SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Nepremičninsko posredovanje

Nepremičninsko posredovanje pomeni opravljanje registrirane pridobitne dejavnosti posredništva v prometu z nepremičninami. Posamezni posli posredovanja v prometu z nepremičninami vsebujejo vse dejavnosti pri vzpostavljanju stika med naročiteljem in tretjo osebo ter pri pogajanjih in pripravah za sklenitev pravnih poslov, katerih predmet je nepremičnina, kot so kupna, prodajna, najemna, zakupna ali druga pogodba za določeno nepremičnino.

Nepremičninska posredovanja opravlja nepremičninska družba, ki ima vsaj enega nepremičninskega posrednika, vpisanega v imenik nepremičninskih posrednikov in zavarovano odgovornost za škodo, ki nastane pri opravljanju storitev posredovanja v prometu z nepremičninami.

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Pogoji

 • Za opravljanje dejavnosti se morate predhodno registrirati in izbrati ustrezno statusno obliko.

 • Nepremičninski posrednik je fizična oseba, ki za nepremičninsko družbo opravlja posle posredovanja na podlagi pogodbe o zaposlitvi oziroma drugi pravni podlagi, s pridobljeno licenco pristojnega ministrstva za opravljanje poslov posredovanja in je vpisana v imenik nepremičninskih posrednikov pri pristojnem ministrstvu.

  Pristojno ministrstvo izda posamezniku, ki je vpisan v imenik nepremičninskih posrednikov, licenco za opravljanje poslov posredovanja v prometu z nepremičninami in izkaznico nepremičninskega posrednika. Do izdaje licence in izkaznice nepremičninskega posrednika izkazuje posameznik status nepremičninskega posrednika s potrdilom pristojnega ministrstva.

  Nepremičninski posrednik se je dolžan dopolnilno usposabljati vsakih pet let oziroma ob spremembi predpisov, katerih poznavanje se zahteva v sklopu strokovnega izpita za nepremičninskega posrednika.

  Podrobneje

 • Nepremičninska družba mora pred začetkom opravljanja dejavnosti posredovanja v prometu z nepremičninami zavarovati in imeti ves čas opravljanja dejavnosti posredovanja v prometu z nepremičninami zavarovano odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročitelju ali tretji osebi s kršitvijo pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami na ozemlju Republike Slovenije.

  Zavarovalna vsota ne sme biti nižja od 150.000 EUR za posamezen zavarovalni primer oziroma od 350.000 EUR za vse zavarovalne primere v posameznem letu.

  Pravne podlage

 • S pisno pogodbo o posredovanju v prometu z nepremičninami se nepremičninska družba zavezuje, da si bo prizadevala najti in spraviti v stik z naročiteljem tretjo osebo, ki se bo z njim pogajala za sklenitev določene pogodbe, katere predmet je nepremičnina, naročitelj pa se zavezuje, da bo nepremičninski družbi plačal za posredovanje, če bo pogodba sklenjena.

  V pogodbi o posredovanju v prometu z nepremičninami, ki mora biti sklenjena med nepremičninsko družbo in naročiteljem, morajo biti navedeni naslednji podatki:

  • ime in priimek nepremičninskega posrednika, ki bo opravljal posle posredovanja z navedbo številke licence in zaporedno številko vpisa v imenik nepremičninskih posrednikov;
  • višina plačila za posredovanje;
  • ime zavarovalnice, številka police in višina zavarovalne vsote za zavarovanje odgovornosti nepremičninske družbe in dokazilo
  • opis stroškov posameznih poslov, ki jih zajema plačilo za posredovanje;
  • vrsta in višina morebitnih dodatno naročenih storitev in stroškov;
  • pravica do plačila za posredovanje;
  • višina plačila za posredovanje, kadar naročitelj sam najde tretjo osebo, s katero sklene pogodbo za nepremičnino, ki je bila predmet posredovanja;
  • okvirno ponudbeno ceno za posamezno vrsto nepremičnine, ki je predmet posredovanja brez vštetih predpisanih davkov in plačila za posredovanje;
  • opis nepremičnine, ki je predmet posredovanja;
  • čas trajanja pogodbe.

  Nepremičninska družba mora naročitelju pred sklenitvijo vsake pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami izročiti izvod splošnih pogojev poslovanja in mu omogočiti, da se z njihovo vsebino seznani.

  Dokazila

  Sklenjena pogodba o posredovanju v prometu z nepremičninami - original

  Pravne podlage

 • Nepremičninska družba mora naročitelju pred sklenitvijo vsake pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami izročiti izvod splošnih pogojev poslovanja in mu omogočiti, da se z njimi vsebinsko seznani.

  Nepremičninska družba mora v vsakem prostoru, v katerem posluje s strankami, na vidnem in dostopnem mestu omogočiti vpogled v splošne pogoje posredovanja.

  Nepremičninska družba mora določiti splošne pogoje opravljanja storitev posredovanja v prometu z nepremičninami, ki morajo vsebovati:

  • opis poslov, ki se jih nepremičninska družba zaveže opraviti pri opravljanju posamezne vrste storitve;
  • določbo, da se s plačilom za posredovanje v prometu z nepremičninami krijejo stroški za opravljanje dejanj pri vzpostavljanju stikov za naročitelja, preverjanju stanja nepremičnine ter pri pogajanjih in pripravah za sklenitev pravnih poslov, ki so potrebna za sklenitev pravno veljavne pogodbe za določeno nepremičnino, zlasti stroške za naslednja dejanja:
   • sklenitev pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami;
   • seznanjanje naročitelja in tretje osebe s tržnimi razmerji, ki so pomembna za določitev cene nepremičnine, vsebino predpisov, ki so pomembni za veljavno sklenitev pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami, višino davčnih obveznosti stranke in s cenami notarskih storitev;
   • ugotavljanje pravnega stanja nepremičnine s pridobitvijo listin o nepremičnini, pogodb in podobno;
   • pisna opozorila, obvestila, potrdila;
   • ogled nepremičnine po sklenitvi pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami;
   • oglaševanje prodaje nepremičnine v sredstvih javnega obveščanja ali drug način;
   • seznanjanje naročitelja z nepremičnino in spravljanje v stik s tretjo osebo;
   • prisotnost pri ogledu nepremičnine s strani naročitelja;
   • ugotavljanje dejanskega stanja nepremičnine;
   • seznanjanje naročitelja z ugotovljenim pravnim in dejanskim stanjem nepremičnine in zanesljivo opozarjanje na ugotovljene napake;
   • telefonsko komuniciranje s strankami;
   • sodelovanje pri pogajanjih za sklenitev posla.
  • vrsto in višino stroškov, če nepremičninska družba poleg posredovanja v dogovoru z naročnikom zanj opravi še druge storitve v zvezi s poslom, ki je predmet posredovanja.

  Dokazila

  Dokument Splošni pogoji poslovanja: izvod pripet na vsaki pogodbi o posredovanju z nepremičninami in izobešen v prostoru nepremičninske družbe

  Pravne podlage

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Nepremičninska družba sme pričeti s posredovanjem v prometu z nepremičninami, če:
1. zanjo na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali drugi pravni podlagi posreduje v prometu z nepremičninami eden ali več nepremičninskih posrednikov;
2. ima zavarovano odgovornost.

Nepremičninska družba s sedežem v državah članicah Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora, Švicarske konfederacije ali s sedežem v državi, s katero je sklenjen sporazum o vzajemnem priznavanju poklicnih kvalifikacij, ki želi v Republiki Sloveniji opravljati dejavnost posredovanja v prometu z nepremičninami občasno, lahko pod zgoraj navedenimi pogoji opravlja to dejavnost v vseh statusnopravnih oblikah, če izpolnjuje pogoje za zakonito opravljanje dejavnosti v državi sedeža.

Nepremičninska družba iz države, ki nima sedeža v državah pogodbenicah, lahko opravlja dejavnost posredovanja v prometu z nepremičninami v Republiki Sloveniji pod zgoraj navedenimi pogoji, če je izpolnjen pogoj materialne vzajemnosti. Če je sedež nepremičninske družbe v več tretjih državah, se pri ugotavljanju materialne vzajemnosti upošteva pravni red tiste države, ki je najstrožji. 

Zadnja sprememba:
3. 5. 2022