SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Prenos zemeljskega plina predstavlja izvajanje transporta plina na večjih razdaljah od mejnih vstopnih točk v Slovenijo do izstopnih točk posameznih mest in naselij oziroma večjih industrijskih odjemalcev.

Prenos zemeljskega plina izvaja operater prenosnega sistema v obliki gospodarske javne službe. V Sloveniji to dejavnost izvaja družba Plinovodi, d. o. o. Za opravljanje dejavnosti je treba pridobiti koncesijo.

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Pogoji

 • Za opravljanje dejavnosti se je treba registrirati kot gospodarska javna služba.

  Gospodarske družbe zagotavljajo materialne javne dobrine zaradi zadovoljevanja javnih potreb, če jih ni mogoče zagotavljati na trgu.

  Pravne podlage

 • Za izvajanje gospodarske javne službe operaterja prenosa zemeljskega plina Republika Slovenija kot koncedent podeli koncesijo za celotno območje Republike Slovenije, in sicer za obdobje največ 35 let.

  Vlada Republike Slovenije koncesionarju podeli koncesijo za opravljanje gospodarske javne službe, in sicer z odločbo po tej uredbi brez javnega razpisa. Medsebojna razmerja med vlado in koncesionarjem se natančneje uredijo s koncesijsko pogodbo.

  Dejavnost operaterja prenosnega sistema lahko izvaja koncesionar, ki izpolnjuje naslednje pogoje: 

  • ima v lasti prenosni sistem;
  • ima certifikat operaterja prenosnega sistema in
  • je imenovan za operaterja prenosnega sistema.

  Podrobneje

 • Operater prenosnega sistema mora izdelati razvojni načrt sistema. Razvojni načrt mora biti izdelan za obdobje najmanj deset let. Operater mora vsako leto najkasneje do 1. junija Agenciji za energijo predložiti razvojni načrt omrežja.

  Desetletni razvojni načrt mora temeljiti na obstoječi in predvideni ponudbi in povpraševanju ter mora vsebovati učinkovite ukrepe za zagotovitev ustreznosti sistema in zanesljivosti oskrbe.

  Desetletni razvojni načrt omrežja zlasti:

  • za udeležence na trgu opredeli glavno infrastrukturo za prenos, ki jo je treba v naslednjih desetih letih zgraditi ali posodobiti;
  • vsebuje že sprejete naložbe in opredeli nove, ki jih je treba izvesti v naslednjih treh letih ter
  • zagotovi časovni okvir za vse naložbene projekte.

  Na desetletni razvojni načrt omrežja mora dati soglasje agencija.

  Dokazila

  Desetletni razvojni načrt omrežja

  Pravne podlage

  Pristojni organ

  Agencija za energijo

  Strossmayerjeva ulica 30
  2000 Maribor

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Čezmejno opravljanje dejavnosti je možno, če subjekt izpolnjuje vse predpisane pogoje.

Zadnja sprememba:
8. 9. 2021