Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Preizkušanje hidrantnih omrežij

Naloge varstva pred požarom so raziskovanje, izobraževanje in usposabljanje, načrtovanje ukrepov varstva pred požarom, nadziranje, požarno zavarovanje, gasilstvo, tehnični nadzor vgrajenih sistemov požarne zaščite, dimnikarstvo, požarno varovanje premoženja idr.

Cilj dejavnosti in ukrepov varstva pred požarom je varovanje ljudi, živali, premoženja in okolja pred požarom in eksplozijo.

Hidrantna omrežja lahko preizkušajo fizične in pravne osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • registrirani morajo biti za tehnične preizkuse in analize (opravljanje dejavnosti preizkušanja gasilnotehničnih sredstev);
 • zaposlenega morajo imeti vsaj enega tehničnega nadzornika;
 • imeti morajo ustrezno tehnično opremo.

Hidrantna omrežja lahko preizkuša izvajalec, če ima naslednjo opremo:

 • prehodni kos z dvema B-spojkama in s priključkom za manometer v sredini dva kosa;
 • prehodno spojko B C dva kosa;
 • orodje za delo s podzemnim hidrantom (ključ za hidrant, nastavek z enim B-iztokom, ključ za spojke) dva kompleta;
 • slepo spojko C dva kosa;
 • ročnik s pipo navadni C en kos;
 • ustnike za ročnike Ø 8, 10, 12, 16, 18, 20;
 • tabelo za določanje iztoka iz ročnika pri izmerjenem tlaku pri različnih šobah;
 • manometer za vodo; 0–15 bar, razred natančnosti 1 (Pravilnik o metroloških pogojih za manometre, vakuumetre in manovakuumetre, Uradni list SFRJ, št. 30/86).

Izvajalec mora imeti pooblastilo Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje za preizkus hidrantnih omrežij.

Izvajalec izda potrdilo po uspešno opravljenem preizkusu, in sicer:

 • na podlagi poročila, če ni pomanjkljivosti;
 • na podlagi obvestila zavezanca, da je pomanjkljivosti odpravil, če so bile ugotovljene le nebistvene pomanjkljivosti;
 • na podlagi dodatnega poročila, ko se na ponovnem preizkusu hidrantnega omrežja ugotovi, da je zavezanec odpravil vse pomanjkljivosti.

Potrdilo se izda v predpisani obliki.

Pogoji

 • Za opravljanje dejavnosti se morate predhodno registrirati in izbrati ustrezno statusno obliko.

 • Pravne in fizične osebe, ki želijo preizkušati hidrantna omrežja, vložijo pri Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje (v nadaljnjem besedilu: URSZR) vlogo za preizkušanje hidrantnih omrežij in ji priložijo vse listine, iz katerih izhaja, da izpolnjujejo pogoje za opravljanje dejavnosti.

  URSZR v 60 dneh izda pooblastilo fizični ali pravni osebi, ki izpolnjuje pogoje za preizkušanje hidrantnih omrežij, če ni potreben poseben ugotovitveni postopek. Če je potreben poseben ugotovitveni postopek, URSZR izda pooblastilo fizični ali pravni osebi v 90 dneh.

  Pooblastilo se izda za nedoločen čas.

  Po opravljenem preizkusu hidrantnega omrežja mora izvajalec najkasneje v desetih dneh pripraviti pisno poročilo in ga poslati zavezancu. Poročilo mora vsebovati ugotovitve preizkusa s poudarkom na pomanjkljivostih, ki jih mora zavezanec odpraviti, preden se mu izda potrdilo o brezhibnem delovanju. Poročilu se priložita merilni in hidrantni list.

  Izvajalec izda potrdilo po uspešno opravljenem preizkusu, in sicer:

  • na podlagi poročila, če ni pomanjkljivosti;
  • na podlagi obvestila zavezanca, da je pomanjkljivosti odpravil, če so bile ugotovljene le nebistvene pomanjkljivosti;
  • na podlagi dodatnega poročila, ko se na ponovnem preizkusu hidrantnega omrežja ugotovi, da je zavezanec odpravil vse pomanjkljivosti.

  Potrdilo se izda v predpisani obliki.

  Podrobneje

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnost lahko opravljate čezmejno oziroma občasno. Pred prvim opravljanjem morate pridobiti dovoljenje pri pristojnem organu.
Zadnja sprememba:
5. 8. 2020