Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Prevoz potnikov v železniškem prometu

Prevozne storitve potnikov država zagotavlja kot javno dobrino z obvezno gospodarsko javno službo.

Prevoz potnikov v železniškem prometu v Sloveniji poteka pod okriljem Slovenskih železnic d.o.o.

Prevoznik potnikov mora pridobiti  licenco za izvajanje prevoznih storitev, varnostno spričevalo in vlakovno pot.

Prevoz potnikov poteka v notranjem in čezmejnem regijskem železniške prometu.

 • Notranji železniški potniški promet

Prevoz v notranjem železniškem potniškem prometu so prevozne storitve, ko sta začetna in končna postaja na območju Republike Slovenije. Prevoz pa se opravlja po javni železniški infrastrukturi, kot ga določa sprejet vozni red za potniški promet. Vozni red je tehnološki načrt prevoznika za določeno voznoredno obdobje, ki je izdelan na podlagi voznega reda omrežja pristojnega organa in obsega podatke o vseh načrtovanih vožnjah vlakov in tirnih vozil na železniškem omrežju v času njegove veljavnosti.

V notranjem potniškem prometu vozijo vlaki na prevozni poti, na kateri sta začetna in končna postaja na območju Republike Slovenije.

 • Čezmejni regijski potniški promet

Prevoz v čezmejnem regijskem železniškem potniškem prometu so prevozne storitve, ki se opravljajo po javni železniški infrastrukturi na srednje dolgih razdaljah, kot jih določa sprejet vozni red za mednarodni potniški promet. 

V čezmejnem regijskem železniškem potniškem prometu vozijo mednarodni vlaki, ki vozijo na prevozni poti, na kateri je začetna in/ali končna postaja na območju zunaj Republike Slovenije.

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Splošni pogoji

Pogoji

 • Za opravljanje dejavnosti se morate predhodno registrirati in izbrati ustrezno statusno obliko.

 • Prevoz potnikov v notranjem in čezmejnem regijskem železniškem prometu zagotavlja država kot javno dobrino z obvezno gospodarsko javno službo v obsegu, kot jo določa prometna politika na področju javnega potniškega prometa.

  Obvezna gospodarska javna služba prevoznikov obsega neposreden prevoz in dejavnosti, ki omogočajo nemoten, učinkovit in racionalen prevoz na kakovostni ravni. Izvajalec obvezne gospodarske javne službe mora pri tem skrbeti za učinkovito poslovodenje in z zagotavljanjem kakovostnega prevoza spodbujati to obliko javnega prevoza. Obvezno gospodarsko javno službo prevoza potnikov v notranjem in čezmejnem regijskem železniškem prometu mora izvajalec izvajati nepretrgano v skladu z voznim redom.

  Izvajalec obvezne gospodarske javne službe in s tem tudi prevoznik so Slovenske železnice, d. o. o. , ki opravljajo storitve javnega potniškega prevoza v notranjem in čezmejnem regijskem železniškem prometu. 

  Država in izvajalec obvezne gospodarske javne službe neposredno skleneta pogodbo o izvajanju obvezne gospodarske javne službe. .

  Trajanje pogodbe o izvajanju obvezne gospodarske javne službe je omejeno in ni daljše od desetih let ter se lahko podaljša za največ polovico časa trajanja pogodbe.

  Podrobneje

 • Storitve, ki jih opravlja izvajalec obvezne gospodarske javne službe v notranjem in čezmejnem regijskem železniškem potniškem prometu, morajo izpolnjevati elemente sodobnega potniškega prometa in tako zagotavljati kakovostne prevozne storitve.

  Kakovost prevoznih storitev se meri s stopnjo zadovoljstva potnikov in točnostjo. Stopnja zadovoljstva potnikov se meri letno, in sicer z izvajanjem ankete na vseh vlakih, ki vozijo po potrjenem voznem redu.

  O rezultatih merjenja zadovoljstva potnikov in o zamudah mora izvajalec obveščati Javno agencijo za železniški promet RS JAŽP.

  V primeru odstopanja od določene kakovosti storitev se izvajalcu zaračuna globa.

  Pravne podlage

  Povezave

 • Izvajalec obvezne gospodarske javne službe sam oblikuje ceno prevoza.

  Ceno prevoza se določi tako, da pokriva stroške blaga, materiala, energije, stroške storitev, stroške dela, stroške uporabe javne železniške infrastrukture, odpise vrednosti, odhodke financiranja in druge upravičene izredne odhodke in glede na tržne možnosti ustvari pozitiven donos.

  Cene prevoza so določene s potniško tarifo, ki jo določi vlada. V notranjem železniškem potniškem prometu mora potniška tarifa upoštevati tarifno obveznost, v čezmejnem regijskem prometu pa je potniška tarifa dogovorjena z dvostranskimi oziroma večstranskimi sporazumi s tujimi železniškimi prevozniki.

  Pravne podlage

  Povezave

 • Izvajalec obvezne gospodarske javne službe mora za dejavnost izvajanja obvezne gospodarske javne službe zagotoviti ločeno računovodstvo na naslednje načine:

  • konti dejavnosti morajo biti ločeni del ustreznih sredstev in fiksnih stroški pa se dodelijo dejavnosti v skladu z veljavnimi računovodskimi in davčnimi prilivi;
  • variabilni stroški, ustrezen prispevek k fiksnim stroškom in primeren dobiček, povezan z morebitnimi drugimi dejavnostmi izvajalca javne službe, ne morejo v nobenem primeru bremeniti obvezne gospodarske javne službe;
  • stroški opravljanja javne službe se uravnotežijo s prihodki iz poslovanja in plačili organov brez možnega prenosa prihodkov v drugo panogo dejavnosti izvajalca obvezne gospodarske javne službe.

  Pravne podlage

 • Prevoznik mora za dostop do železniške infrastrukture in za začetek izvajanja prevoznih storitev pridobiti licenco.

  Licenca je javna listina, s katero se prevozniku prizna sposobnost za opravljanje vseh ali posameznih vrst prevoznih storitev v železniškem prometu, vključno z zagotavljanjem vleke, oziroma sposobnost samo za zagotavljanje vleke.

  Licenco izda Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije ali drug licenčni organ držav članic Evropske unije in velja na celotnem ozemlju Evropske unije.

  Prevoznik za pridobitev licence za izvajanje prevoznih storitev vloži vlogo pristojnemu organu. Po administrativnem in vsebinskem pregledu pristojni organ izda licenco za opravljanje prevoznih storitev.

  Licenca velja od izdaje do preklica njene veljavnosti. Prevoznik oziroma imetnik licence mora vsakih pet let najkasneje tri mesece pred potekom roka licenčnemu organu ponovno predložiti podatke o izpolnjevanju pogojev.

  V primeru, da prevoznik preneha z izvajanjem prevoznih storitev v železniškem prometu za šest mesecev ali jih ne začne izvajati šest mesecev po dodelitvi, se mu licenca odvzame.

  Če namerava imetnik licence pomembneje spremeniti ali razširiti svojo dejavnost, mora zaprositi za novo licenco.

  Za pridobitev licence mora biti prevoznik registriran v Republiki Sloveniji, ne sme biti v stečajnem in/ali kazenskem postopku. Izkazovati mora finančno in kadrovsko sposobnost ter biti zmožen kriti odškodnino za škodo.

  Podrobneje

 • Prevoznik lahko opravlja vozno pot na javni železniški infrastrukturi, če mu je dodeljena vlakovna pot. Brez dodeljene vlakovne poti dostop na javno železniško infrastrukturo ni dovoljen. 

  Vlakovna pot je zmogljivost transportne infrastrukture, potrebna za vožnjo vlaka med dvema krajema ob določenem času.

  Pravice do uporabe vlakovne poti ni mogoče prenesti na drugo osebo.

  POSTOPEK DODELITVE VLAKOVNE POTI

  Upravljavec javne železniške infrastrukture pripravi in objavi besedilo Programa omrežja Republike Slovenije najkasneje 12 mesecev pred začetkom veljavnosti novega voznega reda omrežja. Najkasneje 11 mesecev preden začetkom veljave novega voznega reda se vzpostavijo začasne mednarodne vlakovne poti. Pristojni organi in upravljavec izdelata in objavita katalog tras za novo vzporedno obdobje.

  Prosilec mora na pristojni organ vložiti vlogo za dodelitev vlakovne poti, ki bo dodeljena za naslednje vozno redno obdobje, najkasneje do drugega ponedeljka v mesecu aprilu tekočega leta. Po administrativnem in vsebinskem pregledu se prosilcu izda vlakovna pot.

  Vlakovna pot se lahko naroči s pomočjo programa "Naročanje vlakovnih poti". Predhodno je treba pridobiti geslo in uporabniško ime pri Javni agenciji za železniški promet Republike Slovenije (JAŽP). Prosilec lahko naroča vlakovne poti s pomočjo programa "Pathfinder"

  Prevoznik oziroma prosilec mora imeti za dodelitev vlakovne poti:

  Najpozneje dva meseca pred začetkom veljavnosti voznega reda omrežja pristojni organ prosilcem z odločbo dodeli naročene vlakovne poti za novo voznoredno obdobje, ki začne veljati ob polnoči drugo soboto v mesecu decembru.

  Podrobneje

 • Prevoznik mora za vožnjo po progah železniškega omrežja Republike Slovenije pridobiti varnostno spričevalo. V varnostnem spričevalu morata biti navedena vrsta in obseg storitev v železniškem prometu.

  Varnostno spričevalo je dokaz, da je prevoznik vzpostavil svoj sistem varnega upravljanja in da izpolnjuje zahteve tehničnih specifikacij interoperabilnosti.

  Varnostno spričevalo je sestavljeno iz:

  • spričevala, s katerim prevoznik dokaže, da izvaja sistem varnega upravljanja;
  • spričevala, s katerim se potrjuje, da je prevoznik sprejel ustrezne ukrepe za varnost železniškega prometa na določenem omrežju.

  Prevoznik mora za pridobitev varnostnega spričevala vložiti vlogo pri Javni agenciji za železniški promet Republike Slovenije - JAŽP. Po administrativnem in vsebinskem pregledu pristojni organ izda varnostno spričevalo za obdobje petih let.

  Varnostno spričevalo izdano v drugi državi članici Evropske skupnosti, je za enake storitve veljavno tudi v Republiki Sloveniji.

  V primeru, da prevoznik namerava izvajati dodatne storitve v železniškem prometu, mu pristojni organ izda dodatno nacionalno spričevalo.

  Prevoznik oziroma imetnik varnostnega spričevala mora nemudoma obvestiti pristojni organ o vseh pomembnih spremembah za tisti del spričevala, ki se spreminja. Prav tako mora prevoznik obvestiti agencijo glede sprememb kadrovskega osebja in novih vrst tirnih vozil.

  Varnostno spričevalo se izda prevozniku, ki ima veljavno licenco za opravljanje prevozniških storitev, izpolnjuje tehnične in obratovalne pogoje, ustrezno osebje in vozni park.

  Podrobneje

 • Za uporabo javne železniške infrastrukture mora prevoznik z upravljavcem javne železniške infrastrukture (JŽI) skleniti pogodbo o dostopu in uporabi JŽI.

  S pogodbo prevoznik in JŽI natančneje uredita medsebojna razmerja v zvezi z zagotavljanjem tehničnih in drugih pogojev varnosti železniškega prometa.

  Pogodba o dostopu in uporabi JŽI se sklene v pisni obliki in velja za obdobje veljavnosti voznega reda omrežja, za katero so dodeljene vlakovne poti.

  Pravne podlage

  Povezave

 • Za uporabo javne železniške infrastrukture prevoznik plačuje uporabnino, ki je namenjena kritju stroškov vzdrževanja javne železniške infrastrukture.

  Osnovna uporabnina, s katero so pokriti stroški najmanjšega obsega storitev dostopa do infrastrukture, do katerega so upravičeni vsi, ki jim je bila vlakovna pot dodeljena, obsega:

  • obravnavanje vlog za dodelitev vlakovnih poti,
  • uporabo tirov na dodeljeni vlakovni poti,
  • uporabo kretnic in križišč na dodeljeni vlakovni poti,
  • urejanje vlakovnega prometa, skupaj s signaliziranjem, regulacijo,
  • odpravo in komunikacijo z vlakom ter zagotavljanje informacij o gibanju vlaka,
  • druge informacije, potrebne za izpolnitev ali izvajanje storitev, za katere je bila dodeljena vlakovna pot.

  Določitev uporabnine je sestavni del Programa omrežja RS.

  Javna agencija za železniški promet RS izda račun za uporabnino, ki vsebuje predpisano stopnjo DDV najkasneje do 20. v mesecu za pretekli mesec. K računu mora biti priložen seznam vseh realiziranih in nepravočasno odpovedanih in neodpovedanih dodeljenih vlakovnih poti.

  Prosilec je dolžan plačati uporabnino najpozneje v osmih dneh od prejema računa.

  Dokazila

  Potrdilo o plačilu uporabnine.

  Pravne podlage

  Povezave

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnosti v Sloveniji ne morete opravljati čezmejno ali občasno.