SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Izvajanje usposabljanj za svetovalce za kemikalije

Usposabljanja na področju znanja iz predpisov, ki urejajo proizvodnjo in skladiščenje kemikalij ter promet z njimi v Republiki Sloveniji, obsegajo izvedbo tečajev in preizkuse znanj.

Organizacijo tečajev in preizkus znanja izvajajo pooblaščene organizacije v sodelovanju in po navodilih predstojnika Urada Republike Slovenije za kemikalije.

Pooblasti se le toliko organizacij, kot je to smiselno za kakovostno izvedbo tečajev, pri čemer se upošteva tudi geografska porazdelitev.

Tečaj obsega naslednja znanja, ki se jih predstavi v obliki predavanj po posameznih področjih, v predvidenem številu šolskih ur:

Vsebinsko področje

Število ur

Zakon o kemikalijah

1

pogoji za proizvodnjo in promet z nevarnimi kemikalijami ter vloga in naloge svetovalca za kemikalije

1

skladiščenje nevarnih kemikalij

1

REACH - splošno, registracija in poročilo o kemijski varnosti

1

REACH - prepovedi in omejitve uporabe in dajanja v promet ter avtorizacija

1

razvrščanje, pakiranje in označevanje nevarnih snovi in pripravkov ter varnostni list

2

sporočanje podatkov za kemikalije

1

biocidni proizvodi

1

obstojna organska onesnaževala (POP's)

1

postopek soglasja po predhodnem obveščanju (PIC)

1

predhodne sestavine za prepovedane droge

1

strateško blago posebnega pomena za varnost in zdravje

1

inšpekcijski nadzor

1

skupaj

14

Pogoji

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnosti v Sloveniji ne morete opravljati čezmejno ali občasno.
Zadnja sprememba:
5. 8. 2020