Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov (20.590)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Uredba (EU) št. 98/2013 o trženju in uporabi predhodnih sestavin za eksplozive

 • Namenjena je preprečevanju nelegalne proizvodnje eksplozivov in v vsej EU določa pravila glede dajanja na voljo, vnašanja, posedovanja in uporabe nekaterih snovi in zmesi.

  Uredba splošni javnosti (fizičnim osebam) omejuje dostopnost in uporabo sedmih snovi (» omejene«  predhodne sestavine za eksplozive),  ki so naštete v Prilogi I. Dopušča pa, da lahko splošni javnosti omogočijo dostop do teh snovi s pomočjo sistema dovoljenj in evidentiranja izdaje.  Gospodarski subjekti, ki proizvajajo ali uvažajo ter opravljajo promet s snovmi s Priloge I na tak način, da bi lahko bile dostopne tudi splošni javnosti, morajo te snovi ustrezno označiti. Pravne osebe (gospodarski subjekti), lahko te snovi še naprej nabavljajo in uporabljajo brez omejitev.

  Poleg navedene omejitve pa Uredba določa, da morajo gospodarski subjekti poročati pristojnemu  organu v svoji državi  o vseh sumljivih transakcijah, izginotjih in tatvinah snovi s seznama I in II. Seznam II vsebuje seznam snovi,  ki sicer niso omejene, vendar pa za namen Uredbe prav tako predstavljajo določeno tveganje  (predhodne sestavine za eksplozive, navedene v Prilogi II).

  Nacionalne določbe  za izvajanje Uredbe (EU) št. 98/2013 opredeljuje  Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o trženju in uporabi predhodnih sestavin za eksplozive (Uradni list RS, št. 28/2016 in 54/2017). Organa, pristojna za njeno izvajanje,  sta Urad RS za kemikalije in Policija, nadzor pa opravlja tudi Finančna uprava RS.

Vir: Ministrstvo za notranje zadeve
 • Zakon o kemikalijah

 • Pravne in fizične osebe, ki na ozemlju Republike Slovenije proizvajajo nevarne kemikalije, opravljajo promet z nevarnimi kemikalijami, opravljajo skladiščenje nevarnih kemikalij kot dejavnost, ki je vpisana v register, oziroma dejavnost, opredeljeno v ustanovitvenem aktu ali uporabljajo nevarne kemikalije ki so v skladu z Uredbo 1272/2008/ES razvrščene kot:

  • akutno strupene (oralno, dermalno, pri vdihavanju), kategorije nevarnosti 1, 2 in 3,
  • mutagene za zarodne celice, kategorije nevarnosti 1A in 1B,
  • rakotvorne, kategorije nevarnosti 1A in 1B,
  • strupene za razmnoževanje, kategorije nevarnosti 1A in 1B,
  • specifično strupene za posamezne organe pri enkratni izpostavljenosti, kategorije nevarnosti 1,
  • specifično strupene za posamezne organe pri ponavljajoči izpostavljenosti, kategorije nevarnosti 1,

  morajo izpolnjevati pogoje, ki jih določa ta zakon in imeti dovoljenje za opravljanje dejavnosti proizvodnje nevarnih kemikalij, prometa z nevarnimi kemikalijami, skladiščenja nevarnih kemikalij ali uporabe nevarnih kemikalij.

  Podrobnejše informacije o pogojih za opravljanje dejavnosti:

Vir: Ministrstvo za zdravje
  Vir: Ministrstvo za zdravje
 • Zakon o nadzoru strateškega blaga posebnega pomena za varnost in zdravje

 • Zavezanci morajo pred začetkom opravljanja strateške dejavnosti to priglasiti pri pristojnem organu oziroma pridobiti dovoljenje za opravljanje strateške dejavnosti.

  Dovoljenje izda organ, pristojen za kemikalije.

  Podrobnejše informacije o pogojih za opravljanje dejavnosti:

Vir: Ministrstvo za zdravje

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Sem spada:
 • proizvodnja fotografskih plošč, filmov, papirjev in drugih za svetlobo občutljivih neposnetih materialov
 • proizvodnja fotografskih kemikalij
 • proizvodnja želatine in njenih derivatov
 • proizvodnja različnih kemijskih izdelkov:
  • peptonov, peptonskih derivatov, drugih proteinskih substanc in njihovih derivatov
  • kemično modificiranih olj in maščob
  • materialov, ki se uporabljajo za apretiranje tekstila in usnja
  • praškov in past, ki se uporabljajo pri mehkem ali trdem lotanju in varjenju
  • snovi, ki se uporabljajo za luženje (dekapiranje) kovin
  • pripravkov za dodajanje k cementu
  • aktivnega oglja, aditivov za mazalna olja, pospeševal vulkanizacije, katalizatorjev in drugih kemijskih izdelkov za industrijo
  • antidetonatorjev, antifrizov, tekočin za hidravlične sisteme
  • sestavljenih reagentov za uporabo v diagnostiki in laboratorijih
Sem spada tudi:
 • proizvodnja pisalnih črnil in tušev
Vir: Statistični urad RS - Pojasnila k standardni klasifikaciji dejavnosti - SKD 2008.pdf (1.8 MB)

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Splošni pogoji

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnosti v Sloveniji ne morete opravljati čezmejno ali občasno.