SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Projektiranje gozdnih cest

Vsebina je v prenovi.

Projektiranje gozdne ceste zajema najmanj izdelovanje in uskladitev projektne dokumentacije za gradnjo gozdne ceste ter z njim povezano svetovanje.

Gozdno cesto sme projektirati samo odgovorni projektant gozdnih cest, ki je ustrezno strokovno usposobljen, in ima kot gospodarska družba ali zadruga v sodni register vpisano dejavnost projektiranja oziroma ima kot samostojni podjetnik posameznik takšno dejavnost priglašeno na pristojni davčni upravi.

Investitor mora pred pričetkom gradnje gozdne ceste podati pobudo (vlogo) za določitev elaborata ničelnic na Zavod za gozdove Slovenije. Pobudi je lahko priložena idejna zasnova predvidene gozdne ceste. Elaborat ničelnic je obvezna podlaga za projektiranje gozdne ceste, z njim se določijo bistveni elementi možnih tras gozdne ceste v predelu odpiranja.

Rok za izdajo elaborata ničelnic s strani Zavoda za gozdove Slovenije je en mesec od prejema pobude. Če Zavod za gozdove Slovenije ob izdelavi elaborata ničelnice ugotovi, da bi predvidena gradnja gozdne ceste bistveno ogrozila funkcije gozdov, zavrne izdelavo elaborata ničelnice in z odločbo zavrne izdajo soglasja Zavoda za graditev objekta.

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Pogoji

  • Za opravljanje dejavnosti se morate predhodno registrirati in izbrati ustrezno statusno obliko.

  • Gozdno cesto sme projektirati samo odgovorni projektant za tehnično projektiranje ustrezne stopnje in smeri izobrazbe. Naziv odgovorni projektant za tehnično projektiranje posameznik pridobi ob včlanitvi v zbornico in vpisom v imenik pooblaščenih inženirjev ali razširitvijo pooblastila v imeniku pooblaščenih inženirjev.

    Odgovorni projektant odgovarja za vsak načrt, ki ga je izdelal in potrdil s svojim podpisom in žigom. Prav tako jamči, da je načrt v skladu s prostorskimi akti, gradbenimi predpisi in projektnimi pogoji, da izpolnjuje vse bistvene zahteve in da je v skladu z elaborati.

    Odgovorni vodja projekta je odgovoren za medsebojno usklajenost vseh načrtov projekta, ki ga je potrdil s svojim podpisom in žigom.

    Projektant, ki prevzame v izdelavo projektno dokumentacijo, mora za vse načrte, ki sestavljajo projekt, imenovati odgovorne projektante. Če pri izdelavi projektne dokumentacije nastopa samo en odgovorni projektant, ta nastopa tudi kot odgovorni vodja projekta.

    Podrobneje

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnosti v Sloveniji ne morete opravljati čezmejno ali občasno.
Zadnja sprememba:
8. 7. 2022