Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Pomorske agencijske posle opravlja pomorski agent na podlagi sklenjene pogodbe o pomorski agenciji z naročiteljem. Naročitelj je stranka, v imenu katere in za račun katere bo pomorski agent opravil storitve.

Med pomorske agencijske posle sodijo posli v zvezi s posredovanjem, zastopanjem in drugimi storitvami, ki se nanašajo na plovbo in izkoriščanje ladij, kot so:

 • sprejem in odprava ladij,
 • trženje,
 • sklepanje pogodb o izkoriščanju ladij in opreme,
 • nakup in prodaja ladij in opreme,
 • gradnja in popravilo ladij in opreme, sklepanje pretovornih in skladiščnih pogodb,
 • sklepanje zavarovalnih pogodb,
 • izdajanje prevoznih in drugih listin,
 • unovčevanje terjatev,
 • zasedba posadke in skrb zanjo in
 • organizacija oskrbe ladij.

Pogoji

 • S pogodbo o pomorski agenciji se pomorski agent zaveže, da bo na podlagi splošnega ali posebnega pooblastila v imenu in za račun naročitelja opravljal pomorske agencijske posle, naročitelj pa, da bo agentu povrnil stroške in plačal nagrado. 

  Za izvedbo posameznega naloga je pogodba lahko pisna ali ustna. Na zahtevo pomorskega agenta mora biti vsaka ustna pogodba potrjena pisno. Pogodba o pomorski agenciji na podlagi splošnega pooblastila mora biti sklenjena v pisni obliki.

  Na osnovi posebne agencijske pogodbe je agent pooblaščen, da za naročitelja opravi določene storitve. Na podlagi splošne agencijske pogodbe je pa agent pooblaščen za opravljanje vseh storitev za naročitelja ali določene storitve in na določenem področju za določen ali nedoločen čas.

  Podrobneje

 • Pomorski agent je pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za opravljanje pomorskih agencijskih poslov.

  Pomorski agent je fizična oseba, ki lahko sklepa pogodbe o pomorsko prometnem agencijskem poslu za osebo, ki je registrirana za opravljanje te dejavnosti.

  Pogodbo o pomorsko prometnem agencijskem poslu lahko za pomorskega agenta sklepa oseba, ki opravi strokovni izpit.

  Pomorski agent je dolžan in upravičen, da s skrbnostjo dobrega gospodarjenja v mejah pooblastila opravlja posle, ki so potrebni ali običajni za izvršitev sprejetega naročila. Pravico ima do povračila stroškov in do nagrade za posredovanje oziroma sklenitev pogodb in lahko zahteva predujem za kritje stroškov.

  Pomorski agent je dolžan voditi posredniški dnevnik in hraniti kopije dokumentacije.

  Podrobneje

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Zadnja sprememba:
5. 8. 2020