Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Organizacija za presajanje zarodkov v živinoreji

Organizacija za zbiranje, pridobivanje in presajanje zarodkov je pravna ali fizična oseba, ki je pooblaščena za pridobivanje, pripravo, shranjevanje, presajanje in promet z zarodki plemenskih govedi, konjev, prašičev, koz in ovac. Na podlagi odločbe o odobritvi, pristojni organ vpiše organizacijo v register organizacij za presajenje zarodkov.

ZBIRANJE, PRIDOBIVANJE IN PRIPRAVA ZARODKOV

Skupino za ravnanje z zarodki sestavlja odgovorni vodja skupine, eden ali več tehničnih sodelavcev in eden ali več veterinarskih pomočnikov.

Zarodki se pridobivajo od živali darovalk, ki so zdravstveno ustrezne in so v času zbiranja ločene od ostalih živali v reji, v prostoru, ki ga je mogoče mokro čistiti ali razkuževati.

Organizacija mora ob pridobitvi zarodka izpolniti potrdilo o pridobivanju zarodkov in izdati potrdilo o presaditvi zarodkov. Poskrbeti mora za ustrezno shranjevati zarodkov, ustrezno označitev pošiljk izdanih jajčnih celic ali zarodkov, voditi evidence in sporočati podatke v centralni register razmnoževanja.

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Pogoji

 • Za opravljanje dejavnosti se morate predhodno registrirati in izbrati ustrezno statusno obliko.

 • Organizacijo za zbiranje, pridobivanje in presajanje zarodkov se na podlagi izdane odločbe o odobritvi vpiše v register organizacij za presajanje z zarodki.

  Organizacija vloži vlogo na pristojni organ. Po administrativnem in vsebinskem pregledu pristojni organ izda odločbo o odobritvi in ji dodeli številko odobritve. V odločbi o odobritvi so poimensko navedeni vodje skupine in njeni člani.

  Za pridobitev odločbe o odobritvi mora organizacija zagotoviti ustrezen objekt, prostor in opremo ter kadre.

  Podrobneje

 • Pred presaditvijo ali zmrzovanjem morajo biti jajčne celice ali zarodki vsaj desetkrat preprani v sterilnem mediju s širokospektralnim antibiotikom. Po zadnjem predpranju morajo biti jajčne celice ali zarodki pregledani z mikroskopom pod najmanj 50-kratno povečavo.

  Vsi zarodki, ki so po pregledu ustrezni, morajo biti shranjeni v sterilnih zaprtih slamicah ali posodah za shranjevanje, ki so šifrirane. Zarodki morajo biti v čim krajšem času po pregledu zamrznjeni in shranjeni v prostoru, ki je pod kontrolo vodje skupine.

  Zamrznjene jajčne celice in zarodki se morajo najmanj trideset dni hraniti ločeno od ostalih.

  Zarodki morajo biti shranjeni pri ustrezni temperaturi v za to namenjenemu prostoru, ki je pod stalno kontrolo vodje skupine.

  Promet z zarodki je dovoljen, ko so ti shranjeni v ustrezno zaprtih in vidno označenih posodah, ki so bile predhodno očiščene, razkužene in sterilizirane.

  Zamrznjene jajčne celice in zarodki se ne smejo dati v promet dokler ne preteče najmanj trideset dni od dneva, ki so pridobljeni.

  Pravne podlage

 • Organizacije za zbiranje, pridobivanje in presajanje zarodkov mora ob pridobitvi zarodka izpolniti potrdilo o pridobivanju, ki vsebuje naslednje podatke:

  • neponovljiva številka potrdila;
  • podatki o organizaciji za zbiranje, pridobivanje in presajanje zarodkov;
  • podatki o odgovorni osebi;
  • podatki o imetniku plemenice dajalke;
  • podatki o plemenjaku dajalcu;
  • podatki o plemenici dajalki;
  • datum osemenitve;
  • številka potrdila o osemenitvi;
  • datum izpiranja – pridobivanja zarodkov;
  • podatki o zarodkih (število zbranih, število primernih, število zamrznjenih, število uporabljenih);
  • postopek z zarodki;
  • zdravstveni status črede in živali.

  Organizacija je zadolžena tudi za izpolnitev potrdila o presaditvi zarodkov, ki mora vsebovati naslednje podatke:

  • neponovljivo številko potrdila;
  • kraj in datum presaditve zarodka;
  • podatke o zarodku (svež ali zamrznjen, biološka starost, in vivo, in vitro);
  • podatke o skupini za pridobivanje zarodkov;
  • podatke o izvajalcu presaditve;
  • podatke o imetniku plemenice ali samice prejemnice;
  • podatke o plemenjaku dajalcu;
  • podatke o plemenici dajalki;
  • podatke o plemenici ali samici prejemnici.

  Potrdilo o presaditvi zarodka se izpolni v treh izvodih, od katerega prejme enega imetnik plemenice ali samice prejemnice, drugega koncesionar in tretjega organizacije za zbiranje, pridobivanje in presajanje zarodkov.

  Dokazila

  Potrdilo o pridobivanju zarodka

  Potrdilo o presaditvi zarodka

  Pravne podlage

  Skrbnik zakonodaje

  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

  Kotnikova 5
  1000 Ljubljana

 • Organizacija za zbiranje, pridobivanje in presajanje zarodkov mora vsako pošiljko izdanih jajčnih celic ali zarodkov opremiti z ustreznimi predpisanimi zootehniškimi in veterinarskimi dokumenti. To sta potrdilo o pridobivanju in presaditvi zarodkov.

  Veterinarski dokument mora vsebovati naslednje podatke:

  • podatke o organizaciji za zbiranje, pridobivanje in presajanje zarodkov;
  • podatke o odgovorni osebi;
  • podatke o imetniku zarodkov;
  • podatke o plemenjaku dajalcu;
  • podatke o plemenici dajalki;
  • podatke o imetniku plemenice ali samice prejemnice;
  • datum osemenitve, biološka starost zarodka;
  • datum prenosa zarodka;
  • postopek z zarodkom;
  • zdravstveni status črede in plemenice ali samice prejemnice.

  Dokazila

  Potrdilo o pridobivanju zarodkov

  Potrdilo o presaditvi zarodka

  Pravne podlage

  Skrbnik zakonodaje

  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

  Kotnikova 5
  1000 Ljubljana

 • Centralni register razmnoževanja (CRR) je ažuren računalniško voden register, iz katerega so razvidni podatki o osemenitvah, pripustih in presaditvah zarodkov in drugi podatki o razmnoževanju domačih živali.

  Podatki v CRR se hranijo trajno.

  Vse podatke v vezi s prenosom zarodkov je potrebno vpisati v CRR  najkasneje do 10. dne v tekočem mesecu za prenose zarodkov opravljene v preteklem mesecu.

  Organizacija za zbiranje, pridobivanje in presajanje zarodkov mora vsako pošiljko izdanih jajčnih celic ali zarodkov sporočiti v CRR z naslednjimi podatki:

  1. Pri jajčnih celicah:

  • podatke o plemenici dajalki,
  • zaloge ločene po plemenici dajalki,
  • izdane ali porabljene jajčne celice.

  2. Pri zarodkih:

  • podatke o plemenici dajalki in plemenjaku dajalcu,
  • zaloge ločeno po plemenici dajalki in plemenjaku dajalcu,
  • izdani ali porabljeni zarodki.

  Pravne podlage

  Skrbnik zakonodaje

  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

  Kotnikova 5
  1000 Ljubljana

 • Skupina za ravnanje z zarodki mora najmanj tri leta po presaditvi zarodka hraniti podatke, iz katerih so razvidni:

  • vrsta in pasma, starost in identifikacijski številki staršev zarodka;
  • mesto zbiranja, priprave in hranjenja zarodkov;
  • označba zarodka;
  • ob prodaji ali drugi odtujitvi tudi podatki, kje se bo zarodek uporabil;
  • podatki o metodah, ki so bile uporabljene pri pripravi zarodka pred hranjenjem (mikromanipulacija, in vitro oploditev, in vitro kulture).

  V primeru, da je zarodek pridobljen s tehnikami in vitro oploditve, se podatki o identifikaciji nanašajo na skupino darovalk. Iz podatkov morajo biti razvidni tudi datum in mesto zbiranja jajčnikov oziroma jajčnih celic. Prav tako mora biti možna identifikacija izvora živali.

  Pravne podlage

  Skrbnik zakonodaje

  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

  Kotnikova 5
  1000 Ljubljana

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Zadnja sprememba:
5. 8. 2020