Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Priprava za trg in trženje semenskega materiala kmetijskih rastlin

Med pripravo semenskega materiala kmetijskih rastlin za trg spadajo postopki, s katerimi se semenski material kmetijskih rastlin pripravi za trg, to je: sušenje, čiščenje, sortiranje, tretiranje s fitofarmacevtskimi sredstvi ali kemikalijami, pakiranje in označevanje.

Trženje semenskega materiala kmetijskih rastlin je prodaja, dobava ali distribucija semenskega materiala tretji osebi proti plačilu ali brezplačno, ponujanje semenskega materiala v prodajo, skladiščenje semenskega materiala oziroma vsako razpolaganje s semenskim materialom z namenom trženja.

S pripravo za trg in trženjem se smejo ukvarjati samo dobavitelji, ki so vpisani v register dobaviteljev.

Trži se lahko semenski material sort, ki so vpisane v sortno listo ali EU skupni katalog sort.

Semenski material mora biti na trgu v homogenih partijah. Pakiran in označen mora biti na predpisan način in tako, da je zagotovljena izvirnost pakiranja.

Pri predpisanih vrstah kmetijskih rastlin se lahko semenski material trži le, če je uradno potrjen in označen z uradnimi etiketami.

Pri ostalih vrstah se semenski material označi z etiketami dobavitelja ali opremi s potrdili dobavitelja. Za izdajo etiket in potrdil dobavitelja morajo dobavitelji pridobiti dovoljenje pristojnega organa. 

Izdaja etiket in potrdil dobavitelja je pod uradnim nadzorom pristojnega organa.

Če je semenski material kmetijskih rastlin tretiran s fitofarmacevtskimi sredstvi, je potrebno pri tretiranju upoštevati pravilno rabo FFS.

Pogoji

 • Za opravljanje dejavnosti se morate predhodno registrirati in izbrati ustrezno statusno obliko.

 • S pripravo za trg in trženjem se smejo ukvarjati samo dobavitelji, ki so vpisani v register dobaviteljev.

  Zavezanci za vpis v register dobaviteljev semenskega materiala kmetijskih rastlin (SEME register) so fizične in pravne osebe, ki se na območju Republike Slovenije ukvarjajo s pridelavo, pripravo za trg, trženjem oziroma uvozom semenskega materiala kmetijskih rastlin.

  Vpis v SEME register ni obvezen za dobavitelje, ki se ukvarjajo izključno s prodajo semenskega materiala kmetijskih rastlin na drobno fizičnim osebam, ki so končni porabniki in ki se s pridelavo kmetijskih rastlin ne ukvarjajo poklicno.

  Za vpis v register mora dobavitelj zagotoviti osebo, ki izpolnjuje predpisane pogoje glede strokovne usposobljenosti (odgovorna strokovna oseba). Dobavitelj, ki je fizična oseba in izpolnjuje predpisane pogoje glede strokovne usposobljenosti, je lahko sam tudi odgovorna strokovna oseba.

  Dobavitelj, ki se ukvarja s pridelavo semenskega materiala kmetijskih rastlin, mora biti kot kmetijsko gospodarstvo vpisan v register kmetijskih gospodarstev.

  Za vpis v SEME register je potrebno vložiti vlogo pri pristojnemu organu. Vloga mora vsebovati identifikacijske podatke o dobavitelju (Obrazec 1), navedbo dejavnosti dobavitelja (Obrazec 2) in identifikacijske podatke o odgovorni strokovni osebi (Obrazec 3). Če dobavitelj opravlja dejavnost »priprava semenskega materiala za trg« (npr. dodelavo, sortiranje ali klasiranje, mešanje, pakiranje semenskega materiala) na različnih lokacijah, mora v vlogi navesti nazive in naslove posamezne enote oziroma lokacije, kjer to dejavnost opravlja.

  Podrobneje

 • Dobavitelj mora zagotavljati, da semenski material kmetijskih rastlin na trgu izpolnjuje predpisane zahteve.

  Dobavitelj mora zlasti:

  • izvajati preglede, pri katerih spremlja in nadzira kritične točke v pridelavi semenskega materiala kmetijskih rastlin, ki bi lahko vplivale na njegovo kakovost (zlasti na sortno ali vrstno prisotnost in čistost ter zdravstveno stanje)
  • izvajati ukrepe, potrebne za preprečevanje pojava oziroma širjenja škodljivih organizmov, jemati vzorce in jih pošiljati v analizo v laboratorij;
  • zagotavljati sledljivost in razpoznavnost vsake partije semenskega materiala kmetijskih rastlin;
  • voditi zapise in hraniti dokazila o poreklu in kakovosti semenskega materiala kmetijskih rastlin;voditi zapise in hraniti dokazila o nabavi in o prodaji ali dobavi semenskega materiala kmetijskih rastlin;
  • omogočiti izvajanje nadzora;
  • izvajati predpisane ukrepe, odrejene pri uradnem ali inšpekcijskem nadzor.

  Dobavitelj mora hraniti vsa dokazila in zapise iz prejšnjega odstavka najmanj eno leto, za sadne rastline, trto, hmelj in večletne okrasne rastline pa najmanj tri leta.

  Dokazila

  Zapisi in ostala dokumentacija o pregledih, izvedenih ukrepih in sledljivosti, ki je ustrezno arhivirana.

  Pravne podlage

 • Sortna lista je uradni seznam sort kmetijskih rastlin.

  V Republiki Sloveniji se lahko prideluje (z namenom trženja) in trži semenski material sort kmetijskih rastlin, ki so vpisane v sortno listo v eni od držav članic EU ali v Skupni katalog sort EU,  ki ga vodi Evropska komisija (vpis ni obvezen pri okrasnih rastlinah).

  Postopek vpisa sorte v sortno listo se začne na podlagi pisne prijave pri pristojnemu organu.

  Prijavo za vpis sorte v sortno listo lahko vloži prijavitelj, ki je žlahtitelj ali vzdrževalec sorte, oziroma druga fizična ali pravna oseba, ki ima pravico do razpolaganja s semenskim materialom sorte.

  Pri vlaganju prijave sorte v postopek vpisa v sortno listo je potrebno upoštevati predpisane roke.

  Za vpis v sortno listo mora biti sorta razločljiva, izenačena in nespremenljiva ter imeti ustrezno ime. V ta namen se mora sorta vključiti v ustrezne poljske sortne poskuse za preverjanje razločljivosti, izenačenosti in nespremenljivosti (RIN), pri sortah poljščin, trte in hmelja pa se v sortnih poskusih preveri tudi njihova vrednost za pridelovanje in uporabo (VPU).

  Stroške preverjanja RIN in VPU plača prijavitelj neposredno izvajalcu preverjanja. Višina stroškov preverjanja RIN in VPU je določena s Pravilnikom o postopku vpisa sorte v sortno list in o vodenju sortne liste. 

  Če sorta izpolnjuje vse pogoje za vpis v sortno listo in prijavitelj poravna stroške postopka (upravna taksa, stroški preverjanja RIN sorte in VPU), izda Uprava odločbo o vpisu sorte v sortno listo. 

  Vzdrževalec sorte mora za sorto, vpisano v sortno listo, plačevati letno pristojbino v skladu z Uredbo o višini letne pristojbine za sorte, vpisane v sortno listo kmetijskih rastlin ter o pristojbinah in stroških za varstvo rastlin.

  Vzdrževalec sorte je dolžan na zahtevo Uprave brezplačno in v roku, ki ga določa Uprava, priskrbeti vzorec semenskega materiala sorte za preveritev ali se sorta vzdržuje na pravilen način.

  Zaradi ohranjanja biotske raznovrstnosti oziroma trajnostne uporabe genskih virov, se v sortno listo lahko vpiše tudi sorta, ki ne izpolnjuje vseh pogojev za vpis v sortno listo, če gre za ohranjevalne sorte poljščin in zelenjadnic, sorte zelenjadnic, ki nimajo pomembne vrednosti za tržno pridelavo zelenjave ali stare sorte sadnih rastlin.

  Sorte, ki se vpišejo v sortno listo, Evropska komisija vključi v EU skupni katalog sort.

  Podrobneje

 • Dovoljenje morajo pridobiti dobavitelji, ki nameravajo dati na trg:

  • razmnoževalni material ali sadike sadnih rastlin kategorije CAC;
  • razmnoževalni material trte kategorije standard;
  • razmnoževalni in sadilni material zelenjadnic;
  • razmnoževalni material okrasnih rastlin.

  Razmnoževalni material mora biti na trgu označen s predpisanimi etiketami oziroma potrdilom dobavitelja.

  Dobavitelj mora biti vpisan v SEME register vsaj za pripravo za trg in trženje vrste oz. skupine kmetijskih rastlin, za katere namerava izdajati etikete in potrdila dobavitelja.

  Dobavitelj mora pridobiti dovoljenje za vsako novo vrsto ali skupino kmetijskih rastlin, katere semenski material namerava pridelovati ali tržiti.

  Dovoljenja ni treba pridobiti dobaviteljem, ki so majhni pridelovalci. To so dobavitelji, katerih celotna pridelava semenskega materiala je namenjena za samooskrbo ali za prodajo na lokalnem trgu fizičnim osebam, ki so končni uporabniki tega semenskega materiala in ki se s pridelavo kmetijskih rastlin ne ukvarjajo poklicno (niso tržni pridelovalci sadja, grozdja, zelenjave, okrasnih rastlin).

  Pri dobavitelju semenskega materiala kmetijskih rastlin, ki ima dovoljenje za izdajo etiket in potrdila, pristojni inšpektor najmanj enkrat letno opravi nadzor.

  Podrobneje

 • Dobavitelj, ki namerava tržiti semenski material določene vrste kmetijskih rastlin kot uradno potrjen, mora vložiti prijavo za uradno potrditev semenskega materiala pri organu za potrjevanje. 

  V postopku uradne potrditve organ za potrjevanje ugotovi, ali semenski material izpolnjuje predpisane zahteve.

  Uradna potrditev je obvezna za pridelavo semena žit, krmnih rastlin, pese, oljnic in predivnic, semenskega krompirja, razmnoževalnega materiala in sadik sadnih rastlin in trte, prostovoljna pa za pridelavo semena zelenjadnic, razmnoževalnega materiala in sadik sadnih rastlin vinske trte.

  Organ za potrjevanje izvede postopek uradne potrditve semenskega materiala, če je sorta, ki je navedena v prijavi:

  • pri poljščinah, zelenjadnicah, trti in hmelju: vpisana v sortno listo ali v skupni katalog sort poljščin, v skupni katalog sort zelenjadnic ali v skupni katalog sort trte;
  • pri drugih vrstah kmetijskih rastlin: vpisana v sortno listo ali zavarovana v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo novih sort rastlin, ali splošno znana.

  Postopek uradne potrditve semenskega materiala kmetijskih rastlin je sestavljen iz:

  • uradnih pregledov semenskih posevkov oziroma nasadov, zemljišč, objektov za pridelavo, skladiščenje in pripravo semenskega materiala kmetijskih rastlin za trg;
  • uradnih pregledov dokazil in zapisov, ki jih je dolžan voditi dobavitelj semenskega materiala;
  • uradnih vzorčenj in testiranj vzorcev.

  Dobavitelj mora kriti stroške uradne potrditve skladno z cenikom Kmetijskega inštituta Slovenije.

  Če organ za potrjevanje v postopku uradne potrditve ugotovi, da semenski material izpolnjuje predpisane zahteve, izda predpisane uradne etikete za ustrezno kategorijo, ustrezno izvede pakiranje in izda potrdilo o uradni potrditvi semenskega materiala kmetijskih rastlin.

  Roki, način vlaganja prijave, dokazila, ki morajo biti priložena k prijavi za pridobitev potrditve semenskega materiala za semena žit, zelenjadnic, oljnic in predivnic, krmnih rastlin in pese, semenskega krompirja, sadnih rastlin, okrasnih rastlin, trte in hmelja so podrobneje opredeljene v pravilnikih.

  Podrobneje

 • FFS se morajo pravilno uporabljati.

  Pravilna uporaba vključuje zlasti:

  • uporabo FFS v skladu z etiketo in navodilom za uporabo,
  • ravnanje s FFS, kar poleg tretiranja vključuje tudi pripravo škropilne brozge pred tretiranjem, ravnanje z ostanki škropilne brozge v rezervoarjih naprav po tretiranju ter čiščenje naprav, uporabljenih pri tretiranju, na način, ki ne ogroža zdravja ljudi in okolja,
  • skladiščenje oziroma shranjevanje FFS na način, da se prepreči ogrožanje zdravja ljudi in okolja,
  • upoštevanje posebnih ukrepov za varstvo čebel,
  • preprečevanje zanašanja FFS,
  • časovno omejitev dostopa ljudi na nedavno tretiranih površinah, 
  • upoštevanje dobre prakse varstva rastlin in dobre kmetijske prakse pri uporabi s FFS tretiranega semena.

  Uporabnik FFS mora pri uporabi FFS upoštevati tudi določbe predpisov, ki urejajo varstvo voda, varstvo okolja, varnost in zdravje pri delu, odpadke ter javni red in mir ter posebne ukrepe iz zakona, ki ureja promet in uporabo FFS.

  Posebni ukrepi vključujejo prepoved tretiranja iz zraka, ukrepe varovanja vodnega okolja in pitne vode, zmanjševanje uporabe ali tveganj zaradi uporabe FFS na posebnih območjih, zmanjševanje uporabe ali tveganj zaradi uporabe FFS na javnih površinah ter integrirano varstvo rastlin pred škodljivimi organizmi.

  Uporabnik FFS mora nemudoma obvestiti pristojni organ ali fitosanitarnega inšpektorja o nezaželenih vplivih FFS, ki jih opazi pri uporabi FFS (npr. o opažanjih v zvezi z možnostjo nevarnega ali neželenega vpliva FFS ali ostankov FFS na zdravje ljudi, živali, okolje, tretirane rastline ali rastline, ki sledijo v kolobarju).

  Pravne podlage

 • Dovoljenje za promet FFS za nujne primere se izda samo v posebnih okoliščinah za obdobje največ 120 dni za omejeno in nadzorovano uporabo. Posebne okoliščine nastanejo, ko je potreben ukrep zaradi nevarnosti, ki je ni mogoče obvladati z drugimi ustreznimi ukrepi.

  O dovoljenju za nujne primere odloči pristojni organ.

  Podrobneje

 • Dovoljenje za vzporedno trgovanje se izda za fitofarmacevtsko sredstvo, ki je že registrirano v eni državi članici (država članica izvora) in je identično referenčnemu sredstvu, ki je že registrirano v Republiki Sloveniji.

  O dovoljenju za vzporedno trgovanje odloči pristojni organ. 

  Za promet in uporabo FFS, za katerega je bilo izdano dovoljeje za vzporedni promet, veljajo isti pogoji uporabe, veljavnost dovoljenja in morebitne omejitve kot so navedene v registraciji referenčnega sedstva.

  Vlagatej vloži vlogo pristojnemu organu na obrazcu z obveznimi prilogami.

  Podrobneje

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Pogoji za čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti so enaki kot pogoji za ustanovitev.

Zadnja sprememba:
21. 4. 2022