Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Pridelava in distribucija rastlin in rastlinskih proizvodov

Za opravljanje te dejavnosti potrebujete vstopno dovoljenje in ustrezen kader, če gre za pridelavo rastlin za saditev s Seznama V.A.I, ki so namenjene premeščanju v tržne ali netržne namene znotraj EU, oziroma če gre za pridelavo rastlin za saditev s Seznama V.A.II, ki so namenjene premeščanju v tržne ali netržne namene v varovano območje, priznano za določen rastlinski škodljiv organizem.

Varovano območje je območje, ki je prosto določenega rastlinskega škodljivega organizma, in ima ta status uradno priznan s strani EU Komisije.

Rastline so žive rastline in določeni živi deli takih rastlin, vključno s semeni:

 • plodovi v botaničnem smislu, razen tistih, ki so konzervirani z globokim zamrzovanjem,
 • vrtnine, razen tistih, ki so konzervirane z globokim zamrzovanjem,
 • gomolji, čebulice, korenike in drugi podzemni organi za razmnoževanje,
 • rezano cvetje,
 • veje z listi ali iglicami,
 • posekana drevesa z ohranjenimi listi ali iglicami,
 • listi, listje,
 • tkivne kulture,
 • živ cvetni prah,
 • cepiči za okuliranje, potaknjenci, cepiči,
 • seme v botaničnem pomenu, razen tistega, ki ni namenjeno setvi.

Rastline za saditev so:

 • rastline, ki so že posajene in bodo ostale posajene ali bodo presajene,
 • rastline, ki še niso posajene, a so namenjene saditvi.

Saditev je namestitev rastlin, da bi zagotovili njihovo nadaljnjo rast in generativno ali vegetativno razmnoževanje.

Rastlinski proizvodi so proizvodi rastlinskega izvora, nepredelani ali obdelani s preprostimi postopki in ki niso rastline. Za rastlinski proizvod se šteje tudi les, če je v celoti ali delno ohranil svojo naravno okroglo površino, z lubjem ali brez njega, ali če gre za sekance, iveri, žagovino, lesne odpadke ali ostanke in če se uporabi pri prevozu kakršnih koli predmetov v obliki pregradnega materiala, podpornega lesa ali palet v primeru, da pomeni nevarnost za zdravje rastlin.

Pred začetkom pridelave/distribucije rastlin in rastlinskih proizvodov s Seznama V.A.I. in s Seznama V.A.II se morajo pridelovalci vpisati v Register pridelovalcev, predelovalcev, uvoznikov in distributerjev rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov (FITO register), ki ga vodi pristojni organ.

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Pogoji

 • FITO register je register pridelovalcev, predelovalcev, uvoznikov in distributerjev rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov.

  Vpis v FITO register je obvezen za naslednje pridelovalce in distributerje :

  • pridelovalce, predelovalce in distributerje rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov s seznama V.A;
  • pridelovalce določenih rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, ki niso navedeni na seznamu V.A, ter zbirne in distribucijske centre jedilnega krompirja na območju pridelave, ki jedilni krompir pakirajo, perejo oziroma sortirajo.

  V registru se vodijo podatki o imetniku, odgovorni osebi za zdravstveno varstvo rastlin, mestu pridelave in vrstah dejavnosti.

  Imetniki morajo biti za vpis v register strokovno usposobljeni za zdravstveno varstvo rastlin ali zagotoviti strokovno usposobljeno odgovorno osebo.

  Register vzpostavi in vodi pristojni organ. Register se vodi v elektronski obliki.

  Imetnik vloži pisno vlogo za vpis v FITO register pri pristojnem organu. Pogoj za vpis je imenovanje strokovno usposobljene odgovorne osebe za zdravstveno varstvo rastlin in podpis izjave glede izpolnjevanja obveznosti, ki izhajajo iz registracije. V primeru pridelave je potreben tudi predhoden vpis v Register kmetijskih gospodarstev. Če imetnik izpolnjuje pogoje, se izda odločba o vpisu v register v roku treh mesecev po prejemu popolne vloge. Po vpisu v register imetnik prejeme neponovljivo registrsko številko.

  Vpis v FITO register ni potreben za:

  • imetnike, ki se ukvarjajo z distribucijo oziroma prodajo na drobno ali skladiščenje rastlin in rastlinskih proizvodov s seznama V.A.I in V.A.II in če naprej premeščajo rastline in rastlinske proizvode, ki so že tako opremljeni z rastlinskimi potnimi listi, da so pripravljeni za prodajo končnemu uporabniku;
  • majhne pridelovalce ali predelovalce, katerih celotna pridelava oziroma predelava in prodaja rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov je namenjena za samooskrbo oziroma končno prodajo fizičnim osebam, ki niso tržni pridelovalci, na lokalnem trgu;
  • imetniki, ki se ukvarjajo s pridelavo  jedilnega krompirja če pakirajo, perejo  oziroma sortirajo samo lastne pridelke.

  Podrobneje

 • Obvezen letni fitosanitarni pregled je uradni inšpekcijski pregled:

  • listin,
  • istovetnosti in
  • zdravstveni pregled rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov.

  Fitosanitarni pregled se opravi pri registriranih imetnikih predvsem na mestih pridelave / distribucije, najmanj enkrat letno, v sodelovanju z imetnikom oziroma njegovo odgovorno osebo za zdravstveno varstvo rastlin.

  PREGLED LISTIN IN ISTOVETNOSTI

  Pregled listin in istovetnosti opravi pristojni inšpektor ali druga uradna oseba pri registriranem imetniku vsaj enkrat letno.

  S pregledom listin pristojni inšpektor ali druga uradna oseba preveri izpolnjevanje obveznosti registriranih imetnikov, če imajo:

  • veljavne dokumente o vpisu v register in izdajanju rastlinskih potnih listov,
  • evidence o poreklu in načinu pridobitve semena, matičnih rastlin ali drugih rastlin za saditev,
  • poročila o rezultatih laboratorijskega preverjanja zdravstvenega stanja, če so potrebna,
  • zapise o začetku, poteku in zaključku pridelave, predelave ali distribucije,
  • zapise o izvedenih ukrepih za preprečevanje pojava in širjenja škodljivih organizmov in
  • pripravljene rastlinske potne liste v skladu z veljavnim dovoljenjem.

  S pregledom istovetnosti pristojni inšpektor ali druga uradna oseba, če imetnik:

  • prideluje rastline ali rastlinske proizvode v skladu z veljavno registracijo,
  • prideluje rastline ali rastlinske proizvode v skladu s količinami, ki so prijavljene z letno pridelavo
  • in namešča etikete na razmnoževalni material ali njihovo pakiranje tako, da jih ni mogoče odstraniti, ne da bi bili vidni poskusi odstranitve.

  ZDRAVSTVENI PREGLED

  Zdravstveni pregledi rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov opravi pristojni inšpektor ali druga uradna oseba vsaj vizualno za naslednje vrste pridelave najmanj tako pogosto kot sledi:

  • pridelava semen in semenskega materiala: dvakrat letno v času vegetacije;
  • pridelava sadilnega materiala večletnih rastlin v sadjarstvu, vinogradništvu, hmeljarstvu in gozdarstvu ter večletnih okrasnih rastlin: dvakrat letno v času vegetacije;
  • pridelava sadilnega materiala vrtnin in enoletnih okrasnih rastlin, vključno z okrasnimi čebulicami in gomolji: enkrat v pridelovalnem ciklusu.

  Zdravstveni pregled rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov sadilnega materiala vrtnih in enoletnih okrasnih rastlin, se opravi pri pridelovalcih, katerih pridelava in prodaja je dovoljena osebam, ki se poklicno ukvarjajo z rastlinsko pridelavo oziroma imajo dovoljenje za izdajo rastlinskih potnih listov. Tovrstni pregledi se opravljajo manj pogosto, vendar vsaj enkrat letno. Opravijo se pri pridelovalcih, katerih pridelava in prodaja je dovoljena na lokalnem trgu končnemu porabniku. Pri tem mora biti njihova pridelava jasno ločena od pridelave drugih proizvodov.

  Za fitosanitarni pregled se plača pristojbina, ki je odvisna od vrste in količine rastlin in od tega, ali imetnik izdaja rastlinske potne liste ali ne.

   

  Dokazila

  Potrdilo o zdravstveni ustreznosti rastlin

  Zapisnik o fitosanitarnem pregledu

  Pravne podlage

  Povezave

 • Imetnik rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov mora izpolnjevati naslednje obveznosti:

  • voditi natančne podatke o pridelavi, predelavi in prometu rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, ki jih kupujejo za skladiščenje ali sajenje na posestvu, jih pridelujejo ali jih odpošiljajo drugam in te listine hraniti najmanj eno leto;
  • voditi in sproti dopolnjevati načrt mesta, kjer rastline, rastlinske proizvode in nadzorovane predmete goji, prideluje, skladišči, shranjuje ali uporablja;
  • opravljati redne vizualne zdravstvene preglede rastlin rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov na predpisan način in o njih voditi evidenco;
  • omogočiti dostop pristojnemu inšpektorju ali drugi uradni osebi za opravljanje pregledov rastlin, prostorov in listin ter jemanje vzorcev in ga v času pregleda spremljati in nuditi potrebne informacije;
  • nemudoma obvestiti pristojnega inšpektorja o vseh nenavadnih pojavih in izbruhih škodljivih organizmov, simptomih ali drugih posebnosti na rastlinah, rastlinskih proizvodih in nadzorovanih predmetih ter o pridelavi in pojavu prepovedanih rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov;
  • prijaviti pristojnemu organu vse spremembe podatkov, ki se vodijo v registru, v roku 30 dni od njihovega nastanka, predvsem glede spremembe vrst rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, mesta pridelave, vzgojne stopnje rastlin,  odgovorne osebe za zdravstveno varstvo rastlin ter statusa, imena, sedeža ali naslova pravne ali fizične osebe;
  • vsako leto do 30. aprila (velja samo za pridelovalce rastlin), oziroma za rastline, ki imajo več rastnih dob v enem letu, najmanj mesec dni pred začetkom pridelave, prijaviti pristojnemu organu podatke o predvideni letni pridelavi po vrstah/rodovih rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, kot so navedene v seznamu prijave, in o nameravanem premeščanju teh v varovana območja;
  • za prijavo letne pridelave rastlin mora imetnik izpolniti obrazec.
  • sodelovati s pristojnim organom, pristojnim inšpektorjem in drugo uradno osebo pri zagotavljanju zdravstvenega varstva rastlin preko odgovorne osebe za zdravstveno varstvo rastlin in se ravnati po njihovih navodilih.

  Dokazila


  Pravne podlage

  Povezave

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti ni definirano oziroma znotraj EU velja prost pretok blaga, ki pa mora izpolnjevati zahteve, predpisane s strani EU .

Zadnja sprememba:
8. 9. 2021