SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Izvajanje rednih in izrednih overitev

Izvajanje rednih in izrednih overitev opravlja Urad RS za meroslovje ali pravna oseba oziroma samostojni podjetnik posameznik, ki ga imenuje Urad (v nadaljevanju: imenovana oseba). Usposobljenost za delovanje mora imenovan oseba dokazati z veljavno akreditacijsko listino.

Pri overitvi merila se ugotavlja skladnost posameznega merila s predpisi in/ali odobrenim tipom.

Redna overitev je obvezna za merila, ki so v uporabi, in za merila, ki se hranijo za uporabo. Redno overitev merila zagotvi njegov imetnik. Opravi se v rokih, ki so predpisani za posamezna merila.

Izredna overitev se opravi po popravilu ali predelavi merila. Zagotovi jo tisti, ki je merilo popravila oziroma predelal.

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Pogoji

 • Za opravljanje dejavnosti se morate predhodno registrirati in izbrati ustrezno statusno obliko.

 • Imenovane osebe plačujejo Uradu RS za meroslovje stroške vzdrževanja sistema imenovanih pravnih oseb oziroma samostojnih podjetnikov posameznikov.

  Stroški vzdrževanja sistema imenovanih oseb se zaračunajo imenovani osebi, v letnem znesku, ki se določi za tekoče koledarsko leto glede na to, koliko meril je bilo overjenih v preteklem koledarskem letu, in glede na to, ali so se overitve izvedle v laboratoriju ali na kraju samem.

  Stroški vzdrževanja sistema zajemajo stroške nadzora in podporne infrastrukture.

  Letni strošek za:

  • vzdrževanje sistema: 500,00 EUR
  • vzdrževanje sistema - dodatna področja: 300,00 EUR

  Pravne podlage

  Skrbnik zakonodaje

 • Imenovana oseba mora:

  • izpolnjevati zahteve za imenovanje ves čas veljavnosti odločbe o imenovanju,
  • izvajati postopke ugotavljanja skladnosti prve overitve oziroma overitve skladno s predpisi in potrjenimi postopki,
  • delovati v skladu z dobro meroslovno prakso (zagotavljanje sledljivih merilnih rezultatov, kar pogojuje uporaba sledljive in redno kalibrirane merilne opreme, opredeljena merilna negotovost, uporaba dokumentiranih in verificiranih postopkov, vodenje in hranjenje zapisov o meritvah ter izpolnjevanje drugih zahtev standarda za usposobljenost kalibracijskih laboratorijev) tudi na področjih svojega meroslovnega delovanja izven obsega imenovanja,
  • delovati v skladu z dobro meroslovno prakso (akreditirane meroslovne storitve, od tega obvezno na področjih, kjer je pridobljena akreditacija, izpolnjevanje vseh zahtev standarda o usposobljenosti kalibracijskih laboratorijev) tudi na področjih svojega meroslovnega delovanja izven obsega imenovanja,
  • pisno obvestiti urad o vseh spremembah (kot so spremembe v zvezi z obsegom akreditacije, postopki overjanja, opremo in osebjem), ki bi lahko vplivale na njeno usposobljenost, obseg imenovanja in organizacijo
  • vnašati v elektronsko bazo urada sprotno evidenco o vseh načrtovanih in izvedenih prvih overitvah in overitvah ter druge s tem povezane podatke v skladu z navodili urada,
  • sproti obveščati urad o vseh usposabljanjih za zunanje izvajalce, ki jih načrtuje na področju imenovanja,
  • obvestiti urad v skladu z njegovimi navodili o pritožbah odjemalcev v zvezi z dejavnostjo, za katero je imenovana,
  • slediti meroslovnim potrebam v Republiki Sloveniji in se prilagajati tehničnemu razvoju na področju imenovanja,
  • sodelovati v programih preverjanja strokovne usposobljenosti, ki jih organizira urad,
  • delovati v skladu z navodili urada.

  Pravne podlage

  Skrbnik zakonodaje

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnost Izvajanja rednih in izrednih storitev ne sodi v storitveno direktivo.

Čezmejno opravljanje dejavnosti v tem primeru ni mogoče. Subjekti lahko v Republiki Sloveniji opravljajo to dejavnost prek imenovanja na Uradu RS za meroslovje.

Zadnja sprememba:
21. 3. 2022