Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Promet s fitofarmacevtskimi sredstvi na drobno

Trgovinska dejavnost se opravlja v prodajnih objektih ali zunaj njih, skladno s predpisanimi pogoji.

Za opravljanje trgovinske dejavnosti morajo biti izpolnjeni minimalni tehnični pogoji, ki se nanašajo na:

 • prostor, opremo in naprave v prodajalni,
 • zunanjost prodajalne,
 • način, opremo in naprave za prodajo blaga zunaj prodajaln,
 • način, opremo in naprave na posebej urejenem prostoru v trgovini na debelo.

S prometom s fitofarmacevtskimi sredstvi (FFS) se lahko ukvarjajo distributerji, ki imajo dovoljenje za opravljanje prometa na drobno s FFS  in so vpisani v register, ki ga vodil pristojni organ, ter izpolnjujejo ostale predpisane pogoje.

V Republiki Sloveniji se sme dajati v promet in uporabljati le tista fitofarmacevtska sredstva, ki imajo:

 • odločbo o registraciji ali
 • dovoljenje za nujne primere ali
 • dovoljenje za vzporedno trgovanje ali
 • dovoljenje za raziskave in razvoj.

Trgovec na drobno mora za opravljanje trgovske dejavnosti voditi podatke o trgovskem blagu, imeti ustrezno določen obratovalni čas in zagotoviti minimalne tehnične in prostorske pogoje.

Trgovec mora v času prodaje zagotoviti obvezno prisotnost prodajalca in svetovalca FFS, voditi evidence, ter upoštevati prepoved prodaje FFS osebam brez opravljenega ustreznega usposabljanja in prepovedi prodaje zelo strupenih FFS.

Pri opravljanju dejavnosti, mora trgovec zagotoviti redno overitev meril - tehtnice, ki jih uporablja za zaračunavanje svojih storitev.

Pogoji

 • S pridobitvijo dovoljenja lahko distributer opravlja dejavnost prometa na drobno s fitofarmacevtskimi sredstvi. Dovoljenje velja za območje Republike Slovenije.

  Distributer pošlje vlogo za pridobitev dovoljenja za opravljanje prometa s FFS na drobno pristojnemu organu v pisni obliki.

  Če pristojni organ ugotovi, da so izpolnjeni vsi predpisani pogoji, izda dovoljenje za promet na drobno s FFS in po uradni dolžnosti vpiše imetnika dovoljenja v register distributerjev.

  Podrobneje

 • S prometom s FFS na drobno se lahko ukvarjajo distributerji, ki imajo dovoljenje UVHVVR. Za pridobitev dovoljenja mora distributer izpolnjevati naslednje pogoje:

  • ima sedež ali naslov v Republiki Sloveniji ali v kateri od držav članic Evropske unije,
  • ima najmanj eno osebo, s katero imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, ki prodaja FFS (v nadaljnjem besedilu: prodajalec FFS),
  • ima v delovnem ali pogodbenem razmerju najmanj enega svetovalca za FFS,
  • opravlja dejavnost prodaje FFS v specializirani prodajalni FFS, ki izpolnjuje predpisane pogoje glede prostorov in opreme ter načina skladiščenja in shranjevanja FFS (v nadaljnjem besedilu: specializirana prodajalna).

  Distributer mora v času prodaje zagotoviti obvezno prisotnost prodajalca FFS in svetovalca za FFS, voditi podatke o prometu s FFS, in upoštevati prepoved prodaje FFS osebam brez opravljenega ustreznega usposabljanja

  Distributer pošlje vlogo za pridobitev dovoljenja za opravljanje prometa s FFS na drobno pristojnemu organu skupaj z izjavo, da izpolnjuje predpisane pogoje glede prostorov in opreme ter načina skladiščenja in shranjevanja FFS v pisni obliki.

  Dovoljenje za promet na drobno s FFS izda pristojni organ, če ugotovi, da so izpolnjeni vsi predpisani pogoji.

  Pristojni organ ob izdaji dovoljenja za promet s fitofarmacevtskimi sredstvi vpiše distributerja v register distributerjev.

 • Prodajalec FFS mora biti v specializirani prodajalni prisoten ves čas prodaje FFS in mora:

  • kupcem FFS zagotavljati zlasti ustrezne informacije v zvezi z uporabo FFS in tveganji za zdravje ljudi in okolje ter dajati navodila za obvladovanje teh tveganj in
  • skrbeti za nabavo, skladiščenje in prodajo FFS ter
  • voditi podatke v zvezi s prometom FFS.

  Pravne podlage

 • Svetovalec za FFS mora biti v specializiranih prodajalnah prisoten najmanj 6 ur tedensko ob dnevih in urah, ki so vnaprej določeni, o tem pa morajo biti kupci seznanjeni z obvestilom, ki visi na vidnem mestu v prodajalni.

  O vseh spremembah glede prisotnosti svetovalca za FFS v specializirani prodajalni mora odgovorna oseba specializirane prodajalne pisno ali po elektronski pošti obvestiti krajevno pristojnega fitosanitarnega inšpektorja.

  Svetovalec za FFS je v obdobju zmanjšanega povpraševanja po FFS lahko v prodajalni prisoten krajši čas, o čemer morajo biti kupci seznanjeni z obvestilom, ki visi na vidnem mestu v prodajalni. Krajevno pristojnega fitosanitarnega inšpektorja je treba o skrajšani prisotnosti svetovalca za FFS obvestiti pisno ali po elektronski pošti. Obdobje skrajšane prisotnosti skupno ne sme biti daljše od treh mesecev letno.

  Pravne podlage

 • Distributerji morajo voditi podatke o trgovskem imenu in količini FFS v prometu, ločeno za prodajo FFS na drobno v specializiranih prodajalnah FFS oziroma prodajo FFS na debelo, in sicer za vsako lokacijo posebej.

  Vodijo se naslednji podatki:

  • naslov ali sedež posamezne specializirane prodajalne FFS oziroma lokacije za prodajo FFS na debelo;
  • leto, za katero se vodijo podatki;
  • merska enota FFS (kg ali l);
  • nabavljena količina FFS: uvoz, kupljeno v Sloveniji, kupljeno v drugi državi članici;
  • prodana količina FFS: prodano v Sloveniji, prodano v drugo državo članico, izvoz;
  • zaloge preteklega leta in zaloge tekočega leta;
  • količina FFS, vzeta iz prometa.

  Distributerji morajo zgornje podatke najpozneje do 31. marca za preteklo leto posredovati Upravi  RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin v elektronski obliki v skladu z navodili Uprave.

  Pravne podlage

  Povezave

 • FFS, ki so dovoljena za poklicno rabo, lahko v specializiranih prodajalnah FFS kupijo in jih uporabljajo samo osebe, ki imajo izkaznico o opravljenem usposabljanju o ravnanju s FFS skladno z Zakonom o fitofarmacevtskih sredstvih (ZFfS-1).

  Za nakup in uporabo FFS, ki so dovoljena za nepoklicno rabo, ni treba imeti izkaznice.

  Zaradi preverjanja istovetnosti kupca FFS za poklicno rabo lahko prodajalec FFS od kupca na vpogled zahteva uradni identifikacijski dokument.

  Pravne podlage

 • Prepovedana sta promet na drobno in uporaba FFS, ki so glede na nevarne lastnosti v skladu s predpisi, ki urejajo razvrščanje kemikalij, razvrščeni kot zelo strupeni.

  Dovoljena je prodaja zelo strupenih FFS le po predhodnem naročilu uporabnikov FFS za poklicno rabo, ki jih potrebujejo za izvajanje dejavnosti dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije v skladu s predpisi, ki urejajo dejavnost dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije.

  Pravne podlage

 • Fitofarmacevtska sredstva, ki niso registrirana, se ne oglašujejo. V vsako oglaševanje fitofarmacevtskega sredstva se vključita stavka „Fitofarmacevtsko sredstvo uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o sredstvu“. Oba stavka morata biti jasno berljiva in jasno ločena od celotnega oglasa. Izraz „fitofarmacevtska sredstva“ lahko nadomesti podrobnejši opis vrste proizvoda, kot so fungicid, insekticid ali herbicid.

  Oglas ne vključuje informacij v tekstovni ali grafični obliki, ki bi bile lahko zavajajoče v zvezi z možnimi tveganji za zdravje ljudi ali živali ali okolje, kot so izrazi „majhno tveganje“, „nestrupeno“ ali „neškodljivo“. Samo v primeru fitofarmacevtskih sredstev z majhnim tveganjem se izraz „registrirano kot fitofarmacevtsko sredstvo z majhnim tveganjem dovoli v oglaševanju. Ne sme pa se uporabiti na etiketi fitofarmacevtskega sredstva.

  Države članice lahko v skladu z zakonodajo Skupnosti prepovejo ali omejijo oglaševanje fitofarmacevtskih sredstev v nekaterih sredstvih javnega obveščanja.

  Vse izjave, ki se uporabljajo pri oglaševanju, so tehnično utemeljene.

  Oglasi ne vsebujejo prikazov morebitnih nevarnih postopkov, kot je mešanje ali uporaba brez ustrezne zaščitne obleke, uporabe v bližini hrane ali uporabe s strani otrok ali v njihovi bližini.

  Oglas ali promocijski material opozarja na ustrezne opozorilne stavke in simbole, navedene na etiketi.

  Pravne podlage

 • Vlagatelj, ki želi dati FFS v promet, za registracijo zaprosi sam ali prek zastopnika v vsaki posamezni državi članici, v kateri namerava dati FFS v promet.

  O registraciji FFS odloči pristojni organ, na podlagi soglasja organa, pristojnega za kemikalije.

  V zahtevku morajo biti navedene naslednje informacije:

  • seznam predvidene uporabe v vsaki coni in v državah članicah, kjer je vlagatelj predložil zahtevek ali ga namerava predložiti;
  • predlog, katera država članica naj oceni zahtevek za zadevno cono. V primeru zahtevka za uporabo v rastlinjakih, za tretiranje po spravilu, za tretiranje praznih skladišč in za tretiranje semen se predlaga ena sama država članica, ki oceni uporabo upoštevajoč vse cone.
  • kjer je to ustrezno, kopije vseh registracij, ki so že bile izdane za to FFS v državi članici;
  • kjer je to ustrezno, kopije vseh sklepov države članice, ki ocenjuje ekvivalenco

  Ob predložitvi zahtevka lahko vlagatelj zaprosi, da nekatere informacije in nekateri deli dokumentacije ostanejo zaupni, in te informacije fizično loči.

  Vloga za registracijo mora biti v slovenskem jeziku, dokumentacija, ki je priložena vlogi, pa je lahko v slovenskem, angleškem ali nemškem jeziku, izjemoma tudi v drugem uradnem jeziku Evropkse unije, če pristojni organ s tem soglaša.

  Podrobneje

 • Dovoljenje za vzporedno trgovanje se izda za fitofarmacevtsko sredstvo, ki je že registrirano v eni državi članici (država članica izvora) in je identično referenčnemu sredstvu, ki je že registrirano v Republiki Sloveniji.

  O dovoljenju za vzporedno trgovanje odloči pristojni organ. 

  Za promet in uporabo FFS, za katerega je bilo izdano dovoljeje za vzporedni promet, veljajo isti pogoji uporabe, veljavnost dovoljenja in morebitne omejitve kot so navedene v registraciji referenčnega sedstva.

  Vlagatej vloži vlogo pristojnemu organu na obrazcu z obveznimi prilogami.

  Podrobneje

 • Trgovina na drobno se opravlja v prodajalni, ki jo sestavljajo:

  • prodajni prostor, v katerem se blago neposredno prodaja,
  • odprt prodajni prostor, v katerem se blago neposredno prodaja,
  • skladišče, v katerem se shranjujeta blago in embalaža, ki pa ni obvezni prostor prodajalne.

  Če se v prodajalni opravlja tudi še druga dejavnost, mora biti prostor namenjen tej dejavnosti vidno ločen od dela prodajalne, ki je namenjen trgovinski dejavnosti ali pa kot tak določen v internem načrtu tega prostora.

  Razporeditev opreme v prodajalni mora zagotavljati varno gibanje kupcev in zaposlenih v prodajalni ter varno ravnanje z blagom.

  • tehtnica za tehtanje nepredpakiranega blaga mora biti v prodajnem prostoru na oddelku, v katerem se prodaja nepakirano blago, ki se tehta. Biti mora biti skladna z meroslovnimi predpisi ter primerna za količino in vrsto blaga, ki se prodaja. Če se blago tehta skupaj z embalažo (razen delikatesnega papirja, folije in vrečk), mora imeti tehtnica vključeno funkcijo tariranja, ki omogoča, da se pri določitvi cene upošteva le dejanska masa blaga. Če te funkcije nima, mora prodajalec maso embalaže odšteti od skupne mase blaga in pri določitvi cene upoštevati le dejansko maso blaga,
  • kabina za pomerjanje oblačil z ogledalom, obešalnikom in sedežem mora biti del prodajnega prostora, v katerem se prodajajo oblačila,
  • sedež in ogledalo morata biti tudi del prodajnega prostora, v katerem se prodaja obutev,
  • nakupovalne košarice ali nakupovalni vozički morajo biti v prodajnem prostoru, v katerem je prodaja samopostrežna, razen če to ne ustreza vrsti ali načinu prodaje blaga.

  Zunanjost prodajalne:

  • prodajalna mora imeti urejen in neoviran dostop do vhoda,
  • na njeni zunanji strani mora biti na vidnem mestu napis z navedbo firme in sedeža trgovca ter morebitnim imenom prodajalne,
  • pri vhodu vanjo mora biti na vidnem mestu urnik njenega obratovalnega časa,
  • če se opravlja trgovska dejavnost tudi na ustrezno urejenem prostoru ob prodajalni, mora biti na njem zagotovljeno neovirano gibanje.

  Pravne podlage

 • Trgovec mora zagotoviti evidentiranje poslovnih dogodkov v zvezi s stanjem blaga v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi ali mednarodnimi standardi računovodskega poročanja.

  Na prodajnem mestu mora zagotoviti pristojnim inšpekcijskim organom naslednje podatke o stanju blaga:

  • število in datum prevzemnega dokumenta,
  • ime dobavitelja, 
  • številko in datum dobaviteljevega dokumenta, 
  • ime, mersko enoto in količino blaga, 
  • prodajno ceno blaga, 
  • podatke o spremembi prodajne cene blaga.

  Pravne podlage

 • Trgovec določi obratovalni čas prodajalne v skladu s svojo poslovno odločitvijo in ob upoštevanju potreb potrošnikov. Prodajalna mora delovati skladno z urnikom svojega obratovalnega časa.

  Trgovec mora pri določitvi obratovalnega časa upoštevati število zaposlenih delavcev v prodajalni ter njihove pravice, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja, določene z zakonom, ki ureja delovna razmerja, in kolektivno pogodbo iz dejavnosti trgovine Slovenije, zlasti določbe, ki se nanašajo na ureditev delovnega časa, odmorov, počitkov in dodatkov, ki izhajajo iz razporeditve za delavce manj ugodnega delovnega časa.

  Trgovec ne sme določiti obratovalnega časa prodajaln ob nedeljah in z zakonom določenih dela prostih dnevih.

  Izjeme so prodajalne s površino prodajnega prostora do 200 kvadratnih metrov na bencinskih servisih, mejnih prehodih, pristaniščih, namenjenih za javni promet, letališčih, železniških in avtobusnih postajah in v bolnišnicah.

  Med izjeme sodijo tudi prodajalne s površino prodajnega prostora do 200 kvadratnih metrov, če delo ob nedeljah in z zakonom določenih dela prostih dnevih v svojih prodajalnah opravlja izključno oseba, ki je kot samostojni podjetnik posameznik nosilec trgovinske dejavnosti oziroma njegov prokurist ali zakoniti zastopnik oziroma prokurist pravne osebe, ki opravlja trgovinsko dejavnost.

  Delo ob nedeljah in z zakonom določenih dela prostih dnevih skupaj s samostojnim podjetnikom posameznikom nosilcem trgovinske dejavnosti oziroma njegovim prokuristom ali zakonitim zastopnikom oziroma prokuristom pravne osebe, ki opravlja trgovinsko dejavnost, opravlja tudi oseba, ki lahko opravlja začasno ali občasno delo dijaka in študenta v skladu z zakonom, ki ureja zaposlovanje in zavarovanje za primer brezposelnosti, ter oseba, ki lahko opravlja začasno ali občasno delo v skladu z zakonom, ki ureja trg dela.

  Dokazila

  Na vidnem mestu pri vhodu v prodajalno objavljen urnik obratovalnega časa prodajalne.

  Pravne podlage

 • Neavtomatske tehtnice, ki se uporabljajo za merjenje na področjih:

  • varovanja zdravja ljudi in živali,
  • varstva okolja in splošne tehnične varnosti,
  • prometa blaga in storitev in
  • postopkov pred upravnimi in pravosodnimi organi,

  morajo ves čas svoje uporabe izpolnjevati meroslovne zahteve, ki so potrjene s prvo in redno overitvijo.

  Redno overitev je obvezna za merila, ki so v uporabi, in za merila, ki se hranijo za uporabo. Opravi se v predpisanih rokih.

  Izredna overitev je obvezna za merila, ki so bila zaradi predelave, okvare ali drugih tehničnih pomanjkljivosti izključena iz uporabe. Z izredno overitvijo se ugotovi, ali je merilo še skladno z meroslovnimi zahtevami. Izredno overitev zagotovi imetnik merila.

  Overitve meril v Republiki Sloveniji izvaja Urad za meroslovje in pravne osebe ali samostojni podjetniki posamezniki, ki jim Urad izda odločbo o imenovanju za izvajanje rednih ali izrednih overitev.

  Za tehtanje trupov se uporabljajo tehtnice razreda točnosti III z največjim preskusnim razdelkom e = 0,5 kg, ki morajo biti overjene. Masa trupov se izraža z ločljivostjo, enako preskusnemu razdelku tehtnice.

  Dokazila

  Overitvena oznaka na merilu

  Pravne podlage

  Pristojni organ

  Urad Republike Slovenije za meroslovje

  Tkalska ulica 15
  3000 Celje

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Pogoji za čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti so enaki kot pogoji za ustanovitev.

Zadnja sprememba:
21. 4. 2022