Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Notariat, kot del pravosodja, je javna služba, ki se opravlja kot svobodni poklic.

Notarsko dejavnost opravljajo notarji, ki so osebe javnega zaupanja in izpolnjujejo pogoje za opravljanje poklica notar. Vpisani morajo biti na seznam notarjev pri Notarski zbornici Slovenije.

Pristojbina za notarsko delo je določena v notarski tarifi.

Notarja na prosto notarsko mesto imenuje minister pristojen za pravosodje.

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Pogoji

 • Za opravljanje dejavnosti se je treba predhodno registrirati. Notarska dejavnost se opravlja kot svobodni poklic, ki ga notar lahko opravlja individualno.

  • Svobodni poklic
   Svobodni poklici so opredeljeni kot poklici z visoko stopnjo usposobljenosti in se opravljajo osebno, neodvisno in s polno osebno odgovornostjo. Zanje so značilni strogi izobrazbeni in poklicni standardi zaradi zagotavljanja kakovosti storitev.

  Izvajalci svobodnih poklicev se ne štejejo za podjetnike. Notar kot predstavnik svobodnega poklica opravlja posebne vrste pridobitno dejavnost, kot zasebnik. Z davčnega vidika so svobodni poklici izenačeni z vsemi drugimi osebami, ki opravljajo dejavnost in katerih dohodek se všteva v dohodnino.

  Pravne podlage

 • Poglavitna naloga notarja je sestavljanje javnih listin. To so notarski zapisi, notarski zapisniki in notarska potrdila. Pri njem sestavljena javna listina dokazuje resničnost tega, kar je v njej določeno ali potrjeno. Na zahtevo strank pa sme notar sestavljati tudi zasebne listine ter zastopati stranke v nepravdnih zadevah pred sodišči in nespornih zadevah pred drugimi državnimi organi, če so zadeve v neposredni zvezi z listino, ki jo je sestavil.

  Notar kot nepristranski in objektivni pravni svetovalec vestno in pošteno vsem udeležencem pravnega posla svetuje varno pot do cilja. Kot tajnost mora varovati  zaupane podatke o osebah, dejstvih in pravnih razmerjih.

  Notar je lahko posameznik, ki ga imenuje minister pristojen za pravosodje, na prosto notarsko mesto in je vpisan v imenik notarjev pri Notarski zbornici Slovenije.

  Podrobneje

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnosti v Sloveniji ne morete opravljati čezmejno ali občasno.
Zadnja sprememba:
5. 8. 2020