Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Posebna obdelava in označevanje lesenega pakirnega materiala v skladu s standardom ISPM-15

Lesen pakirni material je les ali lesni proizvod, ki je narejen iz neobdelanega lesa in se uporablja v mednarodnem prometu za zaščito, pritrjevanje, podpiranje ali prevažanje blaga ter zajema zlasti palete, podporni les, gajbe, pakirane bloke, kolute, zaboje, tovorne deske in paletne okvirje.

Posebna dodelava lesenega pakirnega materiala je postopek, s katerim se lesen pakirni material ustrezno obdela s pomočjo toplote ali zaplinjevanja v namen uničenja škodljivih organizmov, ter ustrezno uradno označi v skladu s standardom ISPM-15.

Načini posebne obdelave lesa v skladu s standardom ISPM-15 so::

 • toplotna obdelava - HT

Toplotna obdelava lesa je postopek segrevanja lesa, dokler ne doseže predpisane najnižje temperature za predpisan najkrajši čas. Gre za segrevanje v toplotni komori po postopku z mednarodno oznako HT, ki zagotavlja, da se je les segrel po svojem celotnem preseku, vključno s sredico lesa, na najmanj 56 0C za najmanj 30 minut. Za ustrezno toplotno obdelavo se šteje tudi: sušenje v peči – KD, impregnacija s kemičnim stiskanjem – CPI ali druge vrste tretiranja;

 • toplotna dielektrična obdelava - DH

Pri tem gre za segrevanje v mikrovalovni komori po postopku z mednarodno oznako DH, ki zagotavlja, da se je les, katerega najmanjša dimenzija ne presega 20 cm, segrel po svojem celotnem preseku, vključno s površino lesa, na najmanj 60°C za najmanj eno minuto, pri čemer se mora predpisana temperatura doseči v 30 minutah od začetka tretiranja;

 • zaplinjevanje lesa z metilbromidom - MB

Zaplinjevanje lesa je tretiranje lesa s kemičnim sredstvom (fumigantom), ki les v celoti ali pretežno zajame v plinastem stanju. V skladu s standardom se kot fumigant lahko uporablja le metilbromid, katerega uporaba pa je v EU prepovedana.

Uradna oznaka po standardu ISPM-15 je žig ali enakovredna trajna oznaka, ki je mednarodno priznana in se uporablja pri lesenem pakirnem materialu  za potrditev njegovega zdravstvenega stanja.

Lesen pakirni material, ki se izvaža v državo, ki zahteva izpolnjevanje zahtev v skladu s standardom ISPM-15, mora biti pred uporabo ustrezno obdelan in označen z uradno oznako. Tudi EU zahteva, da je lesen pakirni material pred uvozom v EU ustrezno obdelan in označen.

Posebno dodelavo lesenega pakirnega materiala lahko opravljajo fizične ali pravne osebe, ki so za to registrirane pri Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Za vpis v FITO register oziroma uradno potrditev obrata morajo zagotoviti ustrezno tehnično opremo in ustrezno strokovno usposobljeno osebje.

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Pogoji

 • Za opravljanje dejavnosti se morate predhodno registrirati in izbrati ustrezno statusno obliko.

 • Lesen pakirni material, ki izpolnjuje zahteve v skladu s standardom ISPM- 15, mora biti ustrezno obdelan, in sicer:

  • toplotno obdelan (npr. v toplotni komori) po postopku z mednarodno oznako HT, ki zagotavlja, da se je les segrel po svojem celotnem preseku, vključno s sredico lesa, na najmanj 56 °C za najmanj 30 minut,
  • toplotno dielektrično obdelan (npr. v mikrovalovni komori) po postopku z mednarodno oznako DH, ki zagotavlja, da se je les, katerega najmanjša dimenzija ne presega 20 cm, segrel po svojem celotnem preseku, vključno s površino lesa, na najmanj 60 °C za najmanj eno minuto, pri čemer se mora predpisana temperatura doseči v 30 minutah od začetka tretiranja, ali
  • zaplinjen s fumigantom, katerega uporaba je v Evropski uniji dovoljena ter katerega uporaba in oznaka sta določeni s standardom ISPM 15.

  Za ustrezno toplotno obdelan se šteje tudi lesen pakirni material, sušen v komori po postopku z mednarodno oznako KD, impregniran s kemičnim stiskanjem z mednarodno oznako CPI.

  Za izdelavo lesenega pakirnega materiala se lahko uporabi le beljen les. Beljen les je hlodovina, ki ji je odstranjeno lubje. Dopustni so majhni, med seboj ločeni koščki lubja, pod naslednjimi pogoji::

  • da niso širši od 3 cm, ne glede na dolžino,
  • če so širši od 3 cm, površina posameznega koščka lubja ne sme presegati 50 cm2.

  Pri zaplinjevanju je treba lubje odstraniti pred zaplinjevanjem, pri toplotni obdelavi pa se lahko lubje odstrani pred ali po obdelavi.

  Pravne podlage

 • Lesen pakirni material, ki je skladen s standardom ISPM -15 moral biti pred uporabo označen z uradno oznako

  Uradna oznaka je žig ali enakovredna trajna oznaka, ki je mednarodno priznana in se uporablja pri lesenem pakirnem materialu za potrditev njegovega zdravstvenega stanja.

  Na uradni oznaki ne sme biti nobene dodatne ali drugačne oznake. Uradna oznaka mora biti čitljiva, obstojna in neprenosljiva. Nameščena mora biti na vidnem mestu, po možnosti na dveh nasprotnih si straneh lesenega pakirnega material.

  Za uradno oznako uporaba rdeče ali oranžne barve ni dovoljena in ne sme biti narisana z roko.

  Uradno oznako je potrebno namestiti po izvedeni posebni obdelavi lesa. Izjemoma se jo lahko namesti prej, če se zagotovi, da je v procesu proizvodnje in označevanja še neobdelanega lesenega pakirnega materiala zagotovljena in dokumentirana njegova sledljivost.

  Dokazila

  Pravne podlage

 • Obrat, ki želi opravljati posebno dodelavo lesenega pakirnega materiala v skladu s standardom ISPM-15, se mora vpisati v FITO register.

  FITO register je register pridelovalcev, predelovalcev, uvoznikov in distributerjev rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, ki ga vodi Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

  V registru se vodijo podatki o obratu, njegovi odgovorni osebi za zdravstveno varstvo rastlin, in mestu predelave oziroma posebne dodelave lesenega pakirnega materiala.

  Obrat, ki se želi vpisati v FITO register, mora zagotoviti strokovno usposobljeno odgovorno osebo za zdravstveno varstvo rastlin in biti tehnično opremljen za posebno dodelavo lesenega pakirnega materiala. Podpisati mora izjavo, da bo izpolnjeval obveznosti, ki izhajajo iz registracije.

  Register vzpostavi in vodi pristojni organ. Register se lahko vodi v elektronski obliki.

  Vloga za vpis v register se vloži pri pristojnem organu. Kopijo popolne vloge pristojni organ posreduje organu za potrjevanje, kar se šteje kot prijava za uradno potrditev. Po končanem postopku uradne potrditve in če obrat izpolnjuje pogoje, se izda odločba o vpisu v register v roku treh mesecev po prejemu popolne vloge.

  Podrobneje

 • Registrirani obrat oziroma njegova odgovorna oseba za zdravstveno varstvo rastlin mora izpolnjevati naslednje obveznosti:

  • uporabljati uradno oznako le za lesen pakirni material, ki je bil izdelan iz beljenega lesa in obdelan v skladu s standardom ISPM-15,
  • voditi natančne podatke oziroma zapise o postopkih posebne dodelave (obdelave, označevanja), umerjanju opreme in prometu z označenim lesenim pakirnim materialom ter te dokumente hraniti najmanj tri leta od njihove izdaje,
  • omogočiti uradni osebi organa za potrjevanje in fitosanitarnemu inšpektorju dostop za opravljanje pregledov lesa, lesenega pakirnega materiala, naprav, prostorov in listin in ga v času pregleda spremljati in nuditi potrebne informacije,
  • nemudoma obvestiti pristojni organ o vseh nenavadnih pojavih in izbruhih škodljivih organizmov, simptomih ali drugih posebnosti na lesu ali lesenem pakirnem materialu,
  • prijaviti pristojnemu organu vse spremembe podatkov, ki se vodijo v registru, v roku 30 dni od njihovega nastanka, predvsem glede odgovorne osebe za zdravstveno varstvo rastlin,
  • prijaviti organu za potrjevanje in pristojnemu organu vse spremembe glede tehničnih naprav in postopkov, vsebine uradne oznake, najmanj 14 dni pred nameravano spremembo,
  • sodelovati s pristojnim organom, organom za potrjevanje in fitosanitarnim inšpektorjem pri zagotavljanju zdravstvenega varstva rastlin preko odgovorne osebe za zdravstveno varstvo rastlin in se ravnati po njihovih navodilih,
  • v primeru odsotnosti odgovorne osebe za zdravstveno varstvo rastlin zagotoviti drugo odgovorno osebo za zdravstveno varstvo rastlin; če gre za odsotnost, daljšo od enega tedna, mora odgovorna oseba za zdravstveno varstvo rastlin pisno pooblastiti drugo osebo, ki bo opravljala naloge v njenem imenu; za odsotnost, daljšo od enega meseca, pa mora upravičenec zagotoviti drugo odgovorno osebo za zdravstveno varstvo rastlin, ki mora izpolnjevati vse predpisane pogoje,
  • umerjati opremo v skladu z navodili proizvajalca najmanj vsake tri leta.

  Pravne podlage

 • Kontrolni pregled nad posebno dodelavo lesenega pakirnega materiala izvaja organ za potrjevanje. Kontrolni pregled se pri vsakem registriranem obratu izvaja redno in sicer se opravi na podlagi analize tveganja oziroma najmanj en pregled vsake tri leta.

  Namen rednih kontrolnih pregledov je preverjanje ustreznosti tehnoloških postopkov obdelave in označevanje lesenega pakirnega materiala.

  Organ za potrjevanje po končanem rednem kontrolnem pregledu sestavi zapisnik.

  Stroške kontrolnih pregledov nosi obrat.

  V Sloveniji opravlja redne kontrolne preglede Biotehniška fakulteta, oddelek za lesarstvo.

  Pravne podlage

  Povezave

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Zadnja sprememba:
5. 8. 2020