pooblastilo za izvajanje obratovalnega monitoringa.

  Pooblastilo velja šest let od dneva njegove pravnomočnosti, pooblastilo se lahko podaljša, če oseba še izpolnjuje predpisane pogoje.

  Po pridobljenem pooblastilu se izvajalec obratovalnega monitoringa vpiše v evidenco izvajalcev obratovalnega monitoringa, ki jo vodi Ministrstvo za okolje in prostor.

  V evidenco se lahko vpiše pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ima pooblastilo ministrstva za izvajanje obratovalnega monitoringa, in oseba, ki je upravičena izvajati obratovalni monitoring v drugi državi članici. Slednja se v evidenco lahko vpiše na podlagi overjene kopije akta, ki ji ga je za izvajanje obratovalnega monitoringa izdal pristojni organ države članice.

  Podrobneje

 • Pooblaščeni izvajalec obratovalnega monitoringa mora o opravljenih prvih meritvah in obratovalnem monitoringu izdelati poročilo v obliki določeni s standardom SIST EN 15259.

  Poročilo o obratovalnem monitoringu sestavljajo:

  • poročilo o trajnih meritvah emisije snovi,
  • poročilo o občasnih meritvah emisije snovi,
  • ocena o letnih emisijah snovi v zrak,
  • poročilo o ocenjevanju celotne obremenitve zunanjega zraka in
  • poročilo o ocenjevanju dodatne obremenitve zunanjega zraka.

  Poročilo o trajnih meritvah emisije snovi mora izvajalec obratovalnega monitoringa, izdelati za vsako koledarsko leto najpozneje do 10. marca tekočega leta za preteklo leto pisno in ga v elektronski obliki predložiti upravljavcu naprave.

  Poročilo o občasnih meritvah emisije snovi mora izvajalec obratovalnega monitoringa izdelati in ga predložiti upravljavcu naprave v elektronski obliki najkasneje 60 dni po opravljenih meritvah.

  Oceno o letnih emisijah snovi v zrak mora za vsako leto, izdelati izvajalec obratovalnega monitoringa in jo predložiti upravljavcu naprave najpozneje do 10. marca tekočega leta za preteklo leto pisno in v elektronski obliki.

  Poročilo o ocenjevanju celotne obremenitve zunanjega zraka mora izvajalec obratovalnega monitoringa predložiti upravljavcu naprave pisno in v elektronski obliki najpozneje do 10. marca naslednjega leta po letu, za katerega je bilo izdelano.

  Dokazila

  Poročilo o opravljenih meritvah

  Pravne podlage

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnost lahko opravljate čezmejno oziroma občasno. Pred prvim opravljanjem morate pridobiti dovoljenje pri pristojnem organu.

V evidenco izvajalcev obratovalnega monitoringa se lahko vpiše pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ima pooblastilo ministrstva za izvajanje obratovalnega monitoringa, in oseba, ki je upravičena izvajati obratovalni monitoring v drugi državi članici.

Oseba, ki je upravičena izvajati obratovalni monitoring v drugi državi članici, se lahko vpiše v evidenco na podlagi overjene kopije akta, ki ji ga je za izvajanje obratovalnega monitoringa izdal pristojni organ države članice.