Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Izvajanje zamenljivih poštnih storitev

Zamenljive poštne storitve so poštne storitve, ki spadajo v nabor univerzalnih storitev, saj so v zadostni meri medsebojno zamenljive z univerzalno storitvijo.

Med zamenljive poštne storitve tako spadajo:

 • sprejem, usmerjanje, prevoz in dostava poštnih pošiljk do mase 2 kg,
 • sprejem, usmerjanje, prevoz in dostava poštnih paketov do mase 10 kg,
 • storitev priporočene in vrednostne poštne pošiljke.

Za izvajanje zamenljivih poštnih storitev je treba predhodno pisno ali po elektronski pošti obvestiti Agencijo za komunikacijska omrežja Republike Slovenije (AKOS). Na podlagi presoje analize stanja trga poštnih storitev pristojni organ izda ugotovitveni sklep, kasneje pa je treba skleniti pogodbo o dostopu do poštnega omrežja s Pošto Slovenije, d. o. o.

Izvajalec zamenljivih poštnih storitev je zadolžen tudi za ustrezno dostavljanje in vročanje poštnih pošiljk. Poštne pošiljke se dostavlja v hišni predalčnik ali poštni predal v prostorih izvajalca. Poštne pošiljke se vročajo osebno naslovniku ali osebi, pooblaščeni za prevzem poštnih pošiljk, ali odraslemu članu gospodinjstva ali osebi, ki je zaposlena v gospodinjstvu naslovnika.

 

Izvajalec zamenljivih poštnih storitev je zavezanec za plačilo obveznosti AKOS-u. Voditi mora ločene računovodske evidence, objaviti splošne pogoje in cene ter se držati načela zaupnosti in varovanja podatkov.

 

 

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Splošni pogoji

Pogoji

 • Za opravljanje dejavnosti se morate predhodno registrirati in izbrati ustrezno statusno obliko.

 • Izvajalec zamenljivih poštnih storitev mora za dostop do poštne infrastrukture skleniti pogodbo s Pošto Slovenije, d. o. o.

  Pogodba o dostopu se sklene za zahtevo izvajalca.

  Pogodba o dostopu do omrežja Pošte Slovenije, d. o. o. omogoča izvajalcu dostop do poštne infrastrukture in začetek izvajanja zamenljivih poštnih storitev.

  V pogodbi o dostopu so navedeni načini in pogoji za dostop do poštnega omrežja, ceno dostopa, ki mora temeljiti na stroških, način obračunavanja in plačevanja.

  Dostop do omrežja pomeni, da izvajalec zamenljive storitve dostavi svoje sortirane pošiljke do točke dostopa in glede na to točko dostopa (regijska pošta ali dostavna pošta) in glede na nivo sortiranosti pošiljk (do dostavne pošte ali dostavnega okraja) pridobi za to določen popust.

  Točke dostopa do infrastrukture so:

  • osem regijskih sprejemnih pošt: 1102 Ljubljana, 2102 Maribor, 3102 Celje, 4101 Kranj, 5102 Nova Gorica, 6104 Koper, 8101 Novo mesto in 9101 Murska Sobota - vse dostavne pošte.

  Pri dostopu do infrastrukture so še dodatno definirani nivoji dostopa:

  • pošiljke za naslovnike na vseh poštah v Sloveniji, sortirane do nivoja dostavne pošte;
  • pošiljke za naslovnike na vseh poštah v Sloveniji, sortirane do nivoja dostavnega okraja (v okviru nivoja dostavne pošte, in sicer oddane na regijski pošti ali na dostavni pošti, na kateri izvajalec oddaja pošiljke).

  Pogodba o dostopu do omrežja Pošte Slovenije, d. o. o. se sklene za nedoločen čas oziroma kot je dogovorjeno v pogodbi.

  Podrobneje

 • Ugotovitveni sklep je dokument, ki izvajalcu zamenljivih poštnih storitev dovoljuje opravljanje poštnih storitev.

  V ugotovitvenem sklepu so navedene tudi bistvene zahteve in obveznosti, ki jih mora vlagatelj izpolnjevati.

  Za pridobitev ugotovitvenega sklepa mora vlagatelj predhodno obvestiti pristojni organ. Vlagatelj lahko pristojni organ obvesti vnaprej pisno ali po elektronski pošti. Pristojni organ opravi presojo, ali so to zamenljive storitve. Pri tem se upošteva značilnosti storitev, vključno z značilnostmi dodane vrednosti, in njihove predvidene uporabe in določanja cen.

  Vlagatelj mora v obvestilu navesti:

  • ime podjetja, naslov ali sedež;
  • statusno obliko podjetja, v kateri bo izvajal poštne storitve;
  • podrobnosti o vrstah poštnih storitev, ki jih bo izvajal;
  • priložiti mora izjavo o vrsti dejavnosti, ki jo bo opravljal v skladu z veljavno standardno klasifikacijo dejavnosti.

  Dokazila

  Ugotovitveni sklep

  Pravne podlage

 • Izvajalci poštnih storitev so zavezanci za plačilo Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (AKOS). 

  Plačilo zajema obratovalne stroške pristojnega organa (AKOS) glede na naloge, ki jih izvaja. Pri plačilu so izvzete poštne storitve za slepe in slabovidne. Višina plačil je določena s Tarifo o letnih plačilih za izvajanje poštnih storitev. 

  Letno plačilo za posameznega zavezanca odmeri pristojni organ z odločbo o odmeri plačila. Plačilo pristojnemu organu se poravna letno, in sicer vnaprej za tekoče leto.

  Izvajalec zamenljivih poštnih storitev je obveznosti dolžan poravnati v 30 dneh od prejema odločbe, izvajalec univerzalnih poštnih storitev pa v štirih enakih zneskih v rokih, ki so določeni v odločbi o odmeri plačila.

  Zavezanec je dolžan plačati celotno plačilo tudi v letu, ko preneha izvajati poštne storitve.

  Dokazila

  • Odločba o odmeri plačila in potrdilo o plačilu obveznosti 

  Pravne podlage

 • Vsi izvajalci poštnih storitev morajo imeti objavljene splošne pogoje izvajanja poštnih storitev in cene le-teh storitev.

  Splošni pogoji in cene morajo biti objavljeni na spletnih straneh in v poslovnih prostorih izvajalca zamenljivih poštnih storitev ter morajo zajemati vsaj naslednje vsebine:

  • vrsta univerzalne storitve,
  • pogoji za sprejem oziroma prenos pošiljk,
  • roki za dostavo poštnih pošiljk,
  • cene storitev in način plačila,
  • reklamacije,
  • odgovornost za nastalo škodo.

  Poštna storitev mora biti plačana po veljavnem ceniku, katerega izvleček mora biti na voljo uporabnikom poštnih storitev na vidnem in dosegljivem mestu prostora izvajalca poštnih storitev. V celoten cenik poštnih storitev mora biti omogočen vpogled na zahtevo uporabnika.

  Izvajalci poštnih storitev morajo kot sestavni del splošnih pogojev objaviti postopek reševanja ugovorov uporabnikov poštnih storitev.

  Dokazila

  Objava splošnih pogojev in cen

  Pravne podlage

 • Izvajalec zamenljivih poštnih storitev mora zagotoviti ustrezno ločeno računovodstvo in vodene ločene računovodske evidence za zamenljive poštne storitve in izdelke.

  Prihodke iz naslova zamenljivih poštnih storitev je treba voditi ločeno od prihodkov iz naslova drugih poštnih ostalih storitev in izdelkov, v skladu z načeli stroškovnega računovodstva.

  Izvajalec zamenljivih poštnih storitev mora pripraviti izkaz prihodkov zamenljivih poštnih storitev in izdelkov znotraj zamenljivih poštnih storitev in ga posredovati agenciji.

  Dokazila

  Izkaz prihodkov zamenljivih poštnih storitev in izdelkov

  Pravne podlage

  Povezave

 • Izvajalci poštnih storitev morajo varovati zaupnost poštnih pošiljk in ne smejo pridobivati informacij o vsebini poštnih pošiljk ter podatkov o dejstvih in okoliščinah poštnega prometa. Vzpostavljeni morajo biti ustrezni sistemi za preprečevanje posegov v zaupnost poštnih pošiljk.

  Izvajalci poštnih storitev morajo varovati zaupnost poštnih pošiljk tudi po koncu dejavnosti, v okviru katere so jo bile dolžne varovati.

  Osebne podatke uporabnikov poštnih storitev se lahko zbira in obdeluje le v primeru izvajanja poštnih storitev ali za trženje in raziskave trga.

  Pravne podlage

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnosti v Sloveniji ne morete opravljati čezmejno ali občasno.