SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Izvajanje strokovnih usposabljanj s področja ribištva

Za izvajanje strokovnega usposabljanja delavcev v ribištvu (ribiški gospodar, izvajalec elektroribolova, ribiški čuvaj in ribogojec) se na podlagi javnega razpisa podeli javno pooblastilo.

V Sloveniji na podlagi pridobljenega javnega pooblastila pripravlja in izvaja strokovna izobraževanja ter izdaja potrdila o opravljenih izpitih za ribiškega gospodarja, izvajalca elektroribolova in ribiškega čuvaja Ribiška Zveza Slovenije, za ribogojca pa Zavod za ribištvo Slovenije.

Ribiška zveza Slovenije mora kot nosilec javnega pooblastila za izvajanje usposabljanja za ribiškega gospodarja, izvajalca elektroribolova in ribiškega čuvaja, opravljati naslednje naloge:

 • pripravlja in izvajan letnih programov usposabljanja ribičev, preverja znanja in izdaja potrdila za ribiča;
 • pripravlja in organizira strokovna usposabljanja za delavke oziroma delavce, ki opravljajo naloge gospodarja, izvajalca elektroribolova in ribiškega čuvaja;
 • izvaja programe usposabljanj, preverja znanje in izdaja potrdila o usposobljenosti;
 • vodi evidenco o opravljenih nalogah in o tem letno poroča Zavodu za ribištvo Slovenije.

Programe strokovnega usposabljanja na predloge Ribiške zveze Slovenije in Zavoda za ribištvo predpiše pristojni organ.

Vsebino in način opravljanja izpitov predpiše pristojni organ. Strokovni izpit je sestavljen iz pisnega in ustnega dela ter praktičnega usposabljanja, ki se ga opravi pred tričlansko izpitno komisijo. Izpitno komisijo imenuje pristojni organ.

Pogoji

 • Na podlagi javnega razpisa se podeli javno pooblastilo za strokovno usposabljanje v ribištvu.

  Za izvajanje strokovnega usposabljanja se podeli javno pooblastilo. Dodeli ga pristojni organ pravni ali fizični osebi, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

  • delovati mora na področju celotne države;
  • imeti mora usposobljene kadre za izvajanje javnih pooblastil;
  • imeti mora vzpostavljeno potrebno infrastrukturo za učinkovito izvajanje javnih pooblastil;
  • podati mora izračun stroškov za izvajanje javnih pooblastil.

  Kandidat na podlagi objave javnega razpisa vloži pisno prijavo na pristojno ministrstvo. Po administrativnem in vsebinskem pregledu s strani pristojnega organa, pristojni organ izda odločbo v upravnem postopku. Medsebojna razmerja med pristojnim organom in nosilcem javnega pooblastila se  podrobneje uredijo s pogodbo.

  Javno pooblastilo se odvzame, če nosilec javnega pooblastila ne izpolnjuje več predpisanih pogojev ali če ravna v nasprotju s predpisi ali sklenjeno pogodbo. 

  Podrobneje

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Cross-border permanent/temporary provision of professional training in the fisheries sector is not defined.

Zadnja sprememba:
8. 9. 2021