Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic

Dejavnost se lahko opravlja le v ustreznem poslovnem prostoru z ustrezno opremo in pripomočki, ki izpolnjujejo vse tehnične pogoje. 

Če dejavnost opravljate kot gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik se pravica do opravljanja navedene dejavnosti pridobi s pridobitvijo obrtnega dovoljenja in vpisa v obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije. Navedeno dejavnost regulira in določa izobrazbene pogoje Uredba o obrtnih dejavnostih in Obrtni zakon.

Dejavnost lahko opravljate tudi kot dopolnilno dejavnost na kmetiji, ki se lahko začne izvajati po dokončnosti dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji in ko so izpolnjeni vsi pogoji, ki jih za začetek opravljanja posamezne dopolnilne dejavnosti določajo področni predpisi.

Dopolnilna dejavnost se lahko opravlja na naslovu kmetije, na naslovu nosilca kmetije ali na površinah, ki so v uporabi članov kmetije, ali na površinah drugih lastnikov gozdov, ki so zagotovili to surovino.

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

10.710 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic

Sem spada:

 • peka kruha in svežega peciva
 • proizvodnja svežih slaščic in finega dnevnega peciva z dodatki: tort, zavitkov, palačink, pit, burekov, potic ipd.

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Splošni pogoji

Pogoji

Situacijski pogoji

 • Podjetje, ki proizvaja, predeluje in prva daje v promet materiale in izdelke, namenjene za stik z živili, je dolžno izpolniti vlogo za registracijo pri Zdravstvenemu inšpektoratu RS.

  Med podjetja, ki proizvajajo, predelujejo in prva dajejo v promet materiale in izdelke, namenjene za stik z živili, se uvršča:

  • proizvodnja oziroma predelava materialov in izdelkov, namenjenih za stik z živili v Republiki Sloveniji,
  • uvoz materialov in izdelkov, namenjenih za stik z živili – direktna dobava iz tretjih držav,
  • distribucija materialov in izdelkov, namenjenih za stik z živili – direktna dobava iz območja EU.

  Nekaj posebnih primerov podjetij, ki se prav tako uvrščajo v zgornje tri skupine: 

  • proizvajalci oziroma pridelovalci živil (tudi pakirnice živil), ki direktno uvažajo iz tretjih držav ali nabavljajo z območja EU materiale in izdelke, namenjene za stik z živili bodisi za lastno uporabo-pakiranje živil bodisi za nadaljnjo distribucijo,
  • maloprodaja in tržnice, le v primeru, če gre za direktni uvoz iz tretjih držav ali dobavo iz območja EU,
  • restavracije, gostilne, menze, premični obrati, objekti na javnih prireditvah, obrati v javnih zavodih (npr. bolnišnice šole, vrtci) in drugi živilski obrati, če direktno uvažajo iz tretjih držav ali direktno dobavljajo (območje EU) materiale in izdelke, namenjene za stik z živili (npr. škatle in podloge za pice, posoda, pribor itd., ki se uporablja za serviranje, pakiranje hrane ali na kakršen koli način pride v neposreden stik z živili, kozarci in materiali, uporabljeni v avtomatih za pijače in hrano itd.) in
  • spletna prodaja, kataloška prodaja in TV-prodaja, če gre za direktni uvoz iz tretjih držav ali dobavo iz območja EU.

  **

  Podjetje: pomeni katero koli podjetje, ki za dobiček ali ne, bodisi zasebno bodisi javno, izvaja katero koli dejavnost, povezano s katero koli stopnjo proizvodnje, predelave in distribucije materialov in izdelkov, namenjenih za stik z živili.

  Dajanje v promet: pomeni imetje materialov in izdelkov za namene prodaje, vključno s ponujanjem za prodajo ali katero koli drugo obliko prenosa, proti plačilu ali ne, ter za prodajo, distribucijo in druge oblike prenosa.

  Podrobneje

 • Dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti se potrebuje le v primeru, če se dejavnost opravlja kot dopolnilna dejavnost na kmetiji in ne kot samostojni podjetnik posameznik ali gospodarska družba.

  Vrste dejavnosti, ki se lahko opravljajo kot dopolnilne dejavnosti na kmetiji, so:

  • predelava primarnih kmetijskih pridelkov, gozdnih sadežev in zelišč
   • proizvodnja moke in drugih mlevskih izdelkov
   • peka kruha in potic ter peciva in slaščic
   • proizvodnja testenin
   • peka sadnega kruha (kruha z dodaki sadja ipd.), trajnega peciva, kolačev z dodatki
   • kandiranje sadežev in drugih delov rastlin
   • proizvodnja rastlinskega olja in predelava semen oljnih rastlin
   • predelava in konzerviranje krompirja
   • proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov
   • predelava in konzerviranje sadja in zelenjave
   • proizvodnja vlaknin iz poljščin
   • proizvodnja kisa
   • zakol živali in predelava mesa
   • predelava mleka
   • proizvodnja sladoleda
   • predelava medu, cvetnega prahu, matičnega mlečka, propolisa in voska
   • predelava zelišč
   • proizvodnja eteričnih olj
   • predelava gozdnih sadežev
   • proizvodnja žganih pijač
   • proizvodnja piva, medenega piva
   • proizvodnja drugih fermentiranih pijač in sadnih vin
   • pečenje kostanja, koruze, semen, oreškov in prodaja tega na stojnicah
   • predelava volne
   • proizvodnja krmil
   • konzerviranje in vlaganje jajc
  • predelava gozdnih lesnih sortimentov
   • izdelava lesnih briketov in pelet
   • izdelava lesene embalaže
   • izdelava žaganega, skobljanega in impregniranega lesa
   • izdelava enostavnih izdelkov iz lesa
   • izdelava drv ali lesnih sekancev iz kupljenih gozdnih lesnih sortimentov in izdelava lesnih sekancev v predelovalnem obratu ali za proizvodnjo energije iz kupljenih gozdnih lesnih sortimentov
  • prodaja
   • prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov s kmetij
   • prodaja na kmetiji in prodaja od vrat do vrat
   • prodaja na lokalnem trgu
   • prodaja na drobno po pošti preko interneta
   • prodaja trgovcem na drobno, institucijam in gostinskim obratom
  • vzreja in predelava vodnih organizmov
   • vzreja vodnih organizmov
   • predelava vodnih organizmov
  • turizem na kmetiji:
  • turizem na kmetiji, ki je gostinska dejavnost,
   • turistična kmetija z nastanitvijo
   • izletniška kmetija
   • vinotoč
   • osmica
  • turizem na kmetiji, ki ni gostinska dejavnost,
   • prevoz potnikov z vprežnimi vozili in traktorji
   • ježa živali
   • oddajanje površin za piknike
   • muzeji in tematske zbirke
   • tematski parki
   • apiturizem
   • športni ribolov na vodnih površinah na kmetiji
  • dejavnost povezana s tradicionalnimi znanji na kmetiji, storitvami oziroma izdelki 
   • lončarstvo
   • izdelava in oblikovanje keramike
   • pletarstvo
   • tkalstvo
   • izdelovanje krpank
   • ročno pletenje in kvačkanje
   • izdelovanje kvačkanih vezenin
   • domača suhorobarska galanterija in nadaljevanje stare suhorobarske dediščine
   • medičarstvo in lectarstvo, dražgoški kruhki, medenjaki, pecivo in slaščice
   • svečarstvo
   • sedlarstvo
   • coklarstvo
   • umetnostno kovaštvo
   • domače tesarstvo
   • domače mizarstvo
   • rezbarstvo
   • izdelovanje intarzij
   • čebričarstvo, sodarstvo
   • kolarstvo 
   • izdelovanje klekljanih čipk
   • izdelovanje vezenin
   • piparstvo
   • slamnikarstvo
   • izdelovanje narodnih noš
   • izdelovanje umetnega cvetja
   • apnenčarstvo
   • umetnostno kamnoseštvo
   • vrvarstvo
   • izdelovanje bičev
   • izdelovanje maskot
   • izdelovanje replik slovenske kulturne dediščine
   • oglarstvo
   • ročno poslikavanje najrazličnejših predmetov – replike skrinj, panjskih končnic, slik na steklu in drugih izdelkov naše dediščine
   • dekorativno oblikovanje iz naravnih in umetnih materialov 
   • ročno izdelane igrače in lutke
   • polstenje
   • izdelava skodel, skrilj
   • krovstvo s slamo, skodlami in skriljem 
   • izdelki iz čebeljega voska
   • podkovno kovaštvo
   • izdelava slame za krovstvo
   • aranžiranje, izdelava in prodaja vencev, šopkov in drugih aranžmajev iz na kmetiji vzgojenega cvetja ter travniških in gozdnih rastlin
   • peka kruha in potic na tradicionalni način
   • proizvodnja testenin na tradicionalni način
   • peka peciva in slaščic na tradicionalni način
   • izdelki iz suhega cvetja in dišavnic
   • predelava zelišč in dišavnic na tradicionalni način
   • izdelava mila na tradicionalni način
   • predelava volne na tradicionalni način
   • nega telesa in sproščanje s panjskim zrakom
   • nabiranje smole
  • predelava rastlinskih odpadkov ter proizvodnja in prodaja energije iz obnovljivih virov,
   • zbiranje in kompostiranje odpadnih organskih snovi
   • proizvodnja in prodaja energije iz lesne biomase
   • proizvodnja in prodaja energije iz gnoja, gnojevke in gnojnice ter rastlinskega substrata
   • proizvodnja in prodaja energije iz sončnega vira
   • proizvodnja in prodaja energije iz vodnega vira
   • proizvodnja in prodaja energije iz vetrnega vira
  • storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo ter ročna dela
   • storitev delo s traktorjem in drugo strojno opremo
   • storitev vzdrževanje cest in pluženje snega
   • storitev vzdrževanje zelenic
   • storitev sečnja
   • storitev spravilo lesa iz gozda
   • storitev izdelava drv in lesnih sekancev iz gozdnih lesnih sortimentov za proizvodnjo energije
   • storitev izdelava lesnih briketov in pelet
   • storitev gojenje in varstvo gozdov
   • storitev žaganje in skobljanje lesa
   • storitev prevoz mleka, živali
   • storitev točenje medu, polnjenje in pakiranje čebeljih pridelkov in izdelkov ter izdelava satnic
   • storitev zakol živali
   • storitev predelava mesa
   • storitev predelava mleka
   • storitev stiskanje kmetijskih pridelkov za olje 
   • proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov
   • storitev mletje žit
   • storitev predelava in konzerviranje sadja in zelenjave
   • storitev pakiranje pridelkov in izdelkov
   • storitev opravljanje posebnih ročnih kmetijskih del in oskrbe živali
   • storitev nadomeščanje na kmetijah
  • svetovanje in usposabljanje v zvezi s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilo dejavnostjo
   • svetovanje o kmetovanju
   • organiziranje delavnic ali tečajev
   • usposabljanje na kmetiji
   • prikaz del iz kmetijske, gozdarske in dopolnilne dejavnosti 
   • svetovanje in prikazi iz kmečkih gospodinjskih opravil 
   • svetovanje uporabnikom čebeljih pridelkov in uporabnikom eteričnih olj
  • socialno-varstvo
   • celodnevno bivanje odraslih in starejših oseb, ki niso odvisne od tuje pomoči pri opravljanju osnovnih dnevnih opravil
   • dnevne oblike bivanja odraslih in starejših oseb, ki niso odvisne od tuje pomoči pri opravljanju osnovnih dnevnih opravil

  Za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji je treba pridobiti dovoljenje, ki ga na zahtevo vlagatelja izda upravna enota, če so za to izpolnjeni predpisani pogoji.

  Podrobneje

 • Opravlja se na naslovu kmetije, na naslovu nosilca kmetije ali na površinah, ki so v uporabi članov kmetije, ali na površinah drugih lastnikov gozdov, ki so zagotovili to surovino.

  Pravne podlage

 • Register kmetijskih gospodarstev (RKG) je zbirka podatkov o kmetijskih gospodarstvih v Sloveniji. Vpis v register omogoča vodenje podatkov o kmetijskih gospodarstvih in uveljavljanje raznih pravic, kot so ukrepi kmetijske politike. Evidenca dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč je namenjena ugotavljanju dejanskega stanja rabe zemljišč.

  Več o kmetijskem gospodarstvu tukaj.

  Pravne podlage

  Povezave

 • Prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov s kmetij predstavlja:

  • prodaja na kmetiji in prodaja od vrat do vrat, prodaja na lokalnem trgu, prodaja na drobno po pošti preko interneta in prodaja trgovcem na drobno, institucijam in gostinskim obratom.

  Nosilec pridobi dovoljenje za opravljanje te dejavnosti, če kmetija prodaja lastne kmetijske pridelkov in izdelke ter kmetijske pridelke in izdelke drugih kmetij. Na vidnem mestu prodaje mora biti označeno, kateri pridelki in izdelki so z lastne kmetije in kateri z druge kmetije. Prodaja se lahko samo tiste istovrstne skupine kmetijskih pridelkov, ki so vpisane v registru kmetijskih gospodarstev.

  Pravne podlage

  Povezave

 • Povzročitelj odpadnih jedilnih olj mora zagotoviti, da se vsa odpadna jedilna olja, ki nastanejo pri pripravi hrane, zberejo ločeno od drugih odpadkov in se pred oddajo zbiralcu odpadnih jedilnih olj začasno shranjujejo v za to namenjenih posodah ali zabojnikih v skladu s predpisi, ki urejajo higieno živil.

  Povzročitelj odpadnih jedilnih olj mora izdelati načrt gospodarjenja z odpadnimi jedilnimi olji v kolikor v posameznem koledarskem letu zaradi svoje dejavnosti ustvari skupaj več kot 150 ton odpadkov ali skupaj več kot 200 kilogramov nevarnih odpadkov

  Načrt gospodarjenja z odpadki mora vsebovati najmanj:

  • podatke o količinah nastalih odpadkov po številkah odpadkov,
  • opis obstoječih tehničnih, organizacijskih in drugih ukrepov za preprečevanje in zmanjševanje nastajanja odpadkov,
  • opis predvidenih tehničnih, organizacijskih in drugih ukrepov za preprečevanje in zmanjševanje nastajanja odpadkov z navedbo rokov izvedbe,
  • opredelitev do zahtev za ločeno zbiranje,
  • podatke o začasnem skladiščenju odpadkov po številkah odpadkov, vključno z odpadki, ki se skladiščijo ločeno zaradi oddaje v pripravo za ponovno uporabo,
  • podatke o načinu zagotavljanja obdelave odpadkov z oddajo ali prepuščanjem odpadkov,
  • opis ukrepov za preprečevanje in zmanjševanje škodljivih vplivov na okolje in človekovo zdravje pri začasnem skladiščenju odpadkov in
  • opis ukrepov in nalog, povezanih z varstvom pred požarom pri ravnanju z odpadki.

  Povzročitelj odpadnih jedilnih olj mora oddajati odpadna jedilna olja zbiralcu odpadnih jedilnih olj.

  Povzročitelj odpadnih jedilnih olj  mora določiti odgovorno osebo, ki v njegovem imenu oddaja odpadna jedilna olja zbiralcu odpadnih jedilnih olj in ob oddaji vsake pošiljke odpadnih jedilnih olj izpolni evidenčni list.

  Povzročitelj odpadnih jedilnih olj iz gostinstva mora voditi evidenco o nastajanju odpadnih jedilnih olj.

  NOVO

  Od 1. januarja 2024 dalje veljalo za vse vrste odpadkov, tudi nenevarne, da bo moral kopijo evidenčnega lista prevozniku priskrbeti povzročitelj odpadkov ali prevzemnik odpadkov, v kolikor ga bo povzročitelj odpadkov za to pooblastil.

  Prepovedi

  Odpadna jedilna olja je prepovedano mešati z drugimi odpadki ali jih prepuščati izvajalcu javne službe skupaj z mešanimi komunalnimi odpadki.

  Odpadna jedilna olja je prepovedano odvajati v javno kanalizacijo, male komunalne čistilne naprave, greznice, nepretočne greznice ali neposredno v vode in izpuščati v tla ali na tla.

  Odpadna jedilna olja je prepovedano mešati z biološko razgradljivimi odpadki, ki so namenjeni aerobni razgradnji, kot je kompostiranje.

  Odpadna jedilna olja, ki se prepuščajo izvajalcu javne službe v zbirnem centru ločeno zbranih frakcij komunalnih odpadkov, je prepovedano mešati z drugimi ločeno zbranimi frakcijami komunalnih odpadkov in jih je treba prepuščati v za to namenjenih posodah ali zabojnikih.,

  Letno poročanje o nastalih odpadkih

  Prag za letno poročanje o nastalih odpadkih je 10 ton ali več nastalih odpadkov na leto ali 5 kg nastalih nevarnih odpadkov na leto ter pogoj, da je pravna oseba, ki je zaposlovala 10 ali več oseb (ne glede na vrsto zaposlitve) in je vsaj eno pošiljko odpadkov oddala z evidenčnim listom. Rok za oddajo letnih poročil je do 31. marca za preteklo koledarsko leto.

  Letna poročila se oddajajo v informacijskem sistemu o ravnanju z odpadki (IS-odpadki):

  Poročilo o obdelavi odpadkov (ODP-obdelava)

  Pravne podlage

 • Obrati kakor so sejemski šotori, tržne stojnice, premična prodajna vozila, prostore, ki se uporabljajo predvsem kot zasebna stanovanjska hiša, v kateri se redno pripravljajo živila za dajanje v promet, ter za prodajne avtomate morajo biti, toliko, da je to še utemeljeno izvedljivo, nameščeni, načrtovani in izdelani tako, da se prepreči tveganje kontaminacije, predvsem preko živali in škodljivcev. Biti morajo neoporečno čiščeni in vzdrževani.

  Kadar je to potrebno, je treba predvsem:

  • zagotoviti ustrezne pogoje za vzdrževanje primerne osebne higiene (tudi za higiensko umivanje in sušenje rok, higienske sanitarne prostore in garderobe);
  • površine, ki so v stiku s hrano, vzdrževati v dobrem stanju (neoporečne), morajo se enostavno čistiti in po potrebi razkuževati. To zahteva uporabo gladkih, pralnih, na korozijo odpornih in netoksičnih materialov, razen če nosilec živilske dejavnosti pristojnim organom dokaže, da so drugi uporabljeni materiali ustrezni;
  • zagotoviti ustrezno čiščenje in, kadar je to potrebno, tudi razkuževanje delovnih pripomočkov in opreme; 13/Zv. 34 SL Uradni list Evropske unije 333
  • zagotoviti higiensko čiščenje živil, kadar se to opravlja kot del živilske dejavnosti v premičnem obratu;
  • zagotoviti ustrezno oskrbo z vročo in/ali hladno pitno vodo;
  • zagotoviti ustrezno ureditev in/ali zmogljivosti za higiensko shranjevanje in odstranjevanje nevarnih in/ali neužitnih snovi in odpadkov (v tekočem ali trdnem stanju);
  • zagotoviti ustrezne zmogljivosti in/ali ureditev za vzdrževanje in nadziranje ustrezne temperature živil;
  • živila namestiti na način, ki preprečuje tveganje kontaminacije.

  Pravne podlage

 • Za namen uradnega inšpekcijskega nadzora pošiljk: 

  • prehranskih dopolnil,
  • živil za posebne skupine (formul za dojenčke, žitnih kašic in živil namenjenim dojenčkom in majhnim otrokom, živil za posebne zdravstvene namene in popolnih prehranskih nadomestkov za nadzor nad telesno težo),
  • materialov in izdelkov, namenjenim za stik z živili iz tretjih držav,

  nosilec dejavnosti oziroma njegov zastopnik (deklarant) vloži vlogo prek spletne aplikacije Oddaja vlog za uradni nadzor pošiljk iz tretjih držav.

  Podrobneje

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnost lahko v Sloveniji opravljate čezmejno ali občasno. Pred prvim opravljanjem oddajte pisno prijavo pri pristojnem organu.

Tuji ponudniki, ki opravljajo dejavnost na obrtni način in želijo čezmejno oziroma začasno opravljati dejavnost v republiki Sloveniji se morajo prijaviti pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije.